Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22934

Назва: Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу
Інші назви: Health care as a factor of human capital development
Автори: Баєва, Ольга Іванівна
Bayeva, Olga
Приналежність: Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Баєва О. І. Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу / Ольга Іванівна Баєва // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 126–131. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Bayeva O. (2017) Okhorona zdorovia yak faktor rozvytku liudskoho kapitalu [Health care as a factor of human capital development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 126-131 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 24-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 331.101
Теми: людський капітал
охорона здоров’я
індекс людського розвитку
інвестиції
тривалість життя
накопичення людського капіталу
відтворення людського капіталу
human capital
health care
human development index
investments
lifespan
human capital accumulation
reproduction of human capital
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 126-131
Початкова сторінка: 126
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): Присвячено розвитку людського капіталу, який займає важливе місце в глобальній економіці. Обґрунтовано, що охорона здоров’я є важливим видом інвестицій у розвиток людського капіталу. Проаналізовано рейтинг країн світу за індексом розвитку людського капіталу, який характеризує відмінності між країнами, оцінює вплив економічного розвитку на якість життя. Досліджено вплив охорони здоров’я на якість людського капіталу. Розглянуто показники індексу людського розвитку, основні проблеми відтворення людського капіталу та шляхи їх вирішення в Україні. Доведено, що система охорони здоров’я значно впливають на розвиток та відтворення людського капіталу.
The article describes the development of human capital, which occupies an important place in the global economy. It is proved that health is an important form of investment in human capital development. It has analyzed the ranking of countries according to the index of development of human capital, which characterizes differences between countries, assessing the impact of economic development on quality of life. It has investigated the influence of health on the quality of human capital. It has been examined indicators of human development index, the main problems of reproduction of human capital and ways of their solving in Ukraine. It has been proved that the health system has an important influence on the development and reproduction of human capital.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22934
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_599
http://reports.weforum.org/human-capital-report-2015/rankings/
http://glavcom.ua/publications/ukrajina-druga-u-sviti-za-pokaznikami-smertnosti-statistika-cru
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_599/
Перелік літератури: 1. Shultz T. Investment in Human Capital: The role of Education and of Research, T. Shultz. New York, 1971, 324 p.
2. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] / Й. Шумпетер; предисл. В.С. Автономова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 c.
3. Беккер, Г. Экономический анализ и человеческое поведение [Текст] / Г. Беккер // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. – М.: «Начала-Пресс», 1993. Зима. – Том 1. – Вып. 1. – С. 24 – 40.
4. Фишер, С. Экономическая теория [Текст] / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Юнити, 2002. – 420 с.
5. Туроу, Л. Будущее капитализма [Текст] / Л. Туроу; пер. с англ. А.И. Федорова. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2010. – 432 с.
6. Денисон, Э. Исследование различий в темпах экономического роста [Текст] / Э. Денисон. – М.: Прогресс, 1971. – С. 14 – 16.
7. Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я: документ від 22.07.1946 р. № 995 – 599 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_599.
8. Баева, О.И. Государственные инвестиции в человеческий капитал [Текст] / О.И. Баева, О.В. Посылкина // Модернизация России: ключевые проблемы и решения: сб. трудов XV Междунар. научн.-практ. конф., Москва, 18 – 19 дек. – Москва, Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 10. – Часть 1., 2014. – С. 154 – 157.
9. Баева, О.И. Инвестиции в здравоохранение [Текст] / О.И. Баева, О.В. Посылкина // Молодые ученые – медицине: сб. трудов XV научной конференции молодых ученых и специалистов. – Владикавказ, 2016. – С. 22 – 25.
10. Human Capital Report: The Human Capital Index 2015 [Електронний ресурс] // World economic forum. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2015/rankings/.
11. Пешко, К. Україна – друга у світі за показниками смертності. [Електронний ресурс] // Статистика ЦРУ. – Режим доступу: http://glavcom.ua/publications/ukrajina-druga-u-sviti-za-pokaznikami-smertnosti-statistika-cru.
References: 1. Shultz T. Investment in Human Capital: The role of Education and of Research, T. Shultz. New York, 1971, 324 p.
2. Shumpeter Y. Teoriiaekonomichnohorozvytku. Kapitalizm, sotsializmidemokratiia, Y. Shumpeter; predysl. V.S. Avtonomova. M: EKSMO, 2007, 864 p.
3. Bekker R. Ekonomichnyi analiz I liudska povedinka, R. Bekker. THESIS: Teoriia ta istoriia ekonomichnykh i sotsialnykh instytutiv i system. M.: “Pochatku-Pres”, 1993, Zyma. Tom 1. Vyp. 1, pp. 24 – 40.
4. Fysher S. Ekonomichna teoriia, Fysher S., Dornbush R., Shmalenzy R. M: Yunyty, 2002, 420 p.
5. Turou L. Maibutniekapitalizmu, L. Turou; per. z anhl. A.V. Fedorova. Novosybirsk: Sybirskyi khronohraf, 2010, 432 p.
6. Denison E. Doslidzhenniavidminnostei u tempakh ekonomichnoho zrostannia, E. Denison. M: Prohres, 1971, pp. 14 – 16.
7. Statut (Konstytutsiia) Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia: dokument vid 22.07.1946 r., no. 995 – 599 [Electronic resource]. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_599/.
8. Baieva O.V. Derzhavni investytsii v liudskyi capital, O.V. Baieva, O.V. Posylkina. Modernizatsiia Rosii: kliuchovi problemy I rishennia: zb. prats XV mizhnar. nauk.-prakt. konf., Moskva, 18 – 19 hrud. Moskva, Rosiia: tendentsii ta perspektyvy rozvytku. Shchorichnyk. Vyp. 10. Chastyna 1., 2014, pp. 154 – 157.
9. Baieva O.V. Investytsii v okhoronu zdorovia, V.O. Baieva, O.V. Posylkina. Molodi naukovtsi – medytsyni: zb. prats XV naukovoi konferentsii molodykh vchenykh ta fakhivtsiv, Vladykavkaz, 2016, pp. 22 – 25. 10. Human Capital Report: The Human Capital Index 2015 [Electronic resource]. World economic forum. Access mode: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2015/rankings/. 11. Peshko K. Ukraina – druha u sviti za pokaznykamy smertnosti. [Electronic resource]. Statystyka TsRU. Access mode: http://glavcom.ua/publications/ukrajina-druga-u-sviti-za-pokaznikami-smertnosti-statistika-cru.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.