Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26886
Title: Автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“ Шевчук Т.О.
Authors: Шевчук, Тетяна Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук Т.О. автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“/ Тернопіль: ТНТУ, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Андрушків, Богдан Миколайович
Keywords: 073
менеджмент
Abstract: Шевчук Т. О. Стратегічний розвиток підприємства на інноваційних засадах (на прикладі ТОВ ПКФ «Євростар»). Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2018. Магістерська робота присвячена проблемі стратегічного розвитку підприємства на інноваційних засадах. В контексті цього досліджено сучасні передумови та перспективи стратегічного розвитку підприємств з акцентом на інноваційній його компоненті, розглянуто стратегічний набір та особливості кожної із запропонованих його стратегій; проведено аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства ТОВ ПКФ «Євростар», представлено РЕSТ- та SWOT-аналізи; обґрунтовано напрями інноваційної політики та формування стратегічного набору для забезпечення розвитку досліджуваного підприємства, запропоновано реалізацію інноваційного проекту по оновленню його матеріально-технічної бази та напрями проведення ефективної рекламної кампанії. Ключові слова: ефективність, інновації, збут, маркетинг, прибуток, реклама, рентабельність, стратегічний розвиток, стратегічний набір, стратегія, управління.
Content: У вступі обґрунтовано актуальність магістерської роботи, визначено мету та основні завдання, сформульовано об’єкт, предмет, методи дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів, наведено дані щодо апробації результатів магістерського дослідження за визначеною темою. У першій – теоретичній частині – «Теоретичні основи забезпечення стратегічного розвитку підприємства» висвітлено сучасні передумови та перспективи стратегічного розвитку підприємств; розглянуто питання вибору стратегій промислового підприємства, представлено їх класифікацію у контексті забезпечення інноваційного розвитку. У результаті проведених досліджень стратегічного управління промислового підприємства розглянуто понятійно-категоріальний апарат стосовно визначень: «стратегічне управління», «стратегічне планування», «стратегія», «стратегічний розвиток підприємства». Проаналізовано класифікаційну характеристику основних стратегій розвитку підприємства у його стратегічному наборі. Стратегії розвитку діяльності підприємств поділяють на декілька великих груп: - продуктові (портфельні, підприємницькі, бізнес-стратегії); - функціональні (науково-технічні, виробничі, маркетингові, сервісні); - ресурсні (фінансові, трудові, інформаційні, матеріально-технічні); - організаційно-управлінські (технології, структури, методи управління). Як відомо, кожне підприємство, яке веде конкурентну боротьбу на ринку, користується певною стратегією. Така стратегія може розроблятися через процес планування або ж розгортатися приховано через діяльність різних підрозділів і відділів фірми. Для того, щоб правильно сформулювати стратегію або ідентифікувати приховану стратегію, необхідно знати, які ж види стратегій існують взагалі і які з них можуть бути вибрані для конкретного підприємства при тих чи інших обставинах. Система класифікації стратегій підприємства включає низку ознак, за якими стратегії поділяються на окремі групи
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26886
References (Ukraine): 1. Шевчук Т.О. Визначення впливу інновацій на розвиток промисловості України у складних умовах трансформаційних перетворень / Б.М. Андрушків, С.О. Богданюк, Т.О. Шевчук // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку» пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка (м. Тернопіль, 23 березня 2018 року). – Тернопіль: 2018. – 82 с. – С. 10-11. 2. Шевчук Т.О. Окреслення ролі інновацій в економічному зростанні вітчизняних підприємств / Б.М. Андрушків, С.О. Богданюк, Т.О. Шевчук // Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» в 2-х т. (26 – 27 квітня 2018 року). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – Т.2. – 216 с. – С.66-67.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевчук Т.О.pdf75,88 kBAdobe PDFView/Open
Автореферат Шевчук Т.О.pdf263,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools