Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27866

Назва: Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії
Інші назви: New approaches to determining efficiency advertisements in the tourist industry
Автори: Голда, Надія Михайлівна
Golda, Nadia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Голда Н. М. Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії / Надія Голда // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 31–35. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Golda N. (2017) Novitni pidkhody do vyznachennia efektyvnosti reklamy v turystychnii industrii [New approaches to determining efficiency advertisements in the tourist industry]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 31-35 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 3-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 339.13
Теми: маркетинг
реклама
рекламна кампанія
синергічний ефект
ефективність реклами
медіапланування
marketing
advertising
advertising campaign
synergy effect
advertising effectiveness
media planning
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 31-35
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 35
Короткий огляд (реферат): Узагальнено основні підходи до процесу визначення ефективності реклами в сфері туристичних послуг. Запропоновано використання синергічного ефекту для вдосконалення процесу планування рекламної кампанії. Описана методика передбачає комплексний підхід до визначення ефективності рекламної кампанії, яка є функцією від одночасного використання ЗМІ: електронних, друкованих та зовнішніх носіїв. Досліджено, що при врахуванні сенергічного ефекту медіа планування збуту продукції під впливом різних рекламоносіїв розглядається як сумарна функція, що досягається в сегменті в період часу t від k рекламоносіїв
The main approaches to the process of determining the effectiveness of advertising in the field of tourism services are summarized. The use of synergistic effect to improve the planning process of the advertising campaign is proposed. The described methodology provides an integrated approach to determining the effectiveness of an advertising campaign, which is a function of the simultaneous use of the media: electronic, print and external media. It is investigated that when considering the energy effect of media planning, sales of products under the influence of various advertising carriers is considered as a total function achieved in the segment in the time period t from k of the advertising carriers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27866
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Краско, Т.И. Психология рекламы [Текст] / Т.И. Краско. – Харьков: Студцентр, 2004. – 212 с.
2. Липчук, В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посібник [Текст] / В.В. Липчук, А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. // – Львів: “Новий світ–2000”, “Магнолія плюс”. – 2003. – 288 с.
3. Ромат Е. Реклама. 6-е изд. [Текст] / Е. Ромат – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.
References: 1. Krasko, T.I. Psikholohiia reklamy [Text], T.I. Krasko, Kharkov: Studtsentr, 2004, 212 p.
2. Lypchuk, V.V. Marketynh: osnovy teorii ta praktyky: navch. posibnyk [Text], V.V. Lypchuk, A.P. Dudiak, S.Ya. Buhil., Lviv: "Novyi svit–2000", "Mahnoliia plius", 2003, 288 p.
3. Romat E. Reklama. 6-e izd. [Text], E. Romat – SPb., Piter, 2003, 560 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.