Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20631

Title: Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ
Other Titles: Methods and models of risk management of banking institutions
Authors: Бурденюк, Ірина Іванівна
Волонтир, Людмила Олексіївна
Burdeynyuk, Iryna
Volontyr, Lyudmyla
Affiliation: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бурденюк І. І. Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ / Ірина Іванівна Бурденюк, Людмила Олексіївна Волонтир // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 113–123. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description (International): Burdeynyuk I., Volontyr L. (2016) Metody ta modeli ryzyk-menedzhmentu bankivskykh ustanov [Methods and models of risk management of banking institutions]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 113-123 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2 (51)
Issue Date: 23-Dec-2016
Submitted date: 6-Dec-2016
Date of entry: 10-May-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 519.16
336.71
Keywords: ризик-менеджмент
оцінка ризиків
методи
моделі
функціональні ризики
економічні ризики
кредитний ризик
валютний ризик
фінансова стійкість
контролінг
моніторинг
risk management
risk assessment
methods
models
functional risks
economic risks
credit risks
currency risks
financial stability
controlling
monitoring
Number of pages: 11
Page range: 113-123
Start page: 113
End page: 123
Abstract: Український фінансовий ринок характеризується високим рівнем політичних, законодавчих, правових ризиків, значними коливаннями цін, кризовими явищами, тому він потребує оптимальної системи управління ризиками. Збільшується значущість ризик-менеджменту для банківської сфери. Кожна банківська установа, що претендує на стійкий розвиток, повинна мати у своєму арсеналі систему управління ризиками. Управління ризиками потребує їх класифікації та правильної оцінки. Система ризик-менеджменту повинна забезпечити вирішення основних завдань: оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, розміру капіталу і темпів зростання банку; реалізовувати системний підхід до оцінювання й управління ризиками; співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення якнайкращих результатів; складати найважливішу частину процесу ухвалення управлінських рішень; покращувати керованість банку за допомогою створення адекватної структури контролінгу. Розроблено рекомендації щодо використання оптимізаційних моделей в банківському ризик-менеджменті.
Ukrainian financial market is characterized by high level of political, legislative, legal risks, significant price fluctuations, crisis events that is why it requires optimal system of risk management. The importance of risk management for the banking sector is increasing. Each banking institution that claims to be sturdily developing should have the risk management system in its arsenal. Risk management requires classification and correct assessment. The risk management system should provide solutions to the main objectives: optimize the ratio of potential opportunities, risks, capital adequacy and growth rate of the bank; implement a systematic approach to the assessment and risk management; correlate risks and the potential opportunities in order to achieve the best results; be the important part of decision making; improve control of the bank by creating adequate controlling structures. The process of risk management is a set of specific actions aimed at creating a risk management philosophy, developing regulations on management, risk analysis, using financial mechanisms to compensate losses in the event of adverse circumstances. Recommendations were developed concerning the use of optimization models in banking risk management analysis.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20631
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. Марковський, О.В. Моделювання структури та управління ризиками в діяльності комерційного банку: дис. … канд. екон. наук: [Текст] / О.В. Марковський. – Запоріжжя, 2010. – 206 с.
2. Соскін, О. Фінансово-економічні ризики розвитку України в умовах сучасної кризи [Текст] / О. Соскін // Економіка і управління. – 2009. – № 4. – С.56 – 62.
3. Смолева, Т.М. Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками України [Текст] / Т.М. Смолева // Финансы, учет, банки. – 2014. – №1(20). – С.241 – 245.
4. Матвійчук, А.В. Аналіз і управління економічними ризиками: навч. посіб. [Текст] / А.В. Матвійчук. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. – 375c.
5. Васюренко, О.В. Банківські операції: навч. посіб. [Текст] / О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2008. – 318 с.
6. Карчева, Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків [Текст] / Г. Карчева // Вісн. Нац. банку України. – 2007. – № 7.
7. Запорожець, З. Управління банківськими ризиками в контексті інформаційних технологій [Текст] / З. Запорожець // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 10.
References (International): 1. Markovs’kyj O.V. Modeliuvannia struktury ta upravlinnia ryzykamy v diial’nosti komertsijnoho banku: dys. kand. ekon. nauk. O.V. Markovs’kyj. Zaporizhzhia, 2010. 206 p.
2. Soskin O. Finansovo-ekonomichni ryzyky rozvytku Ukrainy v umovakh suchasnoi kryzy, O. Soskin. Ekonomika i upravlinnia, 2009, no. 4, pp. 56 – 62.
3. Smoleva T.M. Suchasni metody otsinky kredytospromozhnosti pozychal’nykiv bankamy Ukrainy, T.M. Smoleva. Fynansy, uchet, banky, 2014, no. 1(20), pp. 241 – 245.
4. Matvijchuk A.V. Analiz i upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy: navch. posib. A.V. Matvijchuk.K.: Tsentr navch. lit-ry. 2007. 375 p.
5. Vasiurenko O.V. Bankivs’ki operatsii: navch. posib. O.V. Vasiurenko. K.: Znannia, 2008. 318 p.
6. Karcheva H. Vykorystannia metodiv neparametrychnoi statystyky dlia otsinky ryzyku likvidnosti bankiv. H. Karcheva, Visn. Nats. banku Ukrainy, 2007, no. 7.
7. Zaporozhets’ Z. Upravlinnia bankivs’kymy ryzykamy v konteksti informatsijnykh tekhnolohij. Z. Zaporozhets’. Visnyk Natsional’noho banku Ukrainy, 2004, no. 10.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.