Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26126
Title: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали IX Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів.
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Голда, Надія Михайлівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Рожко, Наталія Ярославівна
Шпилик, Світлана Василівна
Міщук, Оксана Іванівна
Фалович, Володимир Андрійович
Семенюк, Світлана Богданівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Бакуліна, Наталія Миколаївна
Волков, Андрій
Химич, Ірина
Тимошик, Наталія
Подвірна, Тетяна
Ціх, Галина Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Аакер Д. А. Создание сильных брендов// Д. А. Аакер - М.: Издательский Дом Гребенникова. т – 2003 – 340с.
Капферер Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-контакт»; ИНФРА-М, 2002
Кумбер С. Брендинг: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003.
Бенчмаркінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buklib.net/books/28421/
Краузе, О. І. Диспропорції попиту і пропозиції на ринку автомобілебудівної промисловості України /О. І. Краузе/Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Харків, ХНАДУ. – 2016. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://khadiep.wix.com/zbirka
Краузе, О. Тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості України /О. Краузе//Галицький економічний вісник. – 2016. – № 1 (50). – С. 113-120.
Бакуліна Н. М. Компетентність – інтегральна оцінка персоналу /Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – спец. Випуск: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – КНЕУ, 2010. – С. 37–44.
Бакуліна Н. М. Необхідність управління розвитком персоналу в сучасних умовах / Н. М. Бакуліна // Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки (Луганськ – Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року). Луганськ: Ноулідж, 2013. – С. 8–12.
Семенюк С. Брендинг вищого навчального закладу / С. Семенюк // Галицький економічний вісник, 2013.- №3. – С.133-138
Краузе, О. І. Конкурентоспроможність як інструмент гармонійного розвитку вітчизняних підприємств /О. І. Краузе /Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності». Сімферополь-Ялта. – 2008. – 17-19 жовтня. – С. 88-90.
Фалович В.А. Розвиток емерджентних властивостей ланцюга поставок інвестиційних товарів. Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2018. – 266 с.
Issue Date: 9-Nov-2018
Date of entry: 17-Nov-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 658.8
BBK: 65.291.3
Medical Subject Headings (MESH): концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу
інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства
маркетингові технології підприємств сфери послуг
теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі інтернет
управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу
Keywords: Маркетинг послуг
сфера послуг
маркетинг промислового підприємства
промислові підприємства
дослідження ринку
Інтернет-маркетинг
конкурентоспроможність підприємства
управління інноваціями
Page range: 1-257
Series/Report no.: Матеріали IX Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів;
Abstract: У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу; інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; маркетингові технології підприємств сфери послуг; теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет та управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу.
Description: Застосування маркетингових технологій надає можливість підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від визначених цілей. Знання маркетингових технологій дозволяє вести бізнес більш впевнено, з меншими ризиками.
Content: Береза Ю. МЕХАНІЗМ ВИБОРУ СТРУКТУРИ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ - с. 4
Березівська Н. ВИДИ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ - с. 6
Біліца І. КАНАЛ РОЗПОДІЛУ ЯК ЧАСТИНА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ - с. 8
Бронецький В. АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ - с. 10
Венгер Ю. PR ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ - с.12
Винник І. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.14
Данилишин О. ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ - с.16
Демкович Х. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ - с.18
Дідюк М. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ МІСЦЕ НА РИНКУ - с.20
Долгошеєв В., Бурліцька О. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИБРАНИХ КРИТЕРІЇВ - с.22
Дишлюк Н. КРАУД – МАРКЕТИНГ - с.24
Ядловський Н. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ - с.212
Бронецький В. ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ - с.214
Грабовський В. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - с.216
Гринчук А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ - с.218
Качур I., Оксeнтюк Р. ЗНАЧEННЯ IННОВАЦIЙНОГО МАРКEТИНГУ В ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА - с.220
Кміта Т. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ - с.222
Куземський Н. ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.224
Лісова І. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА - с.226
Лучейко М. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА - с.229
Мащак А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ - с.231
Джерелейко М. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ - с.26
Новік Я. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - с.233
Оксeнтюк Б., Горошкeвич О. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - с.225
Рожко Н. АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА - с.227
Стос Ю. МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА - с.239
Трофимлюк А., Міщук О. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ВТРИМАННЯ КЛІЄНТІВ - с.241
Ядчишин П. ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НА РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ - с.243
Якимишин Л., Стос Ю. РЕІНЖИНІРИНГ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК - с.245
Дябло М. НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ - с.28
Івасів О. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.30
Крет Т., Бурліцька О. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ, КРИТЕРІЇ ВИБОРУ - с.32
Кушнірук Н., Голда Н. МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ - с.34
Мавдюк І. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ FMCG - с.36
Мельник Д. СТРАТЕГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА - с. 38
Огінський В. ЗОВНІШНЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - с.40
Паук Ю. ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - с. 42
Романчук І. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ - с.44
Фeршлядин О. ВПОРЯДКУВАННЯ ФАКТОРIВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРEНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА - с. 46
Чабан Т. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ РІВНІ - с. 48
Шевчук Н. АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.50
Ядловський Н., Піняк І. ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ - СПОЖИВЧИЙ МАРКЕТИНГ: ВІДМІННОСТІ - с.52
Баньковський Д. ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ - с.54
Бік О. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ - с.56
Білоус О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ - с.59
Буковський І. ЕФЕКТИВНИЙ БРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с. 61
Венгер Ю. АЙДЕНТИКА – ШЛЯХ УСПІХУ КОМПАНІЇ - с.63
Вовчук О. БЕНЧМАРКІНГ: АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ - с.65
Гикава О. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТВОРЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА - с. 67
Гоюк К. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.70
Доскоч С. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.72
Карпов О., Піняк І. ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА - с.74
Клапоущак І.-С. КОМПЕТЕНЦІЇ В ПІДБОРІ ПЕРСОНАЛУ - с. 76
Краузе О., Мозиль С. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА - с. 78
Куземський Н. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.80
Мавдюк І. БРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.82
Мащак А. ІННОВАЦІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.84
Мельничук О. ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.86
Міщук О. ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА — СПІВПРАЦЯ З КОНКУРЕНТАМИ - с.88
Михно А. ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - с.90
Полегонька Н. ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.92
Семенюк А. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ - с.94
Сиротюк В. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ - с.96
Смик Д. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.98
Химич І., Тимошик Н., Подвірна Т. ІМІДЖ-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО УСПІХУ - с.100
Шанайда А. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - с.102
Шеремета О. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - с.104
Бакуліна Н. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ - с.106
Бурліцька О. МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ - с.108
Волинець М. УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ У СФЕРІ ПОСЛУГ - с.110
Голда Н. ТУРИЗМ ЯК ДИНАМІЧНИЙ СЕКТОР СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ - с.112
Дардан Т. ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ - с.114
Качунь В. БРЕНДИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ - с.116
Кобилевич М. ЛІЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ - с.118
Коршунов О. ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ с.120
Куштинець О. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ - с.122
Кулик В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОДАЖУ - с.124
Полегонька Н., Бурліцька О. ВІТРИНА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАГАЗИНУ - с.126
Приймак Д. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ - с.128
Садовий В. ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ РИНОК ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ - с.130
Цимбалюк М. ОСОБЛИВОСТІ ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ - с.132
Шавалюк А. АРОМАМАРКЕТИНГ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ с. 134
Базар А. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА - с.138
Базар У. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ - с.140
Біліца І. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПРИ ПРОСУВАННІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ - с.142
Bokuli B. C. THE BCG MATRIX AND MARKETING STRATEGIES OF APPLE с.144
Бриняк Д. ТЕНДЕНЦІЇ ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГУ - с.147
Вaкулiнський М., Оксентюк Б. КОНКУРЕНЦIЯ ЯК РУШIЙНA СИЛA РИНКУ - с.149
Вовчук О., Бурліцька О. РОЗВИТОК БІЗНЕС-СТОРІНКИ У FACEBOOK - с.151
Волков А. ЗМІНА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ - с.153
Гарасим Л. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. - с.156
Горошкeвич О., Оксeнтюк Б. РEКЛАМНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЯК EЛEМEНТ КОМПЛEКСУ МАРКEТИНГОВИХ КОМУНIКАЦIЙ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ - с.158
Грабовський А.. РОЗВИТОК ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ - с.160
Гринюк Х., Піняк І. ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ - с.162
Данилків М. ОСОБЛИВОСТІ SSM-МАРКЕТИНГУ - с.164
Дмитрів У. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ - с. 166
Зеленюк Р. МАРКЕТИНГ-КИТ - с.170
Івасів О. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ РЕКЛАМИ - с.172
Карпов О. СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ - с. 174
Клим І. ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ - с.176
Кміта Т. ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК - с.178
Ковальова М. SMS-МАРКЕТИНГ - с.180
Кушнірук Н. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ - с.182
Мельничук О., Бурліцька О. FASHION-MERCHANDISING - с.184
Оксeнтюк С. ПОНЯТТЯ EЛEКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ - с.186
Осовська Л. ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ - с.188
Пантелімон О. ІМІДЖЕВА РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ - с.190
Паук Ю. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.192
Пелех Р. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ - с.194
Прокопчук А., Оксeнтюк Р. IННОВАЦIЙНI АСПEКТИ ВИКОРИСТАННЯ МEТОДIВ IНТEРНEТ-ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ - с.196
Пульків І. ТАРГЕТИНГОВА РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ - с.198
Садовий В. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ - с.200
Строцень Л. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - с.202
Тома О. МАРКЕТИНГ ПОДІЙ - с.204
Фалович В., Ціх Г. ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У МАРКЕТИНГОВИХ ЗБУТОВИХ КАНАЛАХ - с.206
Чабан Т. ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ - с.208
Шпилик С., Бабій Ю. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА - с.210
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26126
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник-converted.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools