Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26574
Title: МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВАЛКОВОГО РОЗКАЧУВАННЯ
Other Titles: METODS OF CALCULATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF ROLLING
Authors: Стадник, Ігор Ярославович
Федак, Сергій Ігнатович
Пащенко, Б.С.
Ткачук, Н.А.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет харчових технологій
Bibliographic description (Ukraine): 1. Drozdziel Pawel, Derkach Andrij, Stadnyk Igor, Vitenko Tatiana Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies. Advances in Science and Technology Research Journal. 2016. Vol. 9. P. 130—138.
2. Stadnyk I., Novak L., Matenchuk L. Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences. 2018. Vol. 1. P. 1—8.
3. Гаврилко П., Дeркач А., Стадник I. Обгрунтування параметрів, що відбуваються в робочих камерах машин з валковими робочими органами. Хранение и переработка зерна. 2017. Том 2, № 2(210). С. 34—38.
4. Арет В.А., Мачихин Ю.А. Формование конфетных масс выдавливанием. Москва: МТИПП, 1969. 35 с.
5. Андреев А.Н. Выбор реологической модели пресного слоеного теста. Проблемы оборудования в торговле и общественном питании: Внутривуз. сб. научн. тр. Л.: ЛИСТ, 1976. Вып. 58. С. 5—8.
6. Зайцев А.В., Пеленко Ф.В. Моделирование течения вязкой жидкости в трубе. Электро- нный научный журнал «Процессы и аппараты пищевых производств». Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2012. № 1. март 2012.
7. Стадник І.Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безло- патевого замішування тіста: автореферат док.тех.наук. Київ. 2013. 42 с.
8. Андреев А.Н. Расчет энергосиловых параметров процесса раскатки теста на валко- вой машине. Вопросы торгово-технологического оборудования: Внутривуз. Сб. науч. тр. Л.: ЛИСТ, 1975. Вып. 50. С. 4—7.
Journal/Collection: Наукові праці Національного університету харчових технологій
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 11-Nov-2018
Publisher: Національний університет харчових технологій
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 664.643.1
Keywords: Dough Injection Heat conduction Heat propagation Heat flux Roll
Page range: 90-99
Abstract: У статті проведено аналітичний аналіз дії валків на середовище при деформаційних впливах. Запропоновано шляхи вибору оптимального варіанта процесу для забезпечення максимального або мінімального значення пара- метрів (критерію). Розглянуто фізичну сутність рівняння енергетичних по- токів інтенсивності деформації маси середовища, що залежить від способу прикладання механічних сил, ступеня його попередньої дисперсності (рецепту- ра) і фізико-механічних властивостей. Для більшої наглядності і розуміння загального виконання досліджень запропоновано схему причинно-наслідкових зв’язків між середовищем і валком, що визначають зміну температури про- цесу нагнітання тіста. Відмічено, що визначення температурних потоків при проходженні про- цесу нагнітання середовища валковими робочими органами відіграє важливу роль для розрахунків конструювання формувального, розкочувального, змішу- вального обладнання. Одержані дані дають відповідь на ряд запитань про можливість терморегулювання процесу дії робочих органів на середовище. Розглянуто зміну енергетичного потенціалу при взаємодії в’язкого сере- довища з обертовими робочими органами ролика у формувальній машині. Обмін енергії між рухомими частинками виявляється внаслідок зіткнення молекул більш нагрітої частини тіла з більшою енергією та перенесення енергетичної частки до сусідніх частинок з меншою енергією. Відзначено, що визначення температурних потоків під час процесу інжекції середовища робочими органами роликів відіграє важливу роль у розрахунку дизайну формування, перевертання, змішування.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26574
URL for reference material: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28636/1/Tom_24_%236.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom_24_#6.pdf3,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.