Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20926

Title: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Authors: Міщук, Оксана Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» / укл. : О.І. Міщук. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016. - 38 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 8-Jun-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: керамічні вироби
будівельні матеріали
лакофарбувальні матеріали
органічні та неорганічні матеріали
Number of pages: 38
Abstract: Методичні вказівки розроблено відповідно до типової та робочої програм курсу «Товарознавство непродовольчих товарів» і призначено для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності «Маркетинг» Над засвоєнням навчального матеріалу можна працювати самостійно у бібліотеці, комп’ютерному класі, навчальному кабінеті та вдома. Студенти мають ознайомитись з основними питаннями кожної теми, опрацьовуючи рекомендовану літературу, законодавчі та нормативні акти, чинні стандарти, періодичні видання, в яких висвітлено основні питання товарознавства. Самостійній роботі передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення курсу. Самостійна робота студентів з курсу «Товарознавство непродовольчих товарів» включає: • опрацювання лекційного матеріалу та тем курсу, складання • підготовка до практичних занять; • виконання індивідуальних самостійних завдань і написання рефератів підготовка до іспиту. Під час самостійної роботи студент складає конспект з основних питань курсу послідовно, згідно з методичними вказівками. Відповіді повинні бути конкретними, повними. Не допускається механічне переписування підручника. Сторінки конспекту повинні мати поля (4 см) для зауважень викладача, нумерувати їх слід у верхньому правому куті. Перед заліком студент показує викладачеві конспект і повинен правильно відповісти на будь-яке питання з методичних вказівок. При вивченні курсу та складанні конспекту необхідно вдаватися до підручників, навчальних посібників, законодавчих та нормативів. Для поглибленого опрацювання курсу, з метою набуття практичних навичок студентам рекомендовано підготувати реферат чи виконати індивідуальне завдання. Виконання завдань самостійної роботи є обов’язковим для всіх, студент, який їх не виконав, не допускається до заліку. Індивідуальна робота студентів передбачає вивчення та аналіз літературних джерел, опрацювання матеріалу, законспектованого на лекціях. Саме це є основою підготовки до тестування, проміжного і рубіжного контролю та заліку.
Content: ЗМІСТ Пояснювальна записка 3 Тематичний план дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» 4 Зміст самостійної роботи з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» 5 Перелік питань для підготовки до заліку 22 Види і способи проведення поточного та підсумкового контролю 25 Теми науково-дослідної роботи (орієнтовна тематика рефератів) 26 Рекомендації щодо підготовки наукових доповідей (рефератів) 27 Тести для перевірки знань студентів 27 Список використаних джерел 36
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20926
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Основна 4. Агбаш В. Л., Елизарова В. Ф. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. 5. Алексеев Н. С., Ганцов Ш. К., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учебник. — М.:Экономика, 1988. 6. Берновский Ю. Н., Захаров В. А. и др. Классификация и кодирование промышленной и сельскохозяйственной продукции. — М.:Экономика, 1989. 7. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг — К.: МАУП, 2005. — 144 с. 8. Болотников А. А. Товароведение: Ч. 2: Курс лекций. — К.: МАУП, 2002. — 144 с. 9. Вирабов С. А. Складское и тарное хояйство: Учеб. пособие. — К.:Выща шк., 1989. — 304 с. 10. Войчак А. В. Товароведение сырья и материалов. — К.: Выща шк., 1989. — 279 с. 11. Войчак А. В., Мальченко В. М. Ассортиментный справочник по промышленному сырью и материалам. — К.: Выща шк., 1989. — 279 с. 12. Гличев А. В. Основы управления качеством продукции. — М.:Стандарты, 1988. 13. Голошубова Н. О. та ін. Складське господарство оптової торгівлі: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994. — 195 с. 14. Грундке Г. Основы общего товароведения. — М.: Экономика, 1967. 15. Демичев Г. М. Складское и тарное хозяйство: Учебник. — 2-е изд., пераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1975. — 294 с. 17. Державний класифікатор продукції та послуг. — К.: ДСК, ДК 016–97 1998. 18. Дорот В. Л., Новиков Ф. А. Толковый словарь современной компьютерной лексики. — СПб.: БХВ — Сант-Петербург, 1999. 19. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. — М.: Машиностроение, 1967. 20. Жиряева Е. В. Товароведение. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 416 с. 21. Кацман М. М. Электрические машины: Учебник. — М.: Высш. шк.,1983. 22. Комар А. Г. Строительные материалы и изделия. — М.: Высш. шк., 1983. 23. Коммерческое товароведение: Учебник / В. И. Теплов и др. — М.:Дашков и К., 2000. 24. Красовский П. А., Ковалев А. И., Стрижов С. Г. Товар и его экспертиза. — 2-е изд. — М.: Центр экономики и маркетинга. 1999. — 240 с. 25. Людовицы К. Г. Начертание полной купеческой системы с начальными основаниями торговой науки с приобретением краткой истории о торговле. — СПб., 1789. 26. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник / За ред. Н. М. Ушкової. — К.: Хрещатик, 1999. 27. Мотяжев В. И., Болотников А. А. Программа и методические указания по дисциплине “Товароведение средств производства”. — К.: КИНХ, 1991. 28. Николаева М. А. Товарная экспертиза: Учебник. — М.: Деловая лит-ра, 1998. 29. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: Учебник. — М.: НОРМА, 2000. 30. Основные виды промышленного оборудования, электрооборудования и приборов. — Ростов н/Д: Март, 2000. 31. Оснач О. Ф. Товарознавство: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2004. — 219 с. 32. Общетехнический справочник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. Е. А. Скороходова. — М.: Машиностроение, 1989. — 512 с. 33. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. — М.: Маркетинг, 1999. — 320 с. 34. Политехнический словарь / Редкол.: А. Ю. Ишлинский и др. — М.:Сов. энциклопедия, 1989. — 656 с. 35. Поляков В. А. Электротехника: Учебник. — М.: Просвещение, 1986. 36. Промышленные материалы / Под ред. Н. С. Алексеева. — М.:Высш. шк., 1981. — 288 с. 37. Райкова Е. Ю., Додонкин Ю. В. Теория товароведения: Учеб. пособие. — М.: Издат. центр “Академия”; Мастерство, 2002. — 240 с. 38. Снегирева И. А., Николаева М. А. Практикум по товароведению и стандартизации. — М.: МЭГУ, 1994. 39. Строительные материалы / Под ред. Т. И. Гончарова. — М.: Высш. шк., 1982. 40. Строительные материалы: Справочник / Под ред. А. С. Болдырева. — М.: Стройиздат, 1989. 41. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2003. — 227 с. 42. Товароведение. Ч. 1: Курс лекций. — 2-е изд., перераб. и доп. / Авт.сост. А. А. Болотников, — К.: МАУП, 2001. — 216 с. 43. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебник / Ред. А. Н. Неверов. — М.: ИРПО; Академия, 2000. 44. Токарев Б. Ф. Электрические машины: Учебник. — М.: Энергоатомиздат, 1989. 45. Федько В. П., Альбеков А. У. Маркировка и сертификация товаров и услуг. — Ростов н/Д: РГЭА, 1997. 46. Бусалов Ю. Е., Ветлугин М. Д., Иванцова С. И. и др. Основные виды промышленного оборудования, электрооборудования и приборов. — М.: Высш. шк., 1988. 47. Оборудование, электрооборудование и приборы / Под ред. Ю. А. Новака. — М.: Высш. шк., 1988. Додаткова 48. Павлов Д. М., Цыганов В. И. Упаковка, транспортирование, хранение машин и оборудования. — М.: Машиностроение, 1984. 49. Терещук Р. М., Терещук К. М., Садов С. А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. — К.: Наук. думка, 1982. 50. Черныш И. Г. Товароведение строительных материалов и изделий. — К.: КИНХ, 1980.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools