Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6478

Назва: Використання біополімерів рослинної сировини в технології харчових продуктів із піленгасом
Інші назви: The use of biopolimers of digister is in technology of food products from pilengas
Автори: Манолі, Тетяна
Нікітчіна, Тетяна
Баришева, Яна
Manoli, Tatiana
Nikitchina, Tatiana
Barisheva, Jana
Приналежність: Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
Бібліографічний опис: Манолі Т. Використання біополімерів рослинної сировини в технології харчових продуктів із піленгасом / Тетяна Манолі, Тетяна Нікітчіна, Яна Баришева // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 118-119. — (Секція харчова хімія і біотехнологія).
Bibliographic description: Manoli T., Nikitchina T., Barisheva J. (2015) Vykorystannia biopolimeriv roslynnoi syrovyny v tekhnolohii kharchovykh produktiv iz pilenhasom [The use of biopolimers of digister is in technology of food products from pilengas]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 118-119 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 664.292
664.951.6
Діапазон сторінок: 118-119
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6478
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Добробабина, Л.Б. Использование пиленгаса для производства консервов [Текст]/ Л.Б.Добробабина, Т.Н. Новикова // Рыбное хозяйство Украины. – 2003. – № 3. – С. 49 – 51.
2. Кузнецов, В.В. Основные тенденции в мировом и отечественном рыболовстве [Текст]/ В.В. Кузнецов // Рыбное хозяйство. – 2005. – № 4. – С. 6 – 9.
3. Thom, D. G. Interactionassociationsofalginateandpectins [Text] / D. G. Thom, Y. S. M. Dec, E. K. Morrisetal // Progr. Food Nutr. Sci. – 1982. – Vol. 6. – P. 97–108.
4. Богомолова, В.В. Использование растительных и микробных полисахаридов как студнеобразователей в производстве рыбных консервов [Текст] / В.В. Богомолова, А.С. Виннов, Т.И. Никитчина // Наукові праці ОНАХТ. — 2011.— № 40, т. 2. — С. 124–127.
5. Технология продуктов из гидробионтов [Текст]/ С.А. Артюхова, В.Д. Богданов, В.М. Дацун, и др.; Под ред. Т.М. Сафроновой, В.И. Шендерюка. – М.: Колос, 2001. – 496 с.
References: 1. Dobrobabina, L.B. Ispolzovanie pilenhasa dlia proizvodstva konservov [Text]/ L.B.Dobrobabina, T.N. Novikova, Rybnoe khoziaistvo Ukrainy. – 2003. – No 3. – P. 49 – 51.
2. Kuznetsov, V.V. Osnovnye tendentsii v mirovom i otechestvennom rybolovstve [Text]/ V.V. Kuznetsov, Rybnoe khoziaistvo. – 2005. – No 4. – P. 6 – 9.
3. Thom, D. G. Interactionassociationsofalginateandpectins [Text], D. G. Thom, Y. S. M. Dec, E. K. Morrisetal, Progr. Food Nutr. Sci. – 1982. – Vol. 6. – P. 97–108.
4. Bohomolova, V.V. Ispolzovanie rastitelnykh i mikrobnykh polisakharidov kak studneobrazovatelei v proizvodstve rybnykh konservov [Text], V.V. Bohomolova, A.S. Vinnov, T.I. Nikitchina, Naukovi pratsi ONAKhT. - 2011.- No 40, V. 2. - P. 124–127.
5. Tekhnolohiia produktov iz hidrobiontov [Text]/ S.A. Artiukhova, V.D. Bohdanov, V.M. Datsun, and other; ed. T.M. Safronovoi, V.I. Shenderiuka. – M.: Kolos, 2001. – 496 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.