Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17880

Title: Навчальний посібник з курсу " Оптимізаційні методи і моделі"
Authors: Валяшек, Володимир Богданович
Козбур, Галина Володимирівна
Цимбалюк, Люба Іванівна
Affiliation: д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А. к.ф.-м.н., доц. Валяшек В.Б. к.ф.-м.н., доц. Цимбалюк Л.І.. старший викладач Козбур Г.В.
Bibliographic description (Ukraine): Валяшек В.Б. Навчальний посібник з курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі “ для спеціальностей “Облік і аудит, Фінанси і кредит, Маркетинг, Економічна кібернетика” / Кривень В.А., Валяшек В.Б., Цимбалюк Л.І., Козбур Г.В. – Тернопіль : видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 16-Sep-2016
Publisher: Видавництво ТНТУ
Keywords: оптимізаційні методи
лінійне прогромування
математичне програмування
нелінійне програмування
Number of pages: 83
Abstract: Метою даного навчального посібника є надання допомоги студентам при самостійному вивченні таких розділів дисципліни: - оптимізаційні економіко-математичні моделі; - загальна задача лінійного програмування та методи її розв'язування; - симплексний метод розв’язування оптимізаційних задач; - метод штучного базису розв’язування оптимізаційних задач; - теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач; - постановка транспортної задачі, методи розв’язування та аналізу; - цілочислові задачі лінійного програмування та основні методи їх розв’язування і аналізу; - задачі дробово-лінійнрого програмування; - задачі нелінійного програмування; - задачі динамічного програмування. Посібник укладено відповідно до програми курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі ” для вищих технічних навчальних закладів. Кожна тема у посібнику має короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач. Методичний посібник може бути використаний студентами технічного університету при самостійному опрацюванні вище названих розділів та виконанні контрольно-розрахункових робіт.
Description: Навчальний посібник розглянуто й схвалено на засіданні кафедри математичних мето- дів в інженерії (протокол No 9 від 30.04.2015р.) Рекомендовано до друку методичною радою факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (протокол No 6 від 3 лютого 2015р.)
Content: ВСТУП 3 ТЕМА 1. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ. 4 ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 8 ТЕМА 3. СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 17 ТЕМА 4. МЕТОД ШТУЧНОГО БАЗИСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 23 ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ДВОЇСТОСТІ ТА АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 29 ТЕМА 6. АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ 36 ТЕМА 7. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА. ПОСТАНОВКА, МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 46 ТЕМА 8. ЦІЛОЧИСЛОВІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 52 ТЕМА 9. ЗАДАЧІ ДРОБОВО-ЛІНІЙНРОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 61 ТЕМА 10. ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 66 ТЕМА 11. ЗАДАЧІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 71 ЛІТЕРАТУРА 77 ЗМІСТ 78
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17880
References (Ukraine): 1. Бугір М.К. Математика для економістів: посібник. / М.К. Бугір – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 520 с. 2. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак – Львів: «Новий світ-2000», 2006. – 216 с. 3. Дацко М.В. Дослідження операцій: навч. посіб. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник – Львів, 2009. – 288 с. 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. / А.В. Катренко – Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 549 с. 5. Тарасюк Г. М. Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. навч. посіб. /Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб – «Каравела», 2003 – 432с. 6. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 469 с. 7. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Л. А. Швайка – Львів : «Новий Світ - 2000», 2004. – 268 с. 8. Мазник Л.В. Оптимізаційні методи та моделі: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання / Укл.: Л.В. Мазник, Ю.М. Гринюк – К.: НУХТ, 2013. – 100 с. 9. Лавренчук В.П., Готинчак Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика Частина 3.-Чернівці , в-во Рута, 2007. 10. Збірник задач з курсу “Математичне програмування” /Укл. С.І. Наконечний, В.В. Вітлінський та ін. – К.:КНЕУ, 1998. – Ч.2. 11. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. 12. Цегелик. Г.Г. Математичне програмування. Львів, 1995.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри математичних методів в інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OMM_meod_posibnuk.docx2,52 MBMicrosoft Word XMLView/Open
OMM_meod_posibnuk.pdf831,8 kBAdobe PDFView/Open
OMM_meod_posibnuk.djvu1,12 MBDjVuView/Open
OMM_meod_posibnuk__COVER.png68,4 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools