Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25777
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу: „Маркетинг послуг”
Authors: Голда, Надія Михайлівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу: „Маркетинг послуг” / укл. : Н.М. Голда , О.І. Краузе. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. - 30 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 23-Jun-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: тнту ім. Івана Пулюя
Keywords: маркетинг
послуги
сервіс
просування
стратегія
ціна
реклама
Abstract: Анотація дисципліни Мета вивчення курсу “Маркетинг послуг” — здобути ґрунтовні знання та сформувати практичні навички з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері надання послуг на основі маркетингових принципів та підходів. Завдання дисципліни — формування новітнього економічного мислення, що базується на принципах сучасної концепції маркетингу, адекватного сучасному стану розвитку ринку, перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямів національної економіки, виявлення існуючих потреб споживачів послуг, їх задоволення, а також забезпечення виконання місії підприємства на ринку. Предмет: Вивчення комплексної системи організації маркетингових процесів сфери послуг, що орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі вивчення, аналізу і прогнозування ринку послуг.
Description: Дисципліна “Маркетинг послуг” є органічною складовою комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого, компетентного фахівця-маркетолога. Особливе значення цієї дисципліни полягає в тому, що завдяки здобутим знанням і сформованим навичкам майбутній фахівець зможе виявити себе як ініціативний працівник з випереджальним способом стратегічного мислення, що адекватно реагує на зміни маркетингового середовища і здатний своєчасно коригувати діяльність підприємницької структури сфери послуг, застосовувати переваги маркетингу з метою забезпечення досягнення цілей маркетингу та місії підприємства на ринку.
Методичні вказівки складені згідно до вимог міністерських навчальних програм і містять навчальні матеріали з маркетингу послуг. Даний посібник рекомендований для використання студентами у навчальному процесі та підготовці до іспитів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25777
References (Ukraine): 1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 804с.
2. Багиев Г.Л. Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов.- СПб: Питер, 2010.- 576с.
3. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,- 2006.-756с.
4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд.; Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008с
5. Малашенко Н.П. Маркетинг на потребительском рынке: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Маркетинг»/ Н.П.Малашенко. – М.:Омега-Л, 2008 – 207с.
6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ под ред. проф. В.А. Алек--сунина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд.-т. Корп. «Дашков и К», 2006. – 716с.
7. Маркетинг/ Под общ. ред. В.И. Видяпина, 4 т. – СПб.: Питер, 2004. – 1131с.
8. Нагапетьянц Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М.: Вузовскийт учебник, 2007.- 272с.
9. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркет
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нова метод маркет послуг.doc61,78 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools