Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20927
Title: Методичний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту
Authors: Шпилик, Світлана Василівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Рожко, Наталія Ярославівна
Affiliation: ТНТУ ім І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту / С.В. Шпилик , С.Б. Семенюк , Н.Я. Рожко. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 48 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 8-Jun-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: маркетинг
товарна політика
маркетингові комунікації
політика розподілу
цінова політика
маркетингові дослідження
Number of pages: 48
Abstract: Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу; набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.
Description: У період формування ринкових відносин однією з головних проблем підприємств України є проблема переходу від мислення категоріями виробництва до осягнення філософії підприємництва, спрямованої на задоволення потреб та запитів споживачів, тобто до філософії маркетингу. Це, на перший погляд, нескладне завдання можна, проте, успішно виконати лише тоді, коли ним займатимуться фахівці, озброєні відповідними знаннями, досвідом і навичками розв’язування конкретних маркетингових проблем. Відтак головною метою дисципліни «Маркетинг» є виклад принципів, завдань та функцій маркетингу, розгляд проблем реалізації його основних політик – товарної, цінової, політики комунікацій та розподілу. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу; набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, відповідно до переліку обов’язкових до вивчення тем, містять зміст і методичні рекомендації до проведення практичних занять, контрольні питання і питання для обговорення по темах курсу та рекомендовану літературу.
Content: ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………………….... Теми практичних занять………………………………………………….…… Тема 1. Сутість маркетингу та його сучасна концепція…………………….. Тема 2.Система та характеристика сучасного маркетингу…………………. Тема 3. Планування в маркетингу……………………………………………. Тема 4.Середовище діяльності підприємства……………………………….. Тема 5. SWOT-аналіз………………………………………………………….. Тема 6. Типи ринків…………………………………………………………… Тема 7.Поведінка покупців на ринку………………………………………… Тема 8. Сегментування ринку………………………………………………… Тема 9.Оцінка сегментів та вибір цільового ринку………………………… Тема 10. Позиціювання товару……………………………………………….. Тема 11.Маркетингова інформаційна система………………………………. Тема 12. Маркетингові дослідження…………………………………………. Тема 13. Глобальний маркетинг……………………………………………… Тема 14. Особливості сучасного міжнародного маркетингу………………. Тема 15. Класифікація товарів та асортиментна політика………………….. Тема 16. Розробка нового товару та життєвий цикл товару……………….. Тема 17. Маркетингова цінова політика підприємства……………………... Тема 18. Методи маркетингового ціноутворення…………………………… Тема 19. Маркетингова політика розподілу…………………………………. Тема 20. Управління каналами розподілу…………………………………… Тема 21. Логістична діяльність……………………………………………….. Тема 22. Маркетингова політика комунікацій……………………………… Тема 23. Комплекс маркетингових комунікацій…………………………… Додаткова тематика практичних занять…………………………………….. Практичне заняття як один із методів навчання…………………………… Екзаменаційні питання……………………………………………………….. Рекомендована література…………………………………………………….
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20927
References (Ukraine): Рекомендована література Базова 1. Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И.М.Акимова.– К.: В-во "Знання", КОО, 2000. 294 с. 2. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер.- пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий Дім “Вільямс, 2001. – 608 с. 3. Баркан Д.И. Практический маркетинг. / Д.И. Баркан.- Вып. 1: Управляем фиромой в условиях рынка: маркетинг – ключ к успеху. – Л.: Аквилон, 1991. – 256с. 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак.- К.: КНЕУ, 1998. – 268 с. 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 1996. – 384 с. 6. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. Посібник / В. Г. Герасимчук. – К.:Вища шк., 1994.-372 с. 7. Герчикова І. Н. Маркетинг: організація і технологія / І.Н. Герчикова. – М., 1990. – 158 с. 8. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор наилучшего решения / Е.П. Голубков и др..– М: Экономика, 1993. – 222 с. 9. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации / Е.Голубкова.– М.: Издательство “Финпресс”, 2000. – 256 с. 10. Дракер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ / П.Ф. Дракер. – М.: Технол. шк. бизнеса, 1993. – 192 с. 11. Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс: Навчальний посібник. / пер. з англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с. 12. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг / Ж.Ж. Ламбен // Санкт-Петербург: Наука, 1996. 13. Маркетинг: Учебник / под. ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 558 с. 14. Маркетинг. Под ред. Румянцевой А. М.:Банки и биржи, 1996, - 558с. 15. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.– М.: Дело, 1992. – 702 с. 16. Мороз Л.А. Маркетинг: навчальний посібник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. – Львів, 1999. 17. Организация эффективной системы сбыта на предприятии // Комплект информационных материалов. – Харьков, 1999. – 228с. 18. Пітер Гінгстон “Найкраща книжка про збут і маркетинг” / Пітер Гінгстон.- Львів: Сейбр-Світло, 1996. 19. Прауде В.Р. Маркетинг: навчальний посібник. / В.Р. Прауде, О.Б. Білий – К.: Вища школа, 1994. – 256 с. 20. Промисловий маркетинг. Теорії та господарські ситуації / за ред. А.О.Старостіної. – К.: Іван Федоров, 1997.-182 с. 21. Романов А.Н. Маркетинг: Учебник. / А.Н. Романов – М.: Банки и биржи, 1996 – 558 с. 22. Система маркетинговых исследований // Комплект информационных материалов. – Харьков, 1999. – 225с. 23. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект / А.О. Старостіна. – К.; М.; С-Пб.: Видавн. дім “Вільямс”, 1997. 24. Старостіна А. О. Маркетинг: Навч. Посіб / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. – К.: Знання- Прес, 2002. – 191 с. Додаткова література: 1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы./ Г.Л. Азоев, А.П. Челенков – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 255 с. 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Э.Дж. Макдоннел. – СПб.: Питер-Ком, 1999. – 416 с. 3. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн / Под общ.ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика»», 1999.– 703 с. 4. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / В.А. Белошапка, Г.В. Загорий / Под ред. В.А. Белошапки. – К.: Абсолют-В, 1998. – 352 с. 5. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. / И.К. Беляевский – М.: Финансы и статистика, 2001. – 356 с. 6. Бойко И.И. Основы аналитического маркетинга / И.И. Бойко, С.И. Козловский. – К.: КМ Akademia, 1999. – 410 с. 7. Боумен К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумен.- Пер. с англ.. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с. 8. Вачевський М.В. Маркетинг. Формування професійної компетенції: Підручних. / М.В. Вачевський – К.:ВД «Професіонал», 2005. – 512 с. 9. Вествуд Дж. Маркетинговый план / Дж. Вествуд.– СПб.: Питер, 2001.– 224 с. 10. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. / А.В. Войчак – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с. 11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник. / С.С. Гаркавенко – К.: Лібра, 2002 – 712с. 12. Герасимчук В. Г. Маркетинг : теорія і практика / В. Г Герасимчук. – К.: Вища школа, 2007. – 560 с. 13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с. 14. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т.В. Головко, С.В. Сагова.- За ред. д-ра екон. наук, проф.. М.В. Кужельного. – К.КНЕУ, 2002. – 198 с. 15. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 16. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / П. Дойль.-Пер. с англ.; под ред. Кантуревского Ю.Н. – СПб: Питер, 2003. – 544 с. 17. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 18. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учеб. Пособие / В.С. Ефремов.– М.: Финпресс, 1998. – 192 с. 19. Знис Б.М. Классика маркетинга. / Б.М. Знис, К.Т. Кокс. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МетодПосПрактМаркетинг.pdf928 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools