Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13120

Назва: Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи
Інші назви: The essence of strategic marketing planning, its objectives and principles
Автори: Дячун, Ольга Дмитрівна
Dyachun, Olga
Бібліографічний опис: Дячун О. Д. Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи / Ольга Дячун // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 140-147. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Dyachun O. (2015) Sutnist stratehichnoho marketynhovoho planuvannia, yoho zavdannia ta pryntsypy [The essence of strategic marketing planning, its objectives and principles]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 140-147 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 12-січ-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 339.138
Теми: стратегічне маркетингове планування
мета
завдання
принципи
переваги
фактори
методи
терміни планування
організація планування
strategic marketing planning
goal
objectives
principles
advantages
factors
methods
terms of planning
organization of planning
Діапазон сторінок: 140-147
Початкова сторінка: 140
Кінцева сторінка: 147
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність стратегічного маркетингового планування, викладено погляди авторів щодо його визначення. Запропоновано власне тлумачення стратегічного маркетингового планування, розглянуто його мету та завдання. Значну увагу приділено принципам стратегічного маркетингового планування, їх класифікації та розкриттю змісту викладених принципів. Висвітлено особливості та переваги цього планування. Вказано на рівні маркетингової діяльності, на яких здійснюється стратегічне маркетингове планування. Розглянуто його методи, зміст, дано аналіз переваг та недоліків цих методів. Зроблено висновок, що філософії бізнесу в найбільшій мірі відповідає метод планування «знизу–вверх». Обґрунтовано терміни стратегічного маркетингового планування, викладено фактори, які на них впливають.
The article deals with the essence of strategic marketing planning, it studies various views of different authors on its definition. A personal understanding of the interpretation of strategic marketing planning has been suggested. The article focuses on the importance and necessity of this type of planning especially under the conditions of instable market situation. The objective and tasks of the notion in question have been defined. It is identified that strategic marketing planning has substituted the long-term marketing planning as these two notions are absolutely different. The author studies the links and differences between strategic marketing planning and corporate strategic planning as well as the differences between strategic marketing planning and tactical marketing planning. The peculiarities of strategic marketing planning have been analyzed. Special attention is paid to the principles of strategic marketing planning, their classification and identification of the essence of these principles. The peculiarities and advantages of strategic marketing planning have been elucidated. The levels of marketing activity which involve strategic marketing planning have been identified in the article. It has been noted that strategic marketing planning is implemented on the corporate level and the level of strategic business units. Its methods and their contents have been discussed, the advantages and disadvantages of these methods have been analyzed and it has been concluded that the method of «bottom–upward» most of all corresponds the philosophy of business. The terms of strategic marketing planning and the factors of its influence have been substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13120
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://buklib.net/books/26427/
http://reftrend.ru/190346.html
http://studopedic.net/8_60538_protses
Перелік літератури: 1. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/26427/
2. Балабанова, Л.В. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник [Текст] / Л.В. Балабанова. – К.: Знання, 2004. – 354 с.
3. Маркетинг для магістрів: навчальний посібник [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
4. Стратегічне маркетингове планування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reftrend.ru/190346.html.
5. Процес стратегічного маркетингового планування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedic.net/8_60538_protses strategichnego marketingowego planuvannya.html.
6. Данько, Г.П. Управление маркетингом [Текст] / Г.П. Данько. – М.: Инфра-М., 2009.
7. МакДональд, Малькольм. Планы маркетинга [Текст] / МакДональд Малькольм. – М.: Издательский дом «Технологии», 2004. – 656 с.
8. Міщенко, А.П. Стратегічне управління [Текст] / А.П. Міщенко. – Київ: ЦНЛ, 2004.
References: 1. Sutnist ta poslidovnist zdiisnennia stratehichnoho marketynhovoho planuvannia [Electronic resource], Access mode: http://buklib.net/books/26427/
2. Balabanova, L.V. Marketynhovyi menedzhment: navchalnyi posibnyk [Text], L.V. Balabanova, K., Znannia, 2004, 354 p.
3. Marketynh dlia mahistriv: navchalnyi posibnyk [Text], by gen. ed. d.e.n., prof. S.M. Illiashenka, Sumy: VTD "Universytetska knyha", 2007, 928 p.
4. Stratehichne marketynhove planuvannia [Electronic resource], Access mode: http://reftrend.ru/190346.html.
5. Protses stratehichnoho marketynhovoho planuvannia [Electronic resource], Access mode: http://studopedic.net/8_60538_protses strategichnego marketingowego planuvannya.html.
6. Danko, H.P. Upravlenie marketinhom [Text], H.P. Danko, M., Infra-M., 2009.
7. MakDonald, Malkolm. Plany marketinha [Text], MakDonald Malkolm, M., Izdatelskii dom "Tekhnolohii", 2004, 656 p.
8. Mishchenko, A.P. Stratehichne upravlinnia [Text], A.P. Mishchenko, Kyiv: TsNL, 2004.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.