Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13118

Назва: Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм
Інші назви: Evaluation and prognostication of financial safety of the business-system is a necessary service of auditing firms
Автори: Кулик, Роман Романович
Новак, Юлія
Kulyk, Roman
Novak, Yuliya
Бібліографічний опис: Кулик Р. Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм / Роман Романович Кулик, Юлія Новак // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 122-130. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).
Bibliographic description: Kulyk R., Novak Y. (2015) Otsiniuvannia ta prohnozuvannia finansovoi bezpeky biznes-systemy – neobkhidna posluha audytorskykh firm [Evaluation and prognostication of financial safety of the business-system is a necessary service of auditing firms]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 122-130 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 26-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 330. 084
Теми: фінансовий стан
оцінювання
прогнозування
аудит
суб'єкт господарювання
аудиторська фірма
financial state
evaluation
prognostication
audit
economic entity
auditing firm
Діапазон сторінок: 122-130
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 130
Короткий огляд (реферат): Особливістю управління фінансовою безпекою є те, що в кризових умовах ухвалення управлінських рішень часто здійснюється в обстановці зниження загального рівня керованості бізнес-системою. Сучасні умови зовнішнього середовища змушують вітчизняні бізнес-системи обирати такі інструменти антикризового управління, які дозволять легше адаптуватися до змін умов господарювання. Саме тому виникає необхідність пошуку нових підходів до формування механізму оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи з метою вироблення оптимальних управлінських рішень. Враховуючи досвід аудиторських фірм у наданні консалтингових послуг і тенденції розвитку аудиторської діяльності (розширення сфери аудиторських послуг), оправданим буде залучення аудиторських фірм до оцінювання і прогнозування фінансової безпеки бізнес-сиcтем.
Financial safety of the business-system changes during a life cycle, adapting itself to the aims and necessities of organization and creating necessary terms for its subsequent growth. Depending on the stage of life cycle of the business-system internal and external threats for its financial safety are changing. An adequate estimation of financial strength of the business-system security at every taken stage of life cycle is important, taking into account the specific of inherent to this stage factors which influence it as well as possibility to forecast their influence at the next stage to neutralize the action of negative ones. The specific feature of financial safety management consists in administrative decisions being carried out in the decline situation of general level of the business-system dirigibility in the crisis coditions. Modern terms of external environment force the domestic business-systems to elect such instruments of anti-crisis management, which will allow more easily to adapt itself to the changes of economic conditions. For this reason there is a necessity to search new approaches for forming of of financial safety evaluation and prognostication mechanism of the business-system to take optimum administrative decisions. During the evaluation and prognostication process of financial strength of the business-system security the influence of subjective factor increases and professional requirements rise for those who conduct such researches. Taking into account the experience of auditing firms in providing consulting services and progress of public accountant activities (expansion in the sphere of public accountant services) the tendency of bringing in of auditing firms to the evaluation and prognostication of financial safety business-system will be effective.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13118
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.rbc.ru/consulting/
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/120?view=material
http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_150/41.pdf
http://www.zahidaudit.te.ua/tendentsiji-rozvytku-audytorskyh-poslug.html
Перелік літератури: 1. Барановський, О.І. Фінансова безпека в Україні [Текст] / О.І. Барановський. – К.: КНЕУ, 2004. –759 с.
2. Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
3. Загородній, А.Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007 – 1079 с.
4. Економіка підприємства; за ред. С.Ф. Покропивного [Текст]. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ. – 2000. – 528 с.
5. Ареф’єва, О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки [Текст] / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1 (91). – С. 98-103.
6. Гринюк Н. А. Методичні підходи до обґрунтування індикаторів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / Н. А. Гринюк // Проблеми науки. – 2008. – №6. – С.35–40.
7. Кириченко, О. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства [Текст] / О. Кириченко, Ю. Кім // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С.238.
8. Кулик, Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи [Текст] / Ю. Новак, Р. Кулик // Світ фінансів.– 2014.– №2. – С.21–27.
9. Тенденции на мировом рынке консалтинга и аудита [Электронний ресурс]. − Режим доступа: http://www.rbc.ru/consulting/.− Заголовок з екрану.
10. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: учеб. пособие [Текст] / Е.П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 189 с.
11. Збереження професійного скептицизму та його застосування на практиці в ході аудиторських перевірок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/120?view=material. − Заголовок з екрану.
12. Сахно, І.В. Ринок аудиторських послуг в Україні та йог особливості [Електронний ресурс] / І.В. Сахно. − Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_150/41.pdf.
13. Тенденції розвитку аудиторських послуг в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.zahidaudit.te.ua/tendentsiji-rozvytku-audytorskyh-poslug.html. − Заголовок з екрану.
14. Кулик, Р.Р. Проблемні питання формування концепції аудиту і розширення ринку аудиторських послуг [Текст] / Р.Р. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011.– Вип.36 (серія економічна). – С.196–204.
References: 1. Baranovskyi, O.I. Finansova bezpeka v Ukraini [Text], O.I. Baranovskyi, K., KNEU, 2004. –759 p.
2. Blank, I.A. Upravlenie finansovoi bezopasnostiu predpriiatiia [Text], I.A. Blank, K., Elha, Nika-Tsentr, 2004, 784 p.
3. Zahorodnii, A.H. Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Text], A.H. Zahorodnii, H.L. Vozniuk, K., Znannia, 2007 – 1079 p.
4. Ekonomika pidpryiemstva; ed. S.F. Pokropyvnoho [Text], Vyd. 2-he, pererob. ta dop, K., KNEU, 2000, 528 p.
5. Arefieva, O.V. Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky [Text], O.V. Arefieva, T.B. Kuzenko, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, No 1 (91), P. 98-103.
6. Hryniuk N. A. Metodychni pidkhody do obgruntuvannia indykatoriv otsinky rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva, N. A. Hryniuk, Problemy nauky, 2008, No 6, P.35–40.
7. Kyrychenko, O. Vplyv infliatsiinykh protsesiv na finansovu bezpeku pidpryiemstva [Text], O. Kyrychenko, Yu. Kim, Ekonomika ta derzhava, 2009, No 1, P.238.
8. Kulyk, R. Kontseptualni pidkhody do otsiniuvannia finansovoi bezpeky biznes-systemy [Text], Yu. Novak, R. Kulyk, Svit finansiv, 2014, No 2, P.21–27.
9. Tendentsii na mirovom rynke konsaltinha i audita [Elektronnii resurs]. − Access mode: http://www.rbc.ru/consulting/.− Title from the screen.
10. Tavokin, E.P. Issledovanie sotsialno-ekonomicheskikh i politicheskikh protsessov: ucheb. posobie [Text], E.P. Tavokin, M., INFRA-M, 2008, 189 p.
11. Zberezhennia profesiinoho skeptytsyzmu ta yoho zastosuvannia na praktytsi v khodi audytorskykh perevirok [Electronic resource], Access mode: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/120?view=material. − Title from the screen.
12. Sakhno, I.V. Rynok audytorskykh posluh v Ukraini ta yoh osoblyvosti [Electronic resource], I.V. Sakhno. − Access mode: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_150/41.pdf.
13. Tendentsii rozvytku audytorskykh posluh v Ukraini [Electronic resource]. − Access mode: http://www.zahidaudit.te.ua/tendentsiji-rozvytku-audytorskyh-poslug.html. − Title from the screen.
14. Kulyk, R.R. Problemni pytannia formuvannia kontseptsii audytu i rozshyrennia rynku audytorskykh posluh [Text], R.R. Kulyk, Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, 2011, Iss.36 (seriia ekonomichna), P.196–204.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.