Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21450
Назва: Формування відповідального ланцюга поставок: стандартизація процесів
Інші назви: Establishment of responsible supply chain: processes standardization
Автори: Фалович, Володимир Андрійович
Приналежність: ТНТУ ім І. Пулюя
Бібліографічний опис: Фалович В.А. Establishment of responsible supply chain: processes standardization (Формування відповідального ланцюга поставок: стандартизація процесів) / В.А. Фалович // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2016, № 2. – С. 150-153.
Журнал/збірник: Маркетинг і менеджмент інновацій
Випуск/№ : 2
Дата публікації: 2016
Країна (код): UA
УДК: 658.7:001.895
Теми: concept of sustainable development
expanded responsibility
responsible supply chain standardization
selection of suppliers
group evaluation
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 150-153
Короткий огляд (реферат): It is established the need to implement activities of concept of sustainable development at Ukrainian industrial enterprises, due to their access to external markets, especially the markets of the European Union. This process involves the use of extended responsibility principles in enterprise management, which is aimed at organic combination of economic objectives with good social environment. The increasing of manufacturing enterprise as the leading element of the supply chain is interested in using of extended principles of accountability by all participants in the supply chain, particularly suppliers. It is established the feasibility of standardization process of selecting the suppliers manufacturing enterprise. The suggested criteria of selection allow to identify suppliers that adhere to the principles of partnership cooperation, European standards of environmental and social responsibility in their work, and create the responsible supply chain.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21450
Перелік літератури: Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды / О.Ф. Балацкий. – Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2007. – 272 с. 2. Група GEFCO. Один із головних, глобальних, ефективних та відповідальних гравців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.gefco.net/zhefko-ukrajina/grupa-gefco/. 3. Закон України “Про стандартизацію” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N31, ст. 145. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2408-14. 4. Крикавський Є.В. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності дерево-обробних підприємств / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 352 с. 5. Крикавський Є.В. Маркетинг цінностей в промоції сталого розвитку / Є.В. Крикавський, Л.Я. Якимишин, Н.М. Мащак // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015 : колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С.115-123. 6. Мартынюк Е.А. Технологии реинжиниринга бизнес-процессов предприятий / Е.А. Мартынюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2013. – №6. – С. 118-121. 7. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва / ред.: О.Ф. Балацький ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2000. – 244 с. 8. Основи стійкого розвитку : навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2005. – 654 с.
9. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) шляхом європейської інтеграції / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. 10. Упровадження принципів сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unilever.ua/sustainable-living-2014/embedding-sustainability. 11. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.В. Прокопенко. – Польща : “Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium”, 2014. – 474 с. 12. Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Цілі_розвитку_тисячоліття. 13. Шарапов О.Д. Системний аналіз : навчальний посібник / О.Д. Шарапов, Л.А. Терехов, С.П. Сіднєв. – К. : Вища школа, 1993. – 303 с. 14. Экологические конфликты в современной системе природоиспользования / под ред. д.э.н., проф. С.Н. Бобылева, к.э.н., доц. В.В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга, 2010. – 352 с. 15. Baehr J. Prawo zamówień publicznych – komentarz / J. Baehr, Т. Czajkowski, W. Dzierżanowski, Т. Kwieciński, W. Łysakowski. – Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2007. 16. CSR w łancuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/csr-w-lancuchu-dostaw-i-w-partnerstwiebiznesowym-doswiadczenia-firm-skandynawskich/. 17. Fajfer P. Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych / P. Fajfer, R. Pawlak, В. Swoboda. – Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki,2009. 18. Forza C. Coordinating product design, process design, and supply chain design decisions: Part В. Coordinating approaches, tradeoffs, and future research directions / C. Forza, F. Salvador, M. Rungtusanatham // Journal of Operations Management. – 2005. – 23 (3/4). – РР. 319-324. 19. Hammer M. Reengineering w przedsiębiorstwie / M. Hammer, J. Champy. – Warszawa : Neumann Management Institute, 1996 20. Hunt V.D. Process Mapping. How to Reengineer Your Business Processes / V.D. Hunt. – New York : John Wiley & Sons,1996. 21. Influencing consumer behaviour a guide to sustainable marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/influencing_consumer_ behavioura_guide_to_sustainable_marketing.pdf. 22. Kolińska К. Zastosowanie standaryzacji pracy w celu poprawy efektywności produkcji / К. Kolińska, A. Koliński // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2013. – (61). – S. 61-72. 23. Krykavskyy Y. The process of ecologization in transportation segment of logistics / Y. Krykavskyy, N. Mashchak // Research in logistics and production. – Poznan, 2016. – №1(6). – РР. 39-46. 24. Odpowiedzialny łańcuch dostaw [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_239_rzeczpospolita_15062010.pdf. 1. Balatskyi, O.F. (2007). Antolohiia ekonomiki chistoi sredy [Anthology of the economy for a clean environment]. Sumy: Universiytetskaia kniha [in Russian]. 2. Hrupa GEFCO. Odyn iz holovnykh, hlobalnykh, efektyvnykh ta vidpovidalnykh hravtsiv [One of the major, global, efficient and responsible players]. (n.d.). ua.gefco.net. Retrieved from http://ua.gefco.net/zhefko-ukrajina/grupa-gefco/ [in Ukrainian]. 3. Zakon Ukrainy “Pro standartyzatsiiu”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2001, N31, st. 145. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 [in Ukrainian]. 4. Krykavskyi, Ye.V., & Pokhylchenko O.A. (2012). Kontseptsiia klastera u formuvanni potentsialu konkurentozdatnosti derevo-obrobnykh pidpryiemstv [The concept of cluster formation of the potential competitiveness of wood-processing enterprises]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika [in Ukrainian].
5. Krykavskyi, Ye.V., Yakymyshyn, L.Ya., & Mashchak, N.M. (2015). Marketynh tsinnostei v promotsii staloho rozvytku [The marketing values in promoting sustainable development]. Stalyi rozvytok – ХХІ stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli. Dyskusii 2015 – Sustainable development – XXI century: management, technology, model. Discussion 2015. Cherkasy [in Ukrainian]. 6. Martyniuk, E.A. (2013). Tekhnolohii reinzhinirinha biznes-protsessov predpriiatii [Technology of reengineering of business-processes of enterprises]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Herald of International humanitarian University, 6, 118-121 [in Russian]. 7. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, ekonomika pryrodokorystuvannia, ekonomika pidpryiemstva ta orhanizatsiia vyrobnytstva [The mechanism of economic regulation, environmental economics, economics of enterprise and organization of production]. (2000). (Eds. O.F. Balatskyi). Sumy: SumSU [in Ukrainian]. 8. Osnovy stiikoho rozvytku [Foundations of sustainable development]. (2005). (Eds. L.H. Melnyka). Sumy : Universytetska knyha [in Ukrainian]. 9. Halchynskyi, A.S., Heiets, V.M. et al. (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004-2015) shliakhom yevropeiskoi intehratsii [Strategy for economic and social development of Ukraine (2004-2015 years) by European integration]. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]. 10. Uprovadzhennia pryntsypiv staloho rozvytku [The introduction of the principles of sustainable development]. (2014). www.unilever.ua. Retrieved from http://www.unilever.ua/sustainable-living- 2014/embedding-sustainability [in Ukrainian]. 11. Ustoichivoie razvitiie predpriiatiia, rehiona, obshchestva: innovatsionnyie podkhody k obespecheniiu [Sustainable development of enterprise, region, society: innovative approaches to security]. (2014). (Eds. O.V. Prokopenko). Polshcha: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium [in Russian]. 12. Tsili rozvytku tysiacholittia [The Millennium development goals]. (n.d.). uk.wikipedia.org. Retrieved from http:// uk.wikipedia.org/wiki/Tsili_rozvytku_tysiacholittia [in Ukrainian]. 13. Sharapov, O.D., Terekhov, L.A., & Sidniev, S.P. (1993). Systemnyi analiz [System analysis]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian]. 14. Еkolohicheskiie konflikty v sovremennoi systeme prirodoispolzovaniia [Environmental conflicts in the modern system of environmental sciences]. (2010). (Eds. S.N. Bobylev,V.V. Sabadash). Sumy: Unyversytetskaia knyha [in Russian]. 15. Baehr, J., Czajkowski, T., Dzierżanowski, W., Kwieciński, T., & Łysakowski, W. (2007). Prawo zamówień publicznych – komentarz. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych [in Polish]. 16. CSR w łancuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. (n.d.). Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/csr-w-lancuchu-dostaw-i-w-partnerstwie-biznesowymdoswiadczenia-firm-skandynawskich/ [in Polish]. 17. Fajfer, P., Pawlak, R., & Swoboda, V. (2009). Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki [in Polish]. 18. Forza, C, Salvador, F., & Rungtusanatham, M. (2005). Coordinating product design, process design, and supply chain design decisions: Part V. Coordinating approaches, tradeoffs, and future research directions. Journal of Operations Management, 23 (3/4), 319-324 [in English]. 19. Hammer, M., & Champy, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: Neumann Management Institute [in English]. 20. Hunt, V.D. (1996). Process Mapping. How to Reengineer Your Business Processes. New York: John Wiley & Sons [in English]. 21. Influencing consumer behaviour a guide to sustainable marketing. (n.d.). Retrieved from http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/influencing_consumer_behavioura_guide_to_sust ainable_marketing.pdf [in English]. 22. Kolińska, K., & Koliński, A. (2013). Zastosowanie standaryzacji pracy w celu poprawy efektywności produkcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, (61), 61-72 [in Polish]. 23. Krykavskyy Ye., & Mashchak, N. (2016). The process of ecologization in transportation segment of logistics. Research in logistics and production, 1(6), 39-46. Poznan [in English].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
mmi2016_2_203_214.pdf332,31 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора