Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6473

Назва: Актуальність використання ензимів у мийних засобах для санітарної обробки технологічного устаткування молокопереробних підприємств
Інші назви: The relevanse of using enzymes in detergents to sanitize processing equipment milk processing plants
Автори: Шинкарук, Оксана Юріївна
Кухтин, Микола
Shynkaruk, Oksana
Kukhtyn, Mukola
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Шинкарук О. Актуальність використання ензимів у мийних засобах для санітарної обробки технологічного устаткування молокопереробних підприємств / Оксана Шинкарук, Микола Кухтин // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 109-110. — (Секція харчова хімія і біотехнологія).
Bibliographic description: Shynkaruk O., Kukhtyn M. (2015) Aktualnist vykorystannia enzymiv u myinykh zasobakh dlia sanitarnoi obrobky tekhnolohichnoho ustatkuvannia molokopererobnykh pidpryiemstv [The relevanse of using enzymes in detergents to sanitize processing equipment milk processing plants]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 109-110 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 66.579.63
Діапазон сторінок: 109-110
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6473
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Грачева И. М. Технология ферментных препаратов[Текст] / И. М. Грачева, А.Ю. Кривова— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во ―Элевар‖, 2000. —512 с.
2. Мосолов В.В.Протеолитические ферменты [Текст] / В.В. Мосолов – М.: Наука, 1971. – 404 с.
3. Машкін, М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів [Текст] / М. І. Машкін, Н. М. Париш // Навчальне видання. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.
4. Дегтерев Г. П. Образование загрязнений на молочном оборудовании и средства их удаления[Текст] / Г. П. Дегтерев // Техника и оборудование для села, 1999. –№5(23). – С. 31−33.
5. Дегтерев Г. П. Применение моющих средств[Текст] / Г.П.Дегтерев. – М.: Колос, 1981. – 239 с.
6. Кухтин М.Д. Сучасні погляди на санітарну обробку технологічного устаткування в харчовій промисловості / М.Д. Кухтин, Ю.Б. Перкій, В.І. Семанюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. − Львів. – 2012. − Т. 14, № 3 (53). − Ч. 3. – С. 302–307.
7.Кухтин М.Д. Формування мікробних біоплівок на поверхнях різних матеріалів мікроорганізмами, які виділені з технологічного устаткування / М.Д. Кухтин, Ю.Б. Перкій, Н.В. Крушельнецька // Ветеринарна біотехнологія. − Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. − № 22. − С. 292−297.
8. C. Sandhya, A. Sumantha, A. Pandey: Proteases. In:Enzyme Technology, A. Pandey, C. Webb, C.R. Soccol, C. Larroche (Eds.), Asiatech Publishers Inc., New Delhi, India (2004) p. 312–325.
References: 1. Hracheva I. M. Tekhnolohiia fermentnykh preparatov[Text], I. M. Hracheva, A.Iu. Krivova- 3-e izd., pererab. i dop. - M.: Izd-vo ―Elevar‖, 2000. -512 p.
2. Mosolov V.V.Proteoliticheskie fermenty [Text], V.V. Mosolov – M.: Nauka, 1971. – 404 p.
3. Mashkin, M. I. Tekhnolohiia vyrobnytstva moloka i molochnykh produktiv [Text], M. I. Mashkin, N. M. Parysh, Navchalne vydannia. – K.: Vyshcha osvita, 2006. – 351 p.
4. Dehterev H. P. Obrazovanie zahriaznenii na molochnom oborudovanii i sredstva ikh udaleniia[Text], H. P. Dehterev, Tekhnika i oborudovanie dlia sela, 1999. –No 5(23). – P. 31−33.
5. Dehterev H. P. Primenenie moiushchikh sredstv[Text], H.P.Dehterev. – M.: Kolos, 1981. – 239 p.
6. Kukhtyn M.D. Suchasni pohliady na sanitarnu obrobku tekhnolohichnoho ustatkuvannia v kharchovii promyslovosti, M.D. Kukhtyn, Yu.B. Perkii, V.I. Semaniuk, Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho. − Lviv. – 2012. − V. 14, No 3 (53). − Ch. 3. – P. 302–307.
7.Kukhtyn M.D. Formuvannia mikrobnykh bioplivok na poverkhniakh riznykh materialiv mikroorhanizmamy, yaki vydileni z tekhnolohichnoho ustatkuvannia, M.D. Kukhtyn, Yu.B. Perkii, N.V. Krushelnetska, Veterynarna biotekhnolohiia. − Nizhyn: PP Lysenko M.M., 2013. − No 22. − P. 292−297.
8. C. Sandhya, A. Sumantha, A. Pandey: Proteases. In:Enzyme Technology, A. Pandey, C. Webb, C.R. Soccol, C. Larroche (Eds.), Asiatech Publishers Inc., New Delhi, India (2004) p. 312–325.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.