Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20922
Title: Методичний посібник із дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Authors: Міщук, Оксана Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичний посібник із дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» / укл. : О.І. Міщук. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016. - 37 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 8-Jun-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль ТНТУ ім І. Пулюя
Keywords: маркетингові комунікації
стимулювання збуту
реклама
персональний продаж
прямий маркетинг
Number of pages: 37
Abstract: «Маркетингові комунікації» як навчальна дисципліна має на меті теоретичну і практичну підготовку студентів. Мета дисципліни: засвоєння знань, щодо системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, зарубіжного досвіду товаропросування. Завдання дисципліни: вивчення основних категорій маркетингових комунікацій, методик розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмів розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії, формування практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування. Предмет: взаємовідносини товаровиробників з організаціями, які впливають на товаропросування в Україні.. Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців спеціальності «Маркетинг» і складовою частиною загального навчального плану. Базовими для вивчення «Маркетингових комунікацій» є такі навчальні дисципліни «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Паблік рилейшнз», «Маркетингова політика розподілу». Вивчення і засвоєння навчальної дисципліни потребує самостійної роботи студентів. Вони вивчають додаткову літературу, працюють з сіткою Internet, готуються до практичних занять, контрольної роботи, іспиту.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20922
References (Ukraine): Перелік навчально-методичної літератури 1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. К.: Вид. КНЕУ 2000. 2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. К.:МАУП, 2003 3. Норі цина Н.І. Маркетингова політика комунікацій. К.:МАУП, 2003. 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998. 5. Алешина И. В. Корпоративный имидж // Маркетинг. – 1998. - № 2. – с. 50-53. 6. Алешина И. В. Паблик рилейшнз в менеджменте и маркетинге // Маркетинг. – 1996. 7. Арланцев А. В. Матрица «Эфективность издержки» продвижения товаров // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. 8. Бебик Б.М. Політичний менеджмент і маркетинг: монографія – К.: МАУП, 1996. 9. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / пер. с англ. под. ред. С. Г. Божук, - СПб. Питер, 2002. 10. Верлока В.С., Соболєв Ю.В. Основи менеджменту – Х.: Основа, 1996. 11. Вернер Браун. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності. – К.: 1998. 12. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: Гардарика, 1996. 13. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: Вид. КНЕУ 1998. 14. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: «Финпрес», 2000. 15. Голубков Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Фин пресс, 2000. 16. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз/ Пер.с англ. – М.: Филин, 1996. 17. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород, 1998. 18. Заутер-Закс С. Управление предприятием с ориентации на окружающую среду// Проблемы теории и практики управления. – 1993 . 19. Как готовить рекламу в газете. Библиотека рекламиста/ Сост. Е.Вербило. – К.: Спілка журналістів України, 1994. 20. Картер Г. Эффективная реклама : «Путеводитель для малого и среднего бизнеса./ Пер. с англ.; под ред. Пеньковсько. О.М. – К.: «Сирин», «Либра», 1998. 21. Кісіль Т. Ю. Український ринок сувенірної реклами / Маркетинг в Україні, 2001. 22. Королько В. Г. Основи паблік рилейшнз. – М.: “Рефл. – Бук”, К. Ваклер, 2000. 23. Коноплянікова М. А. Послуговування інтернетом як каналом маркетингових комунікацій / Маркетинг в Україні, 2002. 24. Кортленд Л., Бове, Уильям Ф. Аренс. Современная реклама / Пер. с англ. – Тольятті: видавничий дім «Довгань», 1995. 25. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. з англ. – СПб.: «Питер ком», 1999. 26. Котлер Ф. Армстронг Г., и др. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання / Пер. с англ. – М.: Видавничий дім. «Вільямс», 2001. 27. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб. «Союз», 1996. 28. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.: Вид. КНЕУ 1998. 29. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело. 1992. 30. Орлова Т. М. Паблик рилейшнз и реклама в системе маркетинга // Маркетинг в Росси и за рубежом. – 1997. 31. Оспищев В., Синицина Г. Классификация средств рекламного воздействия// Бізнес – Інформ. – 1995. 32. Пелішенко В. П. Українська особливість рекламної комунікації / Маркетинг в Україні 2001. 33. Почепцов Г. Паблик рилейшенз .- К.: «Знання», 2000. 34. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Спілка рекламістів України, Українська асоціація паблік рилешинз. – К.: 1996 . 35. Прауде В., Білий О. Маркетинг : навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994 – 256 с. 36. Примак Т.О. Маркетинг . – К.: МАУП, 2001. 37. Примак Т.О. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій / Маркетинг в Україні. 2000. 38. Примак Т.О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій / Маркетинг в Україні, 2003. 39. Примак Т.О. Економіка підприємств. - К.: Вікар, 2001. 40. Ромат Е. Украинский рынок рекламы – итоги 2001 г. // Маркетинг и реклама. 2002. 41. Раупов Р. Б. Прикладний характер сучасної технології маркетингових комунікацій. 42. Старобиський Є. Как управлять персоналом / М.: Зерцало, 1998., П. – М.: Экономика, 1998.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod.posibnuk.doc251 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools