Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16928

Title: Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Федорович, Роман Володимирович
Шпилик, Світлана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Шпилик С.В, Федорович Р.В. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 184 с.
Issue Date: 3-Jun-2016
Date of entry: 6-Jun-2016
Publisher: ФОП Шпак В.Б.
Number of pages: 184
Abstract: Навчальним посібником встановлено зміст і послідовність виконання дипломної роботи, основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту. Даний посібник призначений для студентів, які навчаються за програмою «Магістр», викладачів – керівників дипломних робіт, рецензентів, консультантів та членів Державної екзаменаційної комісії.
Description: Заслухано та рекомендовано до друку на засіданні кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Протокол No 7 від 4 березня 2016 р. Рекомендовано до друку методичною радою факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Протокол No 1 від 21 квітня 2016 р.
Content: ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ....................................................................... 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ............. 2.1. Сутність дипломної роботи............................................. 2.2. Мета написання дипломної роботи.................................... 2.3. Вимоги до змісту дипломної роботи.................................. 2.4. Дипломна робота магістра як кваліфікаційне дослідження...... 3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ............................................................................................................ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ........................ 4.1. Керівництво процесом підготовки та написання дипломної роботи ............................................................................. 4.2. Збір матеріалу необхідного для виконання роботи...................... 4.3. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет......... 4.4. Методика та методи дослідження...................................... 4.5. Складання попереднього плану......................................... 4.6. Послідовність і терміни виконання дипломної роботи ............... 4.7. Організація дипломного проектування ............................... 5. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ................................. 5.1. Зміст дипломної роботи та структура її підрозділів................ 5.2. Вимоги до написання вступу........................................... 5.3. Вимоги до написання автореферату 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ...................... 6.1. Загальні вимоги ............................................................................... 6.2. Нумерація та оформлення ілюстрацій........................................... 6.3. Таблиці.............................................................................................. 6.4. Формули............................................................................................ 6.5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела............................................................................................................. 6.6. Переліки та умовні позначення.......................................... 6.7. Оформлення додатків...................................................... 6.8. Порядок оформлення списку використаних джерел .................... 7. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ............................... 7.1. Загальний порядок надання матеріалу перед захистом ............... 7.2. Відгук керівника дипломної роботи............................................... 7.3. Рецензії.............................................................................................. 7.4. Доповідь та роздатковий матеріал ................................................. 7.5. Перелік документів що подаються до захисту ............................. 7.6. Організація захисту дипломної роботи ......................................... 7.7. Порядок захисту дипломної роботи магістра...................... 7.8. Критерії оцінювання дипломної роботи .............................. РОЗДІЛ 8. ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ .................................................................... РОЗДІЛ 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ДИПЛОМНИКІВ..... РОЗДІЛ 10. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ... РОЗДІЛ 11. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ..................................... ДОДАТКИ ...................................................................................................... Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша дипломної роботи................................................................................................................ Додаток Б Бланк завдання на дипломну роботу........................................ Додаток В Зразок анотації до дипломною роботи....................................... Додаток Д Зразок оформлення змісту дипломної роботи.......................... Додаток Е Приклад оформлення переліку умовних скорочень та абревіатур.......................................................................................................... Додаток Ж Зразок вступу до дипломної роботи.......................................... Додаток З Основні символи для конструювання блок-схем алгоритмів... Додаток К Бланк рецензії на дипломну роботу................................ Додаток Л Бланк відгуку наукового керівника на дипломну роботу................................................................................................................ Додаток М Зразок оформлення довідки про впровадження результатів дипломної роботи у діяльність підприємства............................................... Додаток Н Інтернет-адреси сайтів з маркетингу.......................................... Додаток П Критерії оцінювання дипломних робіт (дипломних проектів)................................. Додаток Р Зразок заяви на вибір теми дипломної роботи і закріплення наукового керівника .................................................................. Додаток С Методи та результати їх використання .......................... Додаток Т Зразок висновків до дипломної роботи ........................... Додаток Ф Вимоги до оформлення списку використаних джерел ........... Додаток Х Зразок оформлення доповіді до захисту в ДЕК......................... Додаток Ц Зразок оформлення автореферату СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16928
Copyright owner: Колектив авторів ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Про вищу освіту: закон України [прийнято ВР 17 січня 2002 року, No 2984-ІІІ] // www.rada.gov.ua. 2. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій; Державного комітету України з промислового безпеки, охорони праці та гірничого нагляду No 969/922/216 від 21.10.2010 р. 3. Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників, пов’язаної з виконанням дипломних робіт та проектів: Наказ ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя No 884-01 від 14.12.2011 р. 4. Дзюблюк О. В. Магістерські і дипломні роботи: написання, оформлення, захист: Навчальний посібник / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 152 с. 5. Єріна А. Методологія наукових досліджень / А. Єріна.– К.: ЦУЛ, 2004. – 216 с. 6. Кустовська О. Методологія системного підходу та наукових досліджень / О. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 7. Мазур А.Г Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”/ А.Г. Мазур, С.Г. Кафлевська, Н.А. Потапова, О.Ф. Мельничукта ін.. – Вінниця: РВВ ВДАУ, 2008.–80 с. 8. Стеченко Д., Чмир О. Методологія наукових досліджень / Д. Стеченко, О. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 9. Федорович Р. В. Методичні вказівки і рекомендації до написання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050104 – «Фінанси» / Р.В. Федорович, О. О. Федорченко. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 38 с. 10. Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. Шейко, Н. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MetodMagistr2016do_druku.docx588,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
MetodMagistr2016do_druku.odt428,84 kBOpenDocument TextView/Open
MetodMagistr2016do_druku.djvu1,81 MBDjVuView/Open
MetodMagistr2016do_druku___COVER.png83,92 kBimage/pngView/Open
Metod_magistr_2016.pdfметодичка1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools