Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27844

Title: Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом
Other Titles: Модели, методы и информационная технология анализа процессов с переменным периодом
Models, methods and information technology for analysis of processes with variable period
Authors: Дмитроца, Леся Павлівна
Дмитроца, Л.П.
Dmytrotsa, L.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дмитроца Леся Павлівна. Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дмитроца Леся Павлівна. – Тернопіль, 2018. – 186 с. – Бібліогр. : с. 150–167.
Дмитроца Л.П. Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Інформаційні технології” / Дмитроца Леся Павлівна ; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя . – Тернопіль., 2019. – 21 с.
Issue Date: 27-Feb-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.13.06 – інформаційні технології
Defense council: К 58.052.06
Supervisor: Приймак, Микола Володимирович
Committee members: Антощук, Світлана Григорівна
Бойко, Іван Федорович
UDC: 004.942
519.876.5
Keywords: процес зі змінним періодом, змінний період, ряд Фур'є періодичних функцій зі змінним періодом, інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом, Фур’є-аналіз функцій зі змінним періодом, варіабельність серцевого ритму після фізичного навантаження
процесс с переменным периодом, переменный период, ряд Фурье периодических функций с переменным периодом, информационная технология анализа процессов с переменным периодом, Фурье-анализ функций с переменным периодом, вариабельность сердечного ритма после физической нагрузки
process with variable period, information technology of analysis of processes with the variable period, Fourier series of periodic functions with the variable period, Fourier-analysis of functions with the variable period, evaluation of the variable period, heart rate variability after exercise stress
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019. Дисертація присвячена розв’язку науково-практичної задачі підвищення ступеня повноти подання інформації про процеси зі змінним періодом та рівня автоматизації аналізу цих процесів шляхом розробки моделі, методів та інформаційної технології для прийняття обґрунтованих рішень в багатьох практичних застосуваннях, зокрема в задачах кардіології при оцінці варіабельності серцевого ритму після дії на організм пацієнта фізичного навантаження. При цьому розроблено та систематизовано способи аналітичного подання функцій зі змінним періодом як математичної моделі процесів зі змінним періодом, розроблено метод побудови їх рядів Фур’є, здійснена перевірка точності наближення функції скінченним рядом Фур’є. У випадку, коли період є невідомим, розроблено метод його оцінки на прикладі ЕКГ, отриманої після дії на організм фізичного навантаження, що дало можливість отримувати нові інформативно-діагностичні ознаки варіабельності серцевого ритму. Створено інформаційну технологію аналізу процесів зі змінним періодом, яка дозволяє більш повно подати інформацію про такі процеси за рахунок знаходження додаткових параметрів та автоматизувати їх аналіз для підвищення об’єктивності та достовірності аналізу процесів зі змінним періодом з метою прийняття певних рішень.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Информационные технологии. – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2019. Диссертация посвящена решению научно-практической задачи повышения степени полноты представления информации о процессах с переменным периодом и уровня автоматизации анализа этих процессов путем разработки модели, методов и информационной технологии для принятия обоснованных решений во многих практических приложениях, в частности в задачах кардиологии при оценке вариабельности сердечного ритма после воздействия на организм пациента физической нагрузки. При этом разработаны и систематизированы способы аналитического представления функций с переменным периодом как математической модели процессов с переменным периодом, разработан метод построения их рядов Фурье, осуществлена проверка точности приближения функции рядом. В случае, когда период неизвестен, разработан метод его оценки, в частности для ЭКГ после воздействия на организм физической нагрузки, что позволило получать новые информационно-диагностические признаки вариабельности сердечного ритма. Создана информационная технология анализа процессов с переменным периодом, которая позволяет более полно представить информацию о таких процессах за счет нахождения дополнительных параметров и автоматизировать их анализ для повышения объективности и достоверности анализа процессов с переменным периодом с целью принятия определенных решений
Ph. D. thesis in Engineering on specialism 05.13.06 – Information technologies.  Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis deals with the solution of the important scientific and practical problem of increasing the completeness degree of information about processes with a variable period and the level of these processes analysis automation by developing the model, methods and information technology for reasonable decision-making in various practical applications, particularly, in cardiology problems while evaluating heart rate variability after exercise stress effect on the patient body. While developing the information technology for the analysis of processes with a variable period in operation, an approach, the essence of which is concentrated in the triad "model-algorithm-program", is offered. In the first stage, the model of processes in the form of periodic functions with a variable period (PFVP) is chosen. In the second stage, on base of the model, methods including construction of Fourier series of PFVP are developed. In the third stage, appropriate software and information technology for determination the electrocardiogram variability obtained after exercise stress effect on the human body as a process with a variable period are developed. In the first stage of the triad, the simplest examples of periodic functions with the variable period – trigonometric functions with the variable period are investigated, the analytical expressions of their periods are recorded and graphs of certain functions and their periods are presented. Methods of analytical representation of functions with the variable period are developed and systematized; their variable periods allowing to verify the correctness of the theoretical positions of the series theory for periodic functions with the variable period are recorded in this paper. The developed methods of the analytical PFVP specifying and their variable periods have their independent significance since they generalize and thus considerably extend the set of analytically given periodic functions with the constant period. On the basis of elementary trigonometric functions with the variable period, the system of trigonometric functions with the variable period is constructed and it is shown that the system is orthogonal with weight function, moreover the orthogonality interval is variable. The method of constructing Fourier series of periodic functions with the variable period is developed. Formulas for determining the coefficients of the Fourier series of such functions are obtained. Using the formula for distance estimation between the PFVP and its Fourier series, it is established that, with the growth of coefficients amount, PFVP Fourier series approximates to the function itself proving the correctness of the model and algorithms for Fourier series construction. Information technology including developed algorithms and created software "Fourier-analysis of functions with the variable period" makes it possible to carry out spectral analysis of processes with the variable period. In cases where the variable period is unknown, the method of its estimation is offered. Due to additional parameters obtaining this method enables to increase the degree of automation of analysis of processes with the variable period. On the basis of the algorithm of the variable period evaluation the information technology for evaluation of heart rate variability after exercise stress effect on the human body is developed. The main component of this information technology is "Analysis of R  R intervals and evaluation of heart rate variability" software. The developed IT allows to automate ECG analysis after exercise stress and, due to new informative parameters, to submit the information about the state of the cardiovascular system of a person while testing the cardiac rate variability after physical activity more completely. By means of developed methods and software, the effectiveness of the offered information technology of process analysis with the variable period allowing to submit information about such processes more completely due to the additional parameters determination and to automate their analysis for the purpose of supporting decision-making is proved.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ .. 22 ВСТУП .... 23 РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ ... 30 1.1 Процеси зі змінним періодом .... 30 1.2 Огляд існуючих моделей періодичних процесів та методів їх аналізу ... 37 1.2.1 Методи та програмні засоби аналізу періодичних функцій ... 37 1.2.2 Вейвлет-аналіз ..... 42 1.2.3 Майже періодичні функції ... 43 1.2.4 Аналіз стохастично періодичних процесів .... 44 1.3 Аналіз існуючих методів дослідження процесів зі змінним періодом .... 47 1.3.1 Методи дослідження біоритмічних процесів ... 47 1.3.2 Аналіз електрокардіограми як періодичного процесу .... 49 1.4 Постановка задачі дослідження .... 54 Висновки до першого розділу .... 57 РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ . 58 2.1 Змінний період та його властивості ... 58 2.2 Тригонометричні функції зі змінним періодом та їх змінні періоди.... 60 2.3 Способи задання періодичних функцій зі змінним періодом ... 68 2.3.1 Способи задання періодичних функцій з постійним періодом ....... 69 2.3.2 Способи задання періодичних функцій зі змінним періодом ......... 74 2.4 Приклади аналітичного задання періодичних функцій зі змінним періодом та їх графічне зображення . 75 2.5 Узагальнений метод отримання тригонометричних функцій зі змінним періодом ... 81 Висновки до другого розділу ... 84 РОЗДІЛ 3 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ МЕТОДАМИ ФУР’Є-АНАЛІЗУ .... 86 3.1 Ортогональні системи тригонометричних функцій зі змінним періодом .... 87 3.2 Побудова ряду Фур’є періодичних функцій зі змінним періодом ..... 91 3.3 Приклади побудови рядів Фур’є періодичних функцій зі змінним періодом .... 94 3.4 Програмна реалізація розробленої інформаційної технології аналізу ПФЗП ... 101 Висновки до розділу 3 ... 118 РОЗДІЛ 4 МЕТОД ОЦІНКИ ЗМІННОГО ПЕРІОДУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО АНАЛІЗУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ... 120 4.1 Постановка задачі оцінки змінного періоду емпіричних функцій зі змінним періодом .... 122 4.2 Відбір експериментальних даних для оцінки змінного періоду ЕКГ .... 123 4.3 Алгоритм оцінки змінного періоду ЕКГ після фізичного навантаження .... 126 4.4 Інформативно-діагностичні параметри варіабельності серцевого ритму після фізичного навантаження .. 133 4.5 Програмне забезпечення для оцінки варіабельності серцевого ритму після фізичного навантаження .. 136 Висновки до розділу 4 ... 146 ВИСНОВКИ ... 148 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .. 150 ДОДАТКИ 168
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27844
Copyright owner: Дмитроца Леся Павлівна
References (Ukraine): 1. Akay M. Wavelet Applications in Medicine // IEEE Spectrum. –1997. –Vol. 34, No. 5. – Р. 50- 56. 2. Chen S.W. A new algorithm developed bases on amixture of spectral and nonlinear techniques for the analisis of heart rate variability / J. Med. Eng. Technol. – 2007. – Vol. 31, №3. – Р. 210–219. 3. Dmytrotsa L. Software for Fourier-analysis of functions with variable period / Dmytrotsa L. // Вісник Хмельницького університету – Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2018. – № 4 (263). – С.159-166. 4. Fainzilberg L.S. Heart Functional State Diagnostic Using Pattern Recognition of Phase Space ECG-Images.- Proceeding of The 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT ’98, Aachen, Germany, September 7-10, 1998). – Nr: B-27, Vol. 3. – P. 1878-1882. 5. Fainzilberg L.S. Potapova T.P. Computer Analysis and Recognition of Cognitive Phase Space Electro-Сardio Graphic Image // Proc. of 6 th Internnational Conf. On Computer analysis of Images and Patterns (CAIP'95). – Prague (Czech Republic).– 1995. – P. 668-673. 6. Gamelin F.X., Berthoin S., Bosquet L. Validity of the Polar S810 Heart Rate Monitor to Measure R-R Intervals at Rest // Med. Sci. Sports Exerc. – 2006. – Vol. 38, № 5. — P. 887-893. 7. Gardner W.A. Cyclostationarity: Half a century of research / W.A. Gardner, A. Napolitano, L. Paura// Signal Processing. — 2005. — № 86 (2006). — P. 639–697. 8. Ghysels E. On the Periodic Structure of the Business Cycle / E. Ghysels // Cowles Foundation, Yale Universiti. – 1992. – No. 1028. 9. Heart rate variability: Malik M, Camm AJ (eds.) / Armonk, NY, Futura Publishing Company Inc., 1995. – 331 p. 10. James Brom. The theory of almost periodic functions in constructive mathematics //Pacific journal of mathematics – Vol 70, No 1, 1977. – р 67-81 151 11. Kingsley M., Lewis M.J., Marson R.E. Comparison of polar 810 s and an ambulatory ECG system for R-R interval measurement during progressive exercise // Int. J. Sports Med. – 2005. – Vol. 26. – P. 39-44. 12. M.Pryymak. Periodic Functions with Variable Period and Their Main Properties / M.Pryymak, S.Proshyn, O.Karnaukhov // Proceeding of the 5thIEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. 21-23 September 2009. – Rende (Cosenza), Italy. –– P. 347-350, 13. Martchenko B. Concerning on a theorem for periodic in Slutsky sense linear random processes. International Congress of Matematicans-98 Abstracts of Short Communications and Posters Contents, Berlin. – 1998. – 260 p. 14. Nematollahi A.R. Discrete time periodically correlated Markov processes / A.R. Nematollahi, A.R. Soltani // Probability and Mathematical Statistics. – 2000. – No. 20 (1). – P. 127-140. 15. Pryimak M. Fourier series of periodic functions with variable period and evaluation of their variable period for determination of heart rhythm variability / Mykola Pryjmak, Yaroslav Vasylenko, Lesia Dmytrotsa, Mariya Oliynyk // Computational Problems of Electrical Engineering. – Volume 7, No 2, 2017.– С. 108-116. 16. Pryjmak M.V. Periodic functions with the variable period [Електронний ресурс] // Cornell University Library. – 8 Jun 2010. p.12. – Режим доступу: http://arxiv.org/pdf/1006.2792v1. 17. Thayer J.F., Yamamoto S.S., Brosschot J.F. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors // Int. J. Cardiol. – 2010. – Vol. 141, №2. – P. 122-131. 18. Yang F, Liao W. Modeling and Decomposition of HRV Signals with Wavelet Transforms // IEEE Engineering in Medicine and Biology. –1997. – Vol. 16, No. 4. – Р. 17-224. 19. Алгебра и начала анализа: Учеб. пособие для 9-10 кл. сред. шк. / Под ред. А.Н. Колмогорова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – 335 c. 152 20. Амосова К.М. Варіабельність серцевого ритму і її зв'язок з морфо функціональним станом правого шлуночка у хворих на хронічне легеневе серце внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень / Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Решотько Д.О., Андрєєв Є.В., Руденко Ю.В.// Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – Український пульмонологічний журнал. 2004, № 3. – С.33-36. 21. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1967. – 757 с. 22. Баевский Р.М. Некоторые проблемы прогнозирования состояния человека в длительном космическом полете в связи с изучением биоритмов. – В кн.: Автоматизация, организация, диагностика. – М.: Наука, 1971. – ч.2, с. 708-717. 23. Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем / Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. // Вестник аритмологии. – 2001. – №24. – С. 65–87. 24. Баевський Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в клинической практике / Р.М. Баевский // Физиология человека. – 2002. – Т.28, №2. – С.70-82. 25. Баранов Г.Л. Построение модели и анализ стохастически периодических нагрузок енергосистем / Баранов Г.Л., Марченко Б.Г., Приймак Н.В. // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1991. – Т.37, №2. – С. 12-21. 26. Бари Н.К. Тригонометрические ряды. – М.: Гос. изд-во физ. мат. лит., 1961. – 936 с. 27. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1983. – 536 с. 28. Бахвалов Н.С. Численные методы / Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. – М.: Наука, 1987. – 630 с 153 29. Бернштейн С.Н. Конструктивная теория функций / Бернштейн С.Н. – Издательство АН СССР, 1954. – 628 с. – (Собрание сочинений. [1931-1953]; Т.2). 30. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. – Москва, 2004. –280 с. 31. Боголюбов А.Н. Математики. Механики. Библиографический справочник. – К.: Наукова думка, 1983. – 638 с. 32. Большая советская энциклопедия. Том 59. – М.: ОГИЗ, 1935. – 864 с. 33. Бор Г. Почти периодические функции, пер. с нем. – М. , 1934 . 34. Варіабельність серцевого ритму: стандарти вимірювання, фізіологічної інтерпретації та клінічного ви-користання / ред. М. Гжегоцький. – Львів : [б. в.], 2002. – 74 с. 35. Василенко О.В. Спектральний аналіз в ECAD-програмах / Василенко О.В., Кузнєцов Д.О. // Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя 2007. – С. 217 36. Василенко Я.П. Клас функцій зі змінним періодом / Я.П. Василенко, Л.П. Дмитроца, М.В. Приймак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»: Зб. наук. п. – №1105. – Харків: ХНУ, 2014. – С. 21-33. 37. Василенко Я.П. Способи задання функцій зі змінним періодом та їх наближання / Я.П. Василенко, Л.П. Дмитроца, М.З. Олійник, М.В. Приймак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" Випуск 30. – Харків: ХНУ, 2016. – С. 36-47. 38. Гладышев Е.Г. О периодически коррелированных случайных последовательностях // Докл. АН СССР. – 1961. – 137, №5. – С. 2236-2239. 39. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 1986. – 512 с. 40. Гудзенко Л.И. О периодически нестационарных процессах // Радиотехника и электроника. – 1959. – Т.4, Вып.6. – С. 1026-1034. 154 41. Гузий В.И. Исследование возможности измерения периода корреляции периодически коррелированного случайного процесса по одной наблюдаемой реализации / Гузий В.И., Приймак Н.В. // Вестник Киев. политехн. ин-та. Электроакустика и звукотехника. – 1984. – Вып. 8. – С. 31-33. 42. Биологические ритмы. Под ред. Ю.Ашоффа. – В 2-х т. Т.1. – М.: Мир, 1984. – 414 с. 43. Дженкинс Г. Спектральный анализ и его приложение. / Дженкинс Г., Ваттс Д. – Вып.1. – М.: Мир, 1971. – 316 с. 44. Дмитроца Л.П. Комп’ютерна програма “Аналіз RR-інтервалів та оцінка варіабельності серцевого ритму”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 79650 від 07.06.2018 / Дмитроца Леся Павлівна, Палій Володимир Михайлович, Приймак Микола Володимирович, Василенко Ярослав Пилипович. – Зареєстр. в Управлінні державних реєстрацій Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявка від 22.05.2018 № 80656. 45. Дмитроца Л.П. Комп’ютерна програма “Фур’є-аналіз функцій зі змінним періодом”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 79651 від 07.06.2018 / Дмитроца Леся Павлівна, Палка Олег Вікторович, Приймак Микола Володимирович, Василенко Ярослав Пилипович. – Зареєстр. в Управлінні державних реєстрацій Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявка від 22.05.2018 № 80657. 46. Дмитроца Л.П. Порівняльний аналіз приладів для реєстрації RR-інтервалів / Л.П. Дмитроца, Р.І. Черевик // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей VІ Міжнародної наук-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 16-17 листопада 2017). – Том ІІ. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С.54. 47. Дмитроца Л. Варіанти побудови рядів Фур’є для функцій зі змінним періодом / Л. Дмитроца, М. Приймак, Р. Сарабун // Матеріали першої науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (20 травня 2011). – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 11. 155 48. Дмитроца Л. Інтервали ортогональності для тригонометричної системи функцій із змінним періодом та можливість знаходження на любому із них коефіцієнтів Фур’є / Л. Дмитроца, М. Приймак, Р. Сарабун // Матеріали першої науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (20 травня 2011). – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 12. 49. Дмитроца Л. Незалежність коефіцієнтів Фур’є функцій із змінним періодом від змінного інтервалу ортогональності / Л. Дмитроца, М. Приймак // Матеріали IІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 25 квітня 2012). – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – С. 22. 50. Дмитроца Л.П. Задача створення інформаційної системи моніторингу і реєстрації стану кардіонавантаження / Л.П. Дмитроца // Матеріали XIX наукової конференції ТНТУ ім.І.Пулюя, 18-19 травня 2016 року. – Тернопіль: ТНТУ,2016. – С. 85-86. 51. Дмитроца Л.П. Приклади задання функцій зі змінним періодом / Дмитроца Л.П. // Застосування математичних методів в науці і техніці: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 листопада 2013. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – С. 41-44. 52. Дмитроца Л.П. Про наближення функцій зі змінним періодом / Л.П. Дмитроца // Матеріали ХVIІ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том І. Природничі науки та інформаційні технології: збірник тез доповідей (м. Тернопіль, 20-21 листопада 2013 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 9. 53. Драган Я. П. Описание тональных кардиосигналов с помощью модели периодически коррелированных процесов / Я.П. Драган, Г.М. Осухивская // Проблемы управления и информатики, 1999. – № 1– С. 78-83. 54. Драган Я.П. Свойства отсчетов периодически коррелированных случайніх процессов // Отбор и передача информации. – К.: Наукова думка, 1972. – Вып. 33. – С. 9-12. 156 55. Драган Я.П. Линейные периодически коррелированые случайные процессы / Драган Я.П., Приймак Н.В. – Львов, 1986. – 30 с. (Препр. / АН УССР. Физико-механический ин.-т, №120). 56. Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем. – автореф. дис.. канд. техн. наук 01.05.02 / Дунець В.Л. //– ТНТУ, 2013. – 20 с. 57. Дурнова Н.Ю. Изучение зависимостей между показателями вариационной пульсометрии, энтропии ритма сердца, временного и спектрального анализов вариабельности ритма сердца в норме и при ишемической болезни сердца / Дурнова Н.Ю., Довгалевский Я.П., Бурлака А.Н. и др.// Сарат. науч.- мед. журнал. – 2011. – Т. 7, №3. – С. 607–611. 58. Дьяконов В.П. MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Основы применения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. 59. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 448 с. 60. Жарінов О. Й. Дослідження варіабельності ритму серця: чи з’являться нові узгоджені рекомендації? [Електронний ресурс] / О. Й. Жарінов, У. П. Черняга-Ройко // Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.journal.ukrcardio.org/cardio_archive/2007/6/zharinov.htm 61. Зарубин Ф.Е. Вариабельность сердечного ритма: стандарты измерения, показатели, особенности метода // Вестник аритмологии. – 1998. – №10. – С. 25–30 62. Ильин В.А. Математический анализ. Продолжение курса. Под ред. А.Н.Тихонова / Ильин В.А., Садовничий В.А., СендовБл.Х. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 358 с. 63. Капшій О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / Капшій О.В., Коваль О.І., Русин Б.П. – Львів: Сполом, 2008. – 206 с. 157 64. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad И. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 560 с. 65. Коваленко И.Н. Случайные процессы. Справочник / Коваленко И.Н., Кузнецов Н.Ю., Шуренков В.М. – К.: Наукова думка, 1983. – 367 с. 66. Коваленко С. О. Варіабельність серцевого ритму. Методичні аспекти. / С.О. Коваленко, Л.І. Кудій – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. – 298 с. 67. Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анали за / Колмогоров А.Н., Фомин С.В. – М.: Наука, 1976. – 544 с. 68. Коринківська О.Б. Розвиток моделі стохастично періодичних сигналів і завад / О.Б. Коринківська, М.В. Приймак, М.А. Савчук. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – №1. – С. 119–133. 69. Коркушко О.В. Методология анализа вариабельности ритма сердца: возрастные аспекты / О.В. Коркушко, А.В. Писарук, В.Б. Шатило. // Государственное учреждение «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», Киев. – 2014. – С. 1–16. 70. Коронкевич О.І. Лінійні динамічні системи під дією випадкових сил // Наукові записки Львів. ун-ту. – 1957. – 44, №8. – С. 175-183. 71. Красильников О.І. Процеси з незалежними періодичними приростами і періодичні білі шуми / Красильников О.І., Марченко Б.Г., Приймак М.В. // Відбір і обробка інформації. – 1996. – Вип. 10(86). – С. 22-27. 72. Купріянова О. Про що розповість кардіограма? Особливості та переваги ЕКГ [Електронний ресурс] / Ольга Купріянова // Медичний портал Здоров-Інфо. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: zdorov-info.com.ua. 73. Левитан Б. М. Почти-периодические функции – М: ГИТТЛ, 1953.– 398с. 74. Литвиненко Я.В. Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах: 158 Автореф. дис.канд.техн.наук: 01.05.02 // ТДТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 23 c. 75. Лозінська (Тиш) Є.В. Математична модель та методи обробки кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях в задачах діагностики адаптивних можливостей організму людини / Є. Лозінська, С. Лупенко, Л. Щербак // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2003. – Т. 8, №4. – С. 97–105. 76. Лупенко С. Математичне моделювання сигналів серця в задачах технічної кардіометрії на базі їх моделі у вигляді циклічного випадкового процесу / Лупенко С., Студена Ю. //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, №1. – С.134-142. 77. Лупенко С.А. Конструктивна математична модель сигналів серця на основі лінійних періодичних процесів та полів/ Лупенко С.А., Щербак Л.М. // Віснит ТНТУ. –2000. – Т.5, №4. – С 101-110. 78. Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій: Автореф. дис.канд.техн.наук: 01.05.02 // ТДТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 18 c. 79. Маєвський О.В. Гістограмний аналіз періодичних випадкових процесів і його використання в прикладних дослідженнях / Маєвський О.В., Приймак М.В., Щербак Л.М. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) – 2003. – №2(22). – С. 26-31. 80. Маєвський О.В. Обґрунтування моделі та статистичний аналіз збурень магнітного поля Землі з врахуванням їх добової стохастичної періодичності / Маєвський О.В., Приймак М.В., Щербак Л.М. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2003. – Т.8, число 4. – С. 106-113. 81. Майстренко В.М. Застосування вейвлет-перетворення для обробки медичних сигналів та зображень / Майстренко В.М., Литвин В.С., 159 Голубенко Л.П. // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування, 2005. – Вип. 29.С.142-150. 82. Марушко Ю.В. Показники варіабельності серцевого ритму в оцінюванні адаптаційних процесів [Електронний ресурс] / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Здоров`я України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://health-ua.com/article/6818-pokazniki-varabelnost-sertcevogo-ritmu-v-otcnyuvann-adaptatcjnih-protcesv. 83. Марченко Б.Г. Метод стохастических интегральных представлений и его приложение в радиотехнике. – К.: Наукова думка, 1973. – 191 с. 84. Марченко Б.Г. Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин / Марченко Б.Г., Мыслович М.В. – К.: Наукова думка, 1992. – 106 с. 85. Марченко Б.Г. Побудова моделі та аналіз стохастично періодичних навантажень енергосистем / Марченко Б.Г., Приймак М.В. // Праці Ін-ту електродинаміки. – Київ: ІЕД НАН України, 1999. – Вип. 1. – С.129-153. 86. Марченко Б.Г. Линейные случайные процессы с периодическим ядром / Марченко Б.Г., Приймак Н.В. // Статистические методы в теории передачи и преобразования информационных сигналов. Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции. – К.: Изд-во Киев. ин-та гражд. авиации, 1985. – С. 12. 87. Математический энциклопедический словарь. – М.: Советская циклопедия, 1988. – 847 с. 88. Морман Д. Физиология сердечно-сосудистой системы / Д. Морман, Р. Хеллер. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 256 с. 89. Мурашко В.В. Электрокардиография / Мурашко В.В., Струтинский А.В. – М.: Медицина, 1991. – 288 с. 90. Натансон И.П. Конструктивная теория функций / Натансон И.П. – М.-Л.: Гос. Изд-во технико-теоретической литературы, 1949. – 454 с. 91. Павлович Н.В., Павлович С.А., Галлиулин Ю.И. Биомагнитные ритмы. – М.: Университетское, 1991. – 136 c. 160 92. Першиков В. И. Толковый словарь по информатике / Першиков В.И., Савинков В. М. – Москва : Финансы и статистика, 2008. – 543 с. 93. Полищук С.В. Исследование корреляционной взаимосвязи нагрузок энергосистем и стохастически периодических метеофакторов / Полищук С.В., Приймак Н.В. // Техническая электродинамика. – 1991. – №1. – С. 98-103/ 94. Приймак М.В. Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.13.06 / Приймак М. В. – К: НАУ, 2001. – 34 с. 95. Приймак М.В. Оцінювання матриць переходів періодичних ланцюгів Маркова /Приймак М.В. Прошин С.Ю. // ISSN 1990-5548 Електроніка та системи управління. – 2009. – №3(21). – С. 26-33. 96. Приймак М.В. Дискретні періодичні білі шуми з неперервними розподілами // Праці Ін-ту електродинаміки. Електроенергетика. – Київ: ІЕД НАН України, 1999. – С. 15-19. 97. Приймак М.В. Дискретні періодичні шуми з дискретними розподілами //Вимірювальна техніка та метрологія. – Львівська політехніка, 1999. – №55. – С. 167-169. 98. Приймак М.В. Дослідження взаємозв’язку лінійних і періодичних випадкових процесів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький технологічний ун-т Поділля, 1999. – №2(8). – С. 139-142. 99. Приймак М.В. Змінні періоди деяких періодичних функції із змінним періодом. // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, вид. ТДТУ, 2007. – С. 71. 100. Приймак М.В. Лінійні періодичні процеси і їх моделювання на ЕОМ // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – 1998. – Т.3, число 3. – С. 111-114. 161 101. Приймак М.В. Марківські періодичні процеси // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2003. – Т.8, число 3. – С. 17-21. 102. Приймак М.В. Ортогональні системи періодичних функції із змінним періодом // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, вид. ТДТУ, 2007. – С. 72. 103. Приймак М.В. Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами: Автореф. дис…докт. техн. наук: 05.13.06 / Київ: НАУ, 2001. – 34 с. 104. Приймак М.В. Оцінка змінного періоду та змінної частоти серцебиття пацієнтів у різних вікових групах /Приймак М.В., Сарабун Р. // Матеріали ХІV наукової конференції Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя «Природничі науки та інформаційні технології» 27-28 жовтня 2010 р. – Тернопіль, ТНТУ, 2010. – С. 29. 105. Приймак М.В. Оцінка змінного періоду та змінної частоти функції із змінним періодом / Приймак М.В., Сарабун Р.// Матеріали Міжнародної науково-технічної «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» конференції Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, ТНТУ, 2010. – С. 303, 304. 106. Приймак М.В. Періодичні ланцюги Маркова в задачах статистичного аналізу і прогнозу енергонавантажень // Технічна електродинаміка. – 2004. – №2. – С. 3-7. 107. Приймак М.В. Періодичні функції із змінним періодом та деякі їх особливості // Всеукраїнський науковий семінар «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (тези доповідей). – Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 39-41. 162 108. Приймак М.В. Періодичні функції із змінним періодом. // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, вид. ТДТУ, 2007. – С. 70. 109. Приймак М.В. Періодичні шумові поля та задачі моделювання й аналізу стохастично періодичних електроенергетичних явищ // Технічна електродинаміка. – 1998. – №2. –C. 12-14. 110. Приймак М.В. Побудова періодичних функції із змінним періодом. // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, вид. ТДТУ, 2007. – С. 73 111. Приймак М.В. Побудова прогнозних графіків енергонавантажень на основі періодичного лінійного випадкового процесу // Технічна електродинаміка. – 2000. – №3. – C. 50-52. 112. Приймак М.В. Послідовності ковзного середнього при дії періодичного білого шуму // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – 1999. – Том 4, число 2. – С. 11-15. 113. Приймак М.В. Система тригонометричних функцій із змінним періодом та деякі їх властивості // International Conference on Functional Analysis dedicated to the 90-th anniversary of V.E.Lyantse. 17-21 November 2010. – Lviv, 2010. – С. 97-98 114. Приймак М.В. Теорія ритмічності в її історичному розвитку (частина перша) // Всеукраїнський науковий семінар "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу" (тези доповідей). – Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С.39-41 115. Приймак М.В. Умовно періодичні випадкові процеси із змінним періодом / М.В. Приймак, І.О. Боднарчук, С.А. Лупенко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – Т.10, №2. – С. 132-141. 163 116. Приймак Н.В. Оценка периода корреляции и ее использование при исследовании стохастически периодических радиотехнических сигналов: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.01 / М.: МЭИ, 1987. – 18 с. 117. Приймак М. Змінні періоди функції із змінним періодом та їх взаємозв’язок / М. Приймак, Л. Дмитроца // Матеріали ХVІ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том І. Природничі науки та інформаційні технології: збірник тез доповідей (м. Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – С. 61. 118. Приймак М.В Коефіцієнти Фур’є функцій із змінним періодом / Приймак М.В, Дмитроца Л.П., Сарабун Р.О. // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» // Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 52-54. 119. Приймак М.В. Аналітичне задання функцій зі змінним періодом та їх змінні періоди / Приймак М.В., Дмитроца Л.П., Василенко Я.П., Олійник М.З.// Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14–15 травня, 2015р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 156-159. 120. Приймак М.В. Аналітичні способи задання функцій із змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є / Приймак М.В., Дмитроца Л.П., Олійник М.З. // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» – Збірник наукових праць, №854. – Серія: Інформаційні системи та мережі. – Львів, вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 138-148. 121. Приймак М.В. Апроксимація змінного періоду та частоти та їх використання в задачах діагностики / Приймак М.В., Сарабун Р.О., Дмитроца Л.П. // Збірник тез доповідей Всеукраїнська наукова конференція «Застосування математичних методів в науці і техніці» (25-26 листопада 2011). – Луцьк: ЛНТУ, 2011.– С. 72-74. 122. Приймак М.В. Інформаційні технології дослідження періодичних функцій із змінним періодом та їх застосування для оцінки варіабельності серцевого ритму / Приймак М.В., Василенко Я.П., Дмитроца Л.П., Олійник М.З. 164 // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної наукової конференції 2–4 березня 2018 року. – Рівне: НУВГП, РДГУ, 2018. – С. 285-288. 123. Приймак М.В. Інформаційні технології представлення функцій зі змінним періодом тригонометричними рядами / Приймак М.В., Дмитроца Л.П., Олійник М.З. // Міжнародна науково-технічна конференція Харківського національного університету імені В.Н.Каразина. 26-31 травня 2016 року. Труды международной научно-технической конф. «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2016)». – Харків.: ХНУ, 2016. – С.282-284. 124. Приймак М.В. Оцінка змінного періоду та змінної частоти / М.В. Приймак, Р.О. Сарабун, Л.П. Дмитроца // Міжнародний науково-технічний журнал. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький технологічний ун-т Поділля, 2011. – №2. – С. 76-82. 125. Приймак М.В. Про наближення функцій зі змінним періодом / М.В. Приймак, Л.П. Дмитроца, М.З. Олійник // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. 19-20 травня 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т.2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 155-159. 126. Приймак М.В. Розвиток теорії періодичних функцій та їх узагальнення – функції із змінним періодом / М.В Приймак, Л.П Дмитроца // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15–17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 156-158. 127. Приймак М.В. Сигнали зі змінним періодом та їх модель / М.В. Приймак, Я.П. Василенко, Л.П. Дмитроца // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, 2013. – № 59. – С. 116-121. 128. Приймак М.В. Система тригонометричних функцій із змінним періодом та деякі її властивості / Приймак М.В., Дмитроца Л.П. // Науково-технічна Міжнародна конференція «Комп'ютерне моделювання у наукоємних 165 технологіях (КМНТ-2014)» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м.Харків, 28-31 травня 2014. Труды научно-технической конференции с международным участием. — Харків: ХНУ, 2014. – С. 327-328. 129. Приймак М.В. Функції зі змінним періодом та їх наближення рядами Фур"є / Приймак М.В., Дмитроца Л.П., Олійник М.З. // Праці VI Міжнародної науково-практичої конференції "Обробка сигналів і негаусівських процесів": тези допов. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – С.128-130. 130. Приймак М.В. Функції із змінним періодом як узагальнення періодичних функцій / М.В Приймак, Л.П Дмитроца // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 14-16 жовтня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С.31. 131. Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2001. – 320 с. 132. Самарский А.А. Современная прикладная математика и вычислительный эксперимент // Коммунист. – 1983. – № 8. – С. 31-42. 133. Серебренников М.Г. Выделение скрытых периодичностей / Серебренников М.Г., Первозванский А.А. – М.: Наука, 1965. – 244 с. 134. Скороход А. В. Случайные процессы с независимыми приращениями / А. В. Скороход. – М: Наука, 1964. – 280 с. 135. Слуцкий Е.Е. Избранные труды. – М.: Наука, 1960. – 292 с. 136. Слуцький Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. – К.: Знання, 2007. – 919 с. 137. Снежицкий В.А. Методологические аспекты анализа вариабельности сердечного ритма в клинической практике [Електронний ресурс] / В.А. Снежицкий // Медицинские новости. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=2037. 138. Стиллвелл Д. Математика и ее история. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 530 с. 166 139. Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях –. автореф. дис.. канд. техн. наук 01.05.02 / Тиш Є.В. // ТНТУ, 2008. – 20 с. 140. Толстов Г.П. Ряды Фурье. – М.: Гос. изд-во физ. мат-й литературы, 1960. – 390 с. 141. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : моногр. / Ю. В. Триус. – Чер- каси : Брама-Україна, 2005. – 400 с. 142. Файнзильберг Л.С. Компьютерный анализ и интерпретация электрокардиограмм в фазовом пространстве // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004, № 1. – С. 32-46. 143. Файнзильберг Л.С. Новая информационная технология обработки ЭКГ для выявления ишемической болезни сердца при массовых обследованиях населения / Л. С. Файнзильберг // Управляющие системы и машины. – 2005. – № 3. – С. 63-71. 144. Фокин Ю.А., Пономаренко И.С., Павликов В.С. Экспериментальные исследования вероятностных статистических характеристик нагрузок в электроснабжающей системе // Электричество. – 1983. – №2. – С. 9-15. 145. Харкевич А.А. Спектры и анализ. 4-е изд. – М.: Гос. изд. физ. мат. литературы, 1962. – 236 с. 146. Хаспекова Н.Б. Диагностическая информативность мониторирования вариабельности ритма сердца // Вестник аритмологии. – 2003. – №32. – С. 15-23. 147. Черницер В.М., Кадук Б.Г. Преобразователи временного масштаба. – М.: Сов. радио, 1972. – 144 с. 148. Коцан І.Я., Журавльов О.А. Біоритмологія. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. – 115 с. 149. Тимченко А.Н. Основы биоритмологии: учебно-методическое пособие. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 148 с. 150. Чибисов С.М., Халаби Г.М., Дементьев М.В., Катинас Г.С., Аналитическая хронобиология. – Москва-Бейрут, 2017. – 224 с. 167 151. Хетагурова Л.Г. Рапопорт С.И. Ботоева Н.К. Этапы становления хронобиологии и хрономедицины в России (исторический очерк) // Пространство и время, 2013. – №2 (12). – С. 229-237. 152. Хильдебрандт П., Мозер М., Лехофер М. Хронобиология и хрономедицина. Пер. с нем. М.: Арнебия. 2006. – 144 с, 98 илл. 153. Яблучанский Н. И. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей / Н.И. Яблучанский, А.В. Мартыненко. – Харьков : [б. и.], 2010. – 131 с. 154. Яворська Є.Б. Верифікація результатів спектрального аналізу ритмокардіограми / Є. Б. Яворська // Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”. – Вінниця, 2009. –№1 (17). – С. 119-121.
Content type: Dissertation
Dissertation Abstract
Appears in Collections:05.13.06 – інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diser_Dmytrotsa.pdfДисертація7,48 MBAdobe PDFView/Open
avtoref_Dmytrotsa.pdfАвтореферат1,66 MBAdobe PDFView/Open
diser_Dmytrotsa__COVER.png206,42 kBimage/pngView/Open
oponent_Boyko.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open
oponent_Antoshchuk.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.