Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20618

Назва: Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів
Інші назви: The determination of the level of the bank’s financial security management based on the matrix construction of SWOT - analysis of its condition
Автори: Левицький, Віктор Володимирович
Levytskyi, Viktor
Приналежність: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Левицький В. В. Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів / Віктор Володимирович Левицький // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 86–92. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description: Levytskyi V. (2016) Vyznachennia rivnia upravlinnia finansovoiu bezpekoiu banku na osnovi pobudovy matryts SWOT-analizu yii staniv [The determination of the level of the bank’s financial security management based on the matrix construction of SWOT - analysis of its condition]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 86-92 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 5-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.71
351.82
336.741.236.1
Теми: управління
банк
матриця
SWOT-аналіз
фінансова безпека банку
фінансова загроза
фінансова небезпека
достатність фінансової безпеки банку
управління фінансовою безпекою банку
management
bank
matrix
SWOT-analysis
financial risk
financial threats
financial security of the bank
the sufficiency of the financial security of the bank
management financial security of the bank
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 86-92
Початкова сторінка: 86
Кінцева сторінка: 92
Короткий огляд (реферат): Розкрито сутність, основні підходи та складові поняття «фінансова безпека банку». Крім того, у процесі проведення дослідження, сформовано систему визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів. Розроблено три типи матриць SWOT-аналізу фінансової безпеки, загроз та небезпеки банку. На базі їх оцінки створено таблицю визначення достатності чи недостатності рівня управління фінансовою безпекою банківської установи із урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Результатом статті є удосконалення системи управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу та визначення її рівня достатності із мінімізацією фінансових ризиків та одночасним підвищенням прибутковості банку для забезпечення ефективного розвитку в нестабільному економічному середовищі.
The article reveals the essence, the basic approaches and components of the concept «financial security of the bank». The financial security of the bank is the result of all components functioning of the banking sector of the national economy, and its level is determined by the success of the action for the remaining components. In the process of forming the financial security of banking institutions and banking system as a whole faces a number of threats that have in one way or another affect the level of financial sustainability. With the expansion of activities there is a growing number of threats in the banking activities that do not have proper scientific justification and difficult to solve in modern practice. Therefore, the article considers topical issues of determining the level of financial security and classification approaches to determine the types of financial threats, their detection and management based on the SWOT-analysis of the external and internal environment. Three types of SWOT-analysis matrices of financial security, threats and danger of the bank are designed. On the basis of their evaluation the author creates a table of determining the sufficiency or insufficiency of the level of financial security management of banking institutions, taking into account the influence of factors of external and internal environment. The result of the article is improvement of system of the bank’s financial security management based on the construction of SWOT-analysis matrices and determination of its sufficiency with the minimize financial risks and improve the profitability of the bank.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20618
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://lib.lntu.info/books/fof/bs/2011/11-15/
http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Economics/40908.doc.htm
Перелік літератури: 1. Коваленко, В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія [Текст] / В.В. Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.
2. Козловський, А.О. Ефективність банківської діяльності: навч. посіб. [Текст] / А.О. Козловський. – К.: 2004. – 217 с.
3. Савчук, А.В. Управління фінансовою безпекою комерційного банку [Текст] / А.В. Савчук. // Фінанси і кредит. – 2014. – С. 306 – 307.
4. Різник, Н.С. Безпека банківської діяльності [Електронний ресурс] / Н.С. Різник. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/books/fof/bs/2011/11-15/.
5. Фадєєв, Д.А. Фінансова безпека банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Д.А. Фадєєв. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Economics/40908.doc.htm.
References: 1. Kovalenko V.V. Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: metodolohiia i praktyka: [ monohrafiia], V.V. Kovalenko. Sumy: DVNZ «UABS NBU», 2010, 228 p.
2. Kozlovskyi A.O. Efektyvnist bankivskoi diialnosti: navch. posib. A.O. Kozlovskyi. K.: 2004, 217 p.
3. Savchuk, A.V. Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu komertsiinoho banku, A.V. Savchuk. Finansy i kredyt, 2014, pp. 306 – 307.
4. Riznyk N.S. Bezpeka bankivskoi diialnosti [Elektronnyi resurs], N.S. Riznyk. Rezhym dostupu: http://lib.lntu.info/books/fof/bs/2011/11-15/.
5. Fadieiev D.A. Finansova bezpeka bankivskoi diialnosti v Ukraini [Elektronnyi resurs], D.A. Fadieiev. – Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Economics/40908.doc.htm.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.