Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6515

Назва: Контроль якості при виробництві нових видів консервів
Інші назви: Quality control in production of newkinds of canned food
Автори: Тіхосова, Ганна
Стоянова, Ольга
Зубкова, Катерина
Stoyanova, O. V.
Zubkova, K. V.
Приналежність: Херсонський національний технічний університет, Україна
Бібліографічний опис: Тіхосова Г. Контроль якості при виробництві нових видів консервів / Ганна Тіхосова, Ольга Стоянова, Катерина Зубкова // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 178-179. — (Секція стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів).
Bibliographic description: Stoyanova O. V., Zubkova K. V. (2015) Kontrol yakosti pry vyrobnytstvi novykh vydiv konserviv [Quality control in production of newkinds of canned food]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 178-179 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 664.038
Діапазон сторінок: 178-179
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6515
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Єгоров Б.В./ Мардар М.Р. Розробка збагачених харчових продуктів із покращеними споживчими властивостями / Б.В. Єгоров, М.Р. Мардар /Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. – Харків. – ХДУХТ, 2012. – С.124-126
2. Денисенко І.П. Практичні аспекти запровадження системи НАССР на харчових підприємствах / І.П Денисенко І.П, О.В. Дорофієва//Испытание качества продукции. 2008.- № 3(18). – С.29-32.
3. Пат. № 99334 України МПК A23В 7/00 (2015.01) Консерви «Фаршировані томати «Гірчинка» Короленко В.О., Стоянова О.В., Широкий Є.І., Власенко Н.А, Чукавіна Г.В., Зекеряєва А.Л. № u 2015 00051; заявл. 05.01.2015; опубл.25.05.2015, Бюл.№ 10.
References: 1. Yehorov B.V./ Mardar M.R. Rozrobka zbahachenykh kharchovykh produktiv iz pokrashchenymy spozhyvchymy vlastyvostiamy, B.V. Yehorov, M.R. Mardar /Tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii. Prohresyvna tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, restorannoho ta hotelnoho hospodarstv i torhivli. – Kharkiv. – KhDUKhT, 2012. – P.124-126
2. Denysenko I.P. Praktychni aspekty zaprovadzhennia systemy NASSR na kharchovykh pidpryiemstvakh, I.P Denysenko I.P, O.V. Dorofiieva//Yspytanye kachestva produktsyy. 2008.- No 3(18). – P.29-32.
3. Pat. No 99334 Ukrainy MPK A23V 7/00 (2015.01) Konservy "Farshyrovani tomaty "Hirchynka" Korolenko V.O., Stoianova O.V., Shyrokyi Ye.I., Vlasenko N.A, Chukavina H.V., Zekeriaieva A.L. № u 2015 00051; Decl. 05.01.2015; Publ.25.05.2015, Bull.No 10.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.