Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17641

Title: Перспективи девелоперського бізнесу на ринку комерційної нерухомості в Україні
Authors: Крикавський, Євген Васильович
Петецький, Ігнацій
Якимишин, Лілія Ярославівна
Affiliation: Є.В. Крикавськнй, д.е.н., професор Національний університет "Львівська політехніка " І. к.е.н., Фірма ‘PETECKJ" (Польща) Л.Я . Якимишнн, к.е.н.. доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
Issue: 14
Issue Date: 2-Sep-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 338.242
657.922
Keywords: ринок комерційної нерухомості
девелопмент
належна практика створення складських об’єктів
аутсорсинг логістичних послуг
outsourced logistics seivices
рынок коммерческой недвижимости
аутсорсинг логистических услуг
good practices of creating storage facilities
real estate development
the market of commercial realty
надлежащая практика со­здания складских объектов
девелопмент
Number of pages: 5
Page range: 8-12
Abstract: Досліджено теоретичні аспекти девелопменту на ринку комерційної нерухомості. Актуалізо­вано причини недостатнього розвитку ринку комерційної нерухомості в Україні як зі сторони по­питу, так і зі сторони пропозиції послуг об’єктами комерційної нерухомості та узалежнено це ма­лоістотною практикою аутсорсингу логістичних послуг, низькою привабливістю цього ринку для прямих іноземних інвестицій (ПІІ), відсутністю досвіду реалізації механізму публічно -приватного партнерства (ППП), відсутністю вагомих державних ініціатив та пріоритетної державної політики у сфері створення інфраструктури логістичних процесів. Обгрунтовано напрями активізації девелопереького бізнесу у створенні об’єктів складської/логістнчної нерухомості в Україні
Исследованы теоретические аспекты девелопмента на рынке коммерческой недвижимос­ ти, Актуализированы причины недостаточного развития рынка коммерческой недвижимости в Украине как со стороны спроса, так и со стороны предложения услуг объектами коммерчес­ кой недвижимости и обусловлено это малосущественной практикой аутсорсинга логистических услуг, низкой привлекательностью данного рынка для прямых иностранных инвестиций (ПИИ), отсутствием опыта реализации механизма публично-частного партнерства (ПІІП), отсутствием весомых государственных инициатив и приоритетной государственной политики в сфере создания инфраструктуры логистических процессов. Обоснованы направления активизации девелоперско­ го бизнеса в создании объектов складской / логистической недвижимости в Украине
The theoretical aspects of development at the market, of commercial realty are investigated. Actualized the causes of underdevelopment of commercial realty ill Ukraine considering demand and supply-of realty. These causes depends on not enough importance of outsourcing of logistics services, the low attractiveness of the market for foreign direct investment (FDI), the lack of experience in implementing of mechanism public-private partnership (PPP), the lack of tangible government initiatives and the priority of the state policy at the sphere of the creation of logistics processes infrastructure. The directions of activization of development business at the creation of storage / logistics realty in Ukraine are disclosed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17641
Copyright owner: © Крикавський Євген Васильович, Петецький Ігнацій, Якимишин Лілія Ярославівна
References (Ukraine): 1. Uslugi logistyczne Pod, red. Rydzkowskiego W. Biblioleka Logistyka/ Poznan, 2007, 258 s. 2. Вороній В. О. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: [монографія] / В.О. Воронім, Е.В . Лянце, М .М . Мамчин. - Л ь в і в : видавництво “Магнолія 2006", 2014. - с . 304. 3. Ринок нерухомості: навч. посібник / За заг. ред. 1 .1 . Пилипенка . —К .: 1ВЦ Держкомстату України, 2004 - 387с. 4. Економіка нерухомості: навч. посібник/ А.М. Асаул та ін. — К . 1ВЦДержкомстату України, 2004. - 350 с. 5. Кіт e st deweloper [Електронний ресурс). - Режим доступу: http:// www.Ide.pl/kim - j e s t - deweloper. 6. Perfekcijna logistyka [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.resIogistic.pl 7. Stafy wzrost udziaht w rynku. TSL biznes, 12/2015 (64), s. 64 - 65. 8. Invest in Poland [Еіектронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.paiz gov.pl/files/?id _ p lin k -21968 9. Крикавський C.B. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання / Є. В Крикавський, Р. Патора/ / Вісн нац. ун -та "Львівська палітехника " "Логістика ". - No552. — Львів, 2006. - С . 62-75
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
perspektyvy_.pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open
perspektyvy_.djvu2,47 MBDjVuView/Open
perspektyvy___COVER.png131,17 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.