Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6467

Назва: Консервування дикорослої сировини
Інші назви: Preserving wild resources
Автори: Бейко, Людмила
Beyko, l.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Бейко Л. Консервування дикорослої сировини / Людмила Бейко // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 99-100. — (Секція харчові технології).
Bibliographic description: Beyko l. (2015) Konservuvannia dykorosloi syrovyny [Preserving wild resources]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 99-100 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 664. 8.
022.2
Діапазон сторінок: 99-100
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6467
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Басюркіна Н.Й. Стратегія економічного розвитку галузей харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. канд. наук: спец. 08.07.01 «економіка промисловості» / Н.Й. Басюркіна. – Одеса, 2006. – 24 с.
2. Губанов, О.О. Тугунова. – М.: АНС, 2003. – 392 с10. Дібрівська Н. В.(Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі :Дис... канд. Наук: 05.18.16-2009);
3. Дібрівська, Т.В. Крячко // Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія: матеріали IV Міжнар. наук.-конф., 2006р., 24-25 травня.- Ч.1 -Х.:ХДУХТ, 2006.- С.327-329.
4. Карпенко П.О. Проблемы питания и здоровья. Биологически активные добавки и биопродукты.- К.:Нора-принт, 2000.-С.3-8.
References: 1. Basiurkina N.Y. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku haluzei kharchovoi promyslovosti (na prykladi plodoovochevoi konservnoi promyslovosti Ukrainy): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dok. kand. nauk: spets. 08.07.01 "ekonomika promyslovosti", N.Y. Basiurkina. – Odesa, 2006. – 24 p.
2. Hubanov, O.O. Tuhunova. – M.: ANS, 2003. – 392 P.10. Dibrivska N. V.(Tekhnolohiia funktsionalnykh napivfabrykativ dobavok iz dykoroslykh yahid z vykorystanniam obrobky v zminnomu elektromahnitnomu poli :Dys... kand. Nauk: 05.18.16-2009);
3. Dibrivska, T.V. Kriachko, Nauka i sotsialni problemy suspilstva: kharchuvannia, ekolohiia, demohrafiia: materialy IV Mizhnar. nauk.-konf., 2006y., 24-25 travnia.- Ch.1 -Kh.:KhDUKhT, 2006.- P.327-329.
4. Karpenko P.O. Problemy pitaniia i zdorovia. Biolohicheski aktivnye dobavki i bioprodukty.- K.:Nora-print, 2000.-P.3-8.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.