Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17880

Назва: Навчальний посібник з курсу " Оптимізаційні методи і моделі"
Автори: Валяшек, Володимир Богданович
Козбур, Галина Володимирівна
Цимбалюк, Люба Іванівна
Приналежність: д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А. к.ф.-м.н., доц. Валяшек В.Б. к.ф.-м.н., доц. Цимбалюк Л.І.. старший викладач Козбур Г.В.
Бібліографічний опис: Валяшек В.Б. Навчальний посібник з курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі “ для спеціальностей “Облік і аудит, Фінанси і кредит, Маркетинг, Економічна кібернетика” / Кривень В.А., Валяшек В.Б., Цимбалюк Л.І., Козбур Г.В. – Тернопіль : видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Видавництво ТНТУ
Теми: оптимізаційні методи
лінійне прогромування
математичне програмування
нелінійне програмування
Кількість сторінок: 83
Короткий огляд (реферат): Метою даного навчального посібника є надання допомоги студентам при самостійному вивченні таких розділів дисципліни: - оптимізаційні економіко-математичні моделі; - загальна задача лінійного програмування та методи її розв'язування; - симплексний метод розв’язування оптимізаційних задач; - метод штучного базису розв’язування оптимізаційних задач; - теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач; - постановка транспортної задачі, методи розв’язування та аналізу; - цілочислові задачі лінійного програмування та основні методи їх розв’язування і аналізу; - задачі дробово-лінійнрого програмування; - задачі нелінійного програмування; - задачі динамічного програмування. Посібник укладено відповідно до програми курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі ” для вищих технічних навчальних закладів. Кожна тема у посібнику має короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач. Методичний посібник може бути використаний студентами технічного університету при самостійному опрацюванні вище названих розділів та виконанні контрольно-розрахункових робіт.
Опис: Навчальний посібник розглянуто й схвалено на засіданні кафедри математичних мето- дів в інженерії (протокол No 9 від 30.04.2015р.) Рекомендовано до друку методичною радою факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (протокол No 6 від 3 лютого 2015р.)
Зміст: ВСТУП 3 ТЕМА 1. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ. 4 ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 8 ТЕМА 3. СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 17 ТЕМА 4. МЕТОД ШТУЧНОГО БАЗИСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 23 ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ДВОЇСТОСТІ ТА АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 29 ТЕМА 6. АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ 36 ТЕМА 7. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА. ПОСТАНОВКА, МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 46 ТЕМА 8. ЦІЛОЧИСЛОВІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 52 ТЕМА 9. ЗАДАЧІ ДРОБОВО-ЛІНІЙНРОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 61 ТЕМА 10. ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ. 66 ТЕМА 11. ЗАДАЧІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 71 ЛІТЕРАТУРА 77 ЗМІСТ 78
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17880
Перелік літератури: 1. Бугір М.К. Математика для економістів: посібник. / М.К. Бугір – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 520 с. 2. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак – Львів: «Новий світ-2000», 2006. – 216 с. 3. Дацко М.В. Дослідження операцій: навч. посіб. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник – Львів, 2009. – 288 с. 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. / А.В. Катренко – Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 549 с. 5. Тарасюк Г. М. Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. навч. посіб. /Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб – «Каравела», 2003 – 432с. 6. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 469 с. 7. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Л. А. Швайка – Львів : «Новий Світ - 2000», 2004. – 268 с. 8. Мазник Л.В. Оптимізаційні методи та моделі: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання / Укл.: Л.В. Мазник, Ю.М. Гринюк – К.: НУХТ, 2013. – 100 с. 9. Лавренчук В.П., Готинчак Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика Частина 3.-Чернівці , в-во Рута, 2007. 10. Збірник задач з курсу “Математичне програмування” /Укл. С.І. Наконечний, В.В. Вітлінський та ін. – К.:КНЕУ, 1998. – Ч.2. 11. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. 12. Цегелик. Г.Г. Математичне програмування. Львів, 1995.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри математичних методів в інженеріїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора