Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20675

Назва: Обґрунтування параметрів машин для подрібнення і змішування кормів
Інші назви: Обоснование параметров машин для измельчения и смешивания кормов. На правах рукописи
Substantiation of the Parameters of a Machine for Milling and Mixing Fodder. Manuscript copyright
Автори: Чвартацький, Роман Ігорович
Чвартацкий, Р.И.
Chvartatskyi, R.I.
Приналежність: ТОВ Івеко Україна
Бібліографічний опис: Чвартацький Р. І. Обґрунтування параметрів машин для подрібнення і змішування кормів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Р. І. Чвартацький. — Тернопіль, 2017. — 20 с.
Bibliographic description: Chvartatskyi R.I. Substantiation of the Parameters of a Machine for Milling and Mixing Fodder. Manuscript copyright / R.I. Chvartatskyi — Ternopil, 2017. — 20 p.
Дата публікації: 5-тра-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ імені І. Пулюя, Тернопіль
Науковий ступінь: доктор філософії, кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Рада захисту: Вчена рада Д 58.052.02
Установа захисту: ТНТУ
Науковий керівник: Гевко, Богдан Матвійович
Члени комітету: Налобіна, Олена Олександрівна
Пришляк, Віктор Миколайович
УДК: 621.927.08
Теми: технологічний процес
технологический процесс
technological process
milling of fodder
mixing
продуктивність
навантаження
різальний апарат
змішування
подрібнення кормів
производительность
нагрузка
режущий аппарат
смешивания
измельчение кормов
cutting machine
load
efficiency
Кількість сторінок: 20
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена проектуванню й виготовленню технологічного устаткування та інструментів машин, що подрібнюють і змішують корми для тваринництва. Для вирішення поставлених завдань проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень процесів подрібнення й змішування кормів. Виведено аналітичні залежності для визначення силових, конструктивних і технологічних параметрів технологічного обладнання і оснащення. Досліджено вплив кількості обертів, коефіцієнта заповнення бункера та інших параметрів продуктивності та якості кормових сумішей. Визначено динамічні навантаження в елементах приводів подрібнювачів, розроблено програму розрахунку динамічних навантажень та відображення отриманих результатів у графічному та текстовому вигляді. Програма дає можливість визначити динамічні параметри системи під час пуску установки з навантаженням і без нього за різних режимів роботи.
Диссертационная работа посвящена проектированию и изготовлению технологического оборудования и инструментов для машин для измельчения и смешивания кормов. Для решения поставленных задач проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований процессов измельчения и смешивания кормов. Выведены аналитические зависимости для определения силовых, конструктивных и технологических параметров технологического оборудования и оснастки для изготовления кормов. Проведено исследование определения влияния количества оборотов, коэффициента заполнения бункера и других параметров на производительность и качество кормовых смесей. Определены динамические нагрузки в элементах приводов измельчителей. С помощью программы на языке Pascal в среде Delphi разработано программа расчета динамических нагрузок и отображения полученных результатов в графическом и текстовом виде. Программа дает возможность определить динамические параметры системы в различных режимах работы при пуске установки с нагрузкой и без нее для различных режимов работы. Получены математические соотношения, описывающие законы изменения определяющих параметров динамического процесса в зависимости от физико-механических, кинематических, геометрических параметров, внешних и внутренних факторов. Для обеспечения эффективной производительности процесса измельчения корнеплода, установлено линейную зависимость от ширины бункера B, скорости V и угла раствора бункера.
Thesis research is concerned with designing and making processing equipment and instruments for machines that mill and mix fodder for livestock. In order to solve the set tasks we have conducted a complex of theoretical and experimental investigations of the processes of milling and mixing fodder. Analytic dependencies for the determination of power, design and process parameters of processing equipment and tooling have been developed. Investigation of the influence of a number of revolutions, filling coefficient of a hopper and other parameters on the efficiency and on the quality of feed mix has been conducted. Dynamic loads on the elements of milling machines have been determined, with the help of Pascal program using Delphi technique a dynamic load screening program has been developed with further graphical and text representation of the obtained results. The program enables determining dynamic parameters of the system at its start both with load and without load under various operating conditions.
Опис: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2017.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельского производства –Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. Тернополь 2017.
Thesis for a Candidate’s Degree in Technical Sciences, specialty 05.05.11 – Machinery and Means of Mechanization of Agricultural Production. – Ternopil Ivan Puliui National Technical University, Ternopil, 2017.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20675
Перелік літератури: Статті у наукових фахових виданнях 1. Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормовиробництві / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, А.В. Грабар // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 32. – С. 37–41. (автором досліджено технологічний процес подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві) 2. Дячун А.Є. Дослідження кінематики вантажу у середньошвидкісному гвинтовому конвеєрі-змішувачі із осьовим коливанням шнека / А.Є. Дячун, Р.І. Чвартацький // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2015. – №4(94). – 123 с. (автором досліджено кінематику руху вантажу у гвинтовому конвеєрі-змішувачі із осьовим коливанням шнека) 3. Особливості виготовлення гвинтових робочих органів підвищеної надійності і довговічності / Б.М. Гевко, А.Є. Дячун, І.Б. Гевко, О.Л. Ляшук, Р.І. Чвартацький // Вісник Харківського національного технічного університету с/г. – Харків: ХНТУ, 2011. – Вип. 114. – С. 137–142. (автором виготовлено гвинтовий робочий орган з підвищеною надійністю та довговічністю) 4. Чвартацький І.І. Нові конструкції подрібнювачів і змішування кормів / І.І. Чвартацький, Р.І. Чвартацький // Матеріалознавство та машинобудування. – Тернопіль: ТНТУ, 20–21 листопада 2013 року. (автором розроблено нові конструкції подрібнювачів та змішувачів кормів) 5. Чвартацький І.І. Структурний синтез агрегатів для подрібнення і змішування кормів / І.І. Чвартацький, Р.І. Чваратцький // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2014 – Т.15. – №4. – С. 167–171. (автором розроблено структурний синтез агрегатів для подрібнення і змішування кормів) 6. Чвартацький Р.І. Технологічне оснащення для подрібнення і змішування кормів / Р.І. Чвартацький // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. – Вип. 26. – С. 139–144. (автором розроблено технологічне оснащення для подрібнення і змішування кормів) 7. Чвартацький Р.І. Підвищення надійності роботи змішувачів порошкових матеріалів / Р.І. Чвартацький // Вісник Харківського національного технічного університету с.г. – Харків: ХНТУ, 2011. – Вип. 114. – С. 164–168. (автором досліджено підвищення надійності роботи змішувачів порошкових матеріалів) 8. Чвартацький Р.І. До питання подрібнення і змішування коренебульбоплодів / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, В.М. Каретін // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 161–165. (автором розглянуто питання подрібнення і змішування коренебульбоплодів) 9. Чвартацький Р.І. Надійність технологічних процесів подрібнення і змішування кормів для відгодівлі худоби / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький // Вісник Харківського національного технічного університету с/г. – Харків: ХНТУ, 2010. – Вип. 100. (автором досліджено надійність технологічних процесів подрібнення і змішування кормів для відгодівлі худоби) 10. Чвартацький Р.І. Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, А.В Грабар // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 32. – С. 232–237. (автором розроблено нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів) 11. Чвартацький Р.І. Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, А.В. Грабар // Вісник Харківського національного технічного університету с/г. – Харків: ХНТУ, 2012. – Вип. 120. – С. 384–388. (автором розроблено нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів) Науково-метричні та закордонні видання 12. Исследование технологических процессов измельчения корнеплодов / Б.М. Гевко, Р.И. Чвартацкий, И.И. Чвартацкий, С. Билык // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2016. – Vol. 18. – No. 8. – Рр. 105–112. (входить науково-метричну базу). Патенти 13. Пат. 30397 Україна МПК B 65 G 33/00 (2006) Cтенд для дослідження навантажувальної здатності гвинтового робочого органа / І.Б. Гевко, Р.І. Чвартацький; заявник і патентовласник Тернопільський національний технічний університет. – № u200712075; заявл. 01.11.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. №4. 14. Пат. 33366 Україна МПК В 65 G 33/26 (2008.01). Широкострічковий гвинтовий робочий орган / Ів.Б. Гевко, В.Б. Левенець, С.В. Стефанів, Р.І. Чвартацький; заявники і патентовласники І.Б. Гевко, В.Б. Левенець, С.В. Стефанів, Р.І. Чвартацький. – № u200714525; заявл. 24.12.2007; опубл. 25.06.2008, Бюл. №12. (частка всіх авторів однакова). 15. Пат. 36344 Україна МПК В 03 В 5/52 (2008.01) Гвинтовий класифікатор / Ів.Б. Гевко, В.Б. Левенець, О.Л. Ляшук, Р.І. Чвартацький, М.Р. Гевко; заявники і патентовласники Ів.Б. Гевко, В.Б. Левенець, О.Л. Ляшук, Р.І. Чвартацький, М.Р. Гевко. – № u200805573; заявл. 29.04.2008; опубл. 27.12.2008, Бюл. №20. (частка всіх авторів однакова). 16. Пат. 55150 Україна МПК В 02 С 18/00 (2009). Установка для подрібнення і змішувуання корму / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, І.Б. Гевко, Р.Р. Івасечко, І.І. Стойко; заявники і патентовласники Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький, І.Б. Гевко, Р.Р. Івасечко, І.І. Стойко. – № u201005417; заявл. 05.05.2010; опубл.10.12.2010, Бюл. №23. (частка всіх авторів однакова). 17. Пат. 62656 Україна МПК В 01 F 7/08 (2006.01). Змішувач гвинтовий з піднімально-пересипним механізмом / Р.О. Любачівський, А.Є. Дячун, І.Б. Гевко, Р.І. Чвартацький; заявники і патентовласники Р.О. Любачівський, А.Є. Дячун, І.Б. Гевко, Р.І. Чвартацький. – № u201101236; заявл. 04.02.2011; опубл. 12.09.2011, Бюл. №17. (частка всіх авторів однакова). 18. Пат. 65907 Україна МПК А 01 D 75/02 (2006.01) Скребковий транспортер / В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, І.В. Логуш, І.І. Чвартацький, Р.І. Чвартацький, І.В. Фльонц, В.А. Грабар; заявники і патентовласники В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, І.В. Логуш, І.І. Чвартацький, Р.І. Чвартацький, І.В. Фльонц, В.А. Грабар. – № u201013531; заявл. 15.11.2010; опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. (частка всіх авторів однакова). 19. Пат. 65907 Україна МПК В 65 G 33/00 (2006) Стенд для дослідження навантажувальної здатності гвинтового робочого органа / Ів.Б. Гевко, Р.І. Чвартацький; заявник і патентовласник Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u200712075; заявл. 01.11.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. №4. 20. Пат. 65989 Україна МПК А 01 D 82/00 (2011.01), МПК В 02 С 13/10 (2006.01) Подрібнювач січки сухих рослинних стебел / В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, П.Б. Клендій, О.В. Нестеренко, І.В. Фльонц, Р.І. Чвартацький, В.А. Грабар; заявники і патентовласники В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, П.Б. Клендій , О.В. Нестеренко, І.В. Фльонц, Р.І. Чвартацький, В.А. Грабар – № u201104885; заявл. 19.04.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. (частка всіх авторів однакова). 21. Пат. 66136 Україна МПК А 01 D 43/10 (2006.01), МПК В 01 D 45/30 (2006.01) Двоступінчастий штифто-зубовий подрібнювач січки сухих рослинних стебел / В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, І.В. Логуш, І.І. Чвартацький , І.В. Фльонц, Р.І. Чвартацький, В.А. Грабар; заявники і патентовласники В.М. Павліський, М.В. Гнатьо, І.В. Логуш, І.І. Чвартацький , І.В. Фльонц, Р.І. Чвартацький, В.А. Грабар. – № u201106787; заявл. 30.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. (частка всіх авторів однакова). 22. Пат. 68682 Україна МПК В 21 D 11/06 (2006.01) Спосіб виготовлення гвинтових робочих органів машини підвищеної експлуатаційної надщійності та довговічності / Б.М. Гевко, А.Є. Дячун, Р.О. Любачівський, Р.І. Чвартацький, Р.Р. Івасечко, І.Б. Гевко; заявники і патентовласники Б.М. Гевко, А.Є. Дячун, Р.О. Любачівський, Р.І. Чвартацький, Р.Р. Івасечко, І.Б. Гевко. – № u201110143; заявл. 17.08.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. №7. (частка всіх авторів однакова). 23. Пат. 72993 Україна МПК G 01 В 3/20 (2006.01) Універсальний пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків / О.Л. Ляшук, Р.О. Любачівський, Р.І. Чвартацький, І.Б. Гевко, Б.Т. Бригадир, В.М. Клендій; заявники і патентовласники О.Л. Ляшук, Р.О. Любачівський, Р.І. Чвартацький, І.Б. Гевко, Б.Т. Бригадир, В.М. Клендій. – № u201200926; заявл. 30.01.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. №17. (частка всіх авторів однакова). Матеріали конференцій 24. Чвартацький І.І. Установка для подрібнення і змішування / І.І. Чвартацький, Р.І. Чвартацький // Матеріали XIV наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. 25. Чвартацький І.І. Установка для подрібнення і змішування / І.І. Чвартацький, Р.І. Чвартацький // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій». – Тернопіль: ТНТУ, 2010. 26. Чвартацький Р.І. Гвинтовий класифікатор / Р.І. Чвартацький // Матеріали всеукраїнської наукової конференції ТДПУ. – Тернопіль: ТДПУ, 2009. 27. Чвартацький Р.І. Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гвинтових робочих органів машин / Р.І. Чвартацький // Матеріали XV наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. 28. Ляшук О. Канатний скребковий транспортер посівних матеріалів / О. Ляшук, Р. Чвартацький, Ю. Тарасюк // XVIII Наукова конференція ТНТУ. Тернопіль, 29–30 листопада 2014. – 83 с. 29. Чвартацький Р.І. Установка для подрібнення та змішування кормів / Р.І. Чвартацький, І.І. Чвартацький // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Тернопіль: ТНТУ, 2010.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
auroref.pdfавтореферат2,3 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
diss.pdfдисертація14,3 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_Nalobina_O_O.pdfвідгук8,09 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_Prushljak_B_M.pdfвідгук6,76 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
diss.djvu13,48 MBDjVuПереглянути/відкрити
diss__COVER.png100,97 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.