Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13117

Назва: Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств
Інші назви: Cost accounting objects in enterprises’ activity
Автори: Король, Катерина
Korol, Kateryna
Бібліографічний опис: Король К. Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств / Катерина Король // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 115-122. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).
Bibliographic description: Korol K. (2015) Obiekty obliku zatrat u diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Cost accounting objects in enterprises’ activity]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 115-122 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 27-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 657.47
Теми: об’єкти обліку затрат
затрати
види об’єктів обліку затрат
cost objects
cost
cost object types
Діапазон сторінок: 115-122
Початкова сторінка: 115
Кінцева сторінка: 122
Короткий огляд (реферат): Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання можлива за умови забезпечення системи управління достовірною, повною і детальною інформацією про наявність і використання ресурсів такого суб’єкта господарювання. Розуміння змісту та раціональний вибір об’єктів обліку затрат є однією з ґрунтовних підстав забезпечення достовірності та повноти інформації про фактичну собівартість продукції, робіт, послуг та ідентифікації затрат відносно видів продукції. Відповідно формування переліку об’єктів обліку затрат за видами та номенклатурою є однією з передумов підвищення адресності ідентифікації затрат відносно до видів об’єктів обліку в умовах практичної діяльності промислових підприємств.
The activity of entities is possible if management system is ensured with true, complete and detailed information about availability and resources of such entity. The last, in turn, is possible in conditions of rational organization of management accounting in the company activity. Understanding the meaning and rational choice of cost accounting objects is one of the fundamental bases to ensure the accuracy or completeness of the actual cost of products and services and identify costs in relation to products kinds. The goal of this investigation is to search for approaches to the development of management accounting methodological basics. The decision of the following tasks is necessary to achieve the purposed goal: research the concepts of «objects of cost accounting», «accounting objects» and «cost objects» through a comparative analysis of the economic literature and investigate establishing linkages between them; determinate approaches of «cost objects» interpretation; make definition of «cost objects» types with their corresponding nomenclature. The results of investigation are the following: it is expedient to combine the categories «objects of cost accounting», «objects of accounting» and «cost objects» into one – «objects of cost accounting»; it is expedient to specify the category " objects of cost accounting " as a set of production costs, grouped according to various criteria; objects of cost accounting are grouped by type and nomenclature. Using the suggested recommendations at methodological and technical stage of management accounting organization will increase cost identification of different types cost objects at the enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13117
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.accountingcoach.com/terms/C/cost-object
http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-cost-object.html?printer
http://denniscaplan.fatcow.com/Chapter08.htm
http://bizfinance.about.com/od/glossaryc/g/Cost-Object.htm
https://www.business-case-analysis.com/cost-object.html
Перелік літератури: 1. Вахрушина, М.А. Управленческий учет-1: учеб. пос. [Текст] / М.А. Вахрушина, Расказова-Ніколаєва С.А., Сидорова М.І. – М.: БИНФА, 2011. – 141 с.
2. Верига, Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [Текст] / Ю.А. Верига, В.Л. Ішенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 292 с.
3. Глушаченко, А.І. Облікова політика як елемент підвищення ефективності управлінського обліку [Текст] / А.І. Глушаченко // Облік і фінанси АПК. – Киiв, 2006. – №12. – С.89–91. – С.90.
4. Гуцаленко, Л.В. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива: монографія [Текст] / Л.В. Гуцаленко, В.Ю. Фабіанська. – Вінниця: ТД «Едельвейс і К», 2013. – 262 с.
5. Давидов, Г.М. Облікова політика: навч. посібн. [Текст] / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479 с.
6. Энтони, Р. Учет: ситуации и примеры: пер.с англ.; под ред. и с предисл. А.М.Петрачкова. [Текст] / Р. Энтони, Дж Рис. – М.: Финансы и статистика, 1998.– 558 с.
7. Ефремова, А.А. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерського учета расходов [Текст] / А.А. Ефремова. – М.: Вершина, 2006. – 208 с.
8. Карпова, Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов [Текст] / Т.П. Карпова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2004. – 351 с.
9. Нападовська, Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів [Текст] / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – К: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.
10. Олійник, О.В. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» [Текст]/ О.В. Олійник. – Т., 2002. – 22 с.
11. Палий, В.Ф. Основы калькулирования [Текст] / В.Ф. Палий. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 288 с.
12. Прохар, Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: монографія [Текст] / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.
13. Пушкар, М.С. Управлінський облік [Текст] / М.С. Пушкар. – Т.: Поліграфіст ЛТД, 1995. – 218 с.
14. Сопко, В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством; навч. посібн. [Текст] / В.В. Сопко. – К: КНЕУ, 2006. – 526 с.
15. Управленченский учет. – 3-е издание: пер. с англ. [Текст] / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг. – М: Вильямс, 2005. – 874 с.
16. Хорнгрен, Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова [Текст] / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
17. Accounting All-In-One For Dummies [Text] / Ken Boyd, Lita Epstein, Mark P. Holtzman etc. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2014. – 746 p.
18. Averkamp, H. Сost object [Електронний ресурс] / Harold Averkamp // Dictionary accounting couch. – 2015. – Режим доступу: http://www.accountingcoach.com/terms/C/cost-object.
19. Bragg, S. What is a cost object? [Електронний ресурс] / Steven Bragg // Accounting Tools. – 7.02.2015. – Режим доступу: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-cost-object.html?printer Friendly=true.
20. Callhan, K.R. Project management accounting budgeting, tracking and reporting costs and profitability [Text] / Kevin R. Callahan, Gary S. Stretz, Lynne M. Brooks. – 2nd ed. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011. – 226 p.
21. Caplan, D. Management accounting concepts and techniques [Електронний ресурс] / Dennis Caplan // Management accounting concepts and techniques. – Capter 8: Product Costing. – 2010. – Режим доступу: http://denniscaplan.fatcow.com/Chapter08.htm.
22. Management accounting information for decision-making and strategy execution [Text] / Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young.– 6th ed. – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012. – 551 p.
23. Peavler, R. Cost object definition [Електронний ресурс] / Rosemary Peavler // Business Finance Expert glossary. – 2015. – Режим доступу: http://bizfinance.about.com/od/glossaryc/g/Cost-Object.htm.
24. Schmidt, M. Cost object explained definition, meaning, and usage [Електронний ресурс] / Marty Schmidt // Business Encyclopedia, ISBN 978-1-929500-10-9. – 2015. – Режим доступу: https://www.business-case-analysis.com/cost-object.html.
References: 1. Vakhrushyna, M.A. Upravlencheskyi uchet-1: ucheb. pos. [Text], M.A. Vakhrushyna, Raskazova-Nikolaieva S.A., Sydorova M.I, M., BYNFA, 2011, 141 p.
2. Veryha, Yu.A. Bukhhalterskyi oblik i audyt. Terminolohichnyi ukrainsko-rosiisko-anhliiskyi slovnyk. [Text], Yu.A. Veryha, V.L. Ishenko, T.V. Hladkykh and other – K., Centre of Educational Literature, 2012, 292 p.
3. Hlushachenko, A.I. Oblikova polityka yak element pidvyshchennia efektyvnosti upravlinskoho obliku [Text], A.I. Hlushachenko, Oblik i finansy APK, Kyiv, 2006, No 12, P.89–91, P.90.
4. Hutsalenko, L.V. Orhanizatsiia obliku i kontroliu vyrobnytstva biolohichnoho palyva: monograph [Text], L.V. Hutsalenko, V.Yu. Fabianska, Vinnytsia: TD "Edelveis i K", 2013, 262 p.
5. Davydov, H.M. Oblikova polityka: navch. posibn. [Text], V.M. Savchenko, O.V. Palchuk, L.V. Salovska and other; ed. H.M. Davydova, K., Znannia, 2010, 479 p.
6. Entoni, R. Uchet: situatsii i primery: per.s anhl.; ed. i s predisl. A.M.Petrachkova. [Text], R. Entoni, Dzh Ris, M., Finansy i statistika, 1998, 558 p.
7. Efremova, A.A. Sebestoimost: ot upravlencheskoho ucheta zatrat do bukhhalterskoho ucheta raskhodov [Text], A.A. Efremova, M., Vershina, 2006, 208 p.
8. Karpova, T.P. Upravlencheskii uchet: uchebnik dlia vuzov [Text], T.P. Karpova, 2-e izd., pererab. i dop, M., Iuniti-Dana, 2004, 351 p.
9. Napadovska, L.V. Upravlinskyi oblik: pidruch. dlia vuziv [Text], L.V. Napadovska, 2-he vyd., dooprats. ta dopov, K: Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, 2010, 648 p.
10. Oliinyk, O.V. Vytraty v systemi bukhhalterskoho obliku: teoriia, metodyka, praktyka (na prykladi pidpryiemstv promyslovosti nerudnykh materialiv): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 "Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt" [Text]/ O.V. Oliinyk, T., 2002, 22 p.
11. Palii, V.F. Osnovy kalkulirovaniia [Text], V.F. Palii, M., Finansy i statistika, 1987, 288 p.
12. Prokhar, N.V. Oblik dokhodiv, vytrat i finansovykh rezultativ: problemy teorii ta praktyky: monograph [Text], N.V. Prokhar, Yu.O. Nochovna, Poltava: RVV PUET, 2011, 257 p.
13. Pushkar, M.S. Upravlinskyi oblik [Text], M.S. Pushkar, T., Polihrafist LTD, 1995, 218 p.
14. Sopko, V.V. Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom; navch. posibn. [Text], V.V. Sopko, K: KNEU, 2006, 526 p.
15. Upravlenchenskii uchet, 3-e izdanie: transl. from English [Text], Entoni A. Atkinson, Radzhiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Ianh, M: Viliams, 2005, 874 p.
16. Khornhren, Ch.T. Bukhhalterskii uchet: upravlencheskii aspekt: transl. from English; ed. Ia.V. Sokolova [Text], Ch.T. Khornhren, Dzh. Foster, M., Finansy i statistika, 2000, 416 p.
17. Accounting All-In-One For Dummies [Text], Ken Boyd, Lita Epstein, Mark P. Holtzman etc, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2014, 746 p.
18. Averkamp, H. Sost object [Electronic resource], Harold Averkamp, Dictionary accounting couch, 2015, Access mode: http://www.accountingcoach.com/terms/C/cost-object.
19. Bragg, S. What is a cost object? [Electronic resource], Steven Bragg, Accounting Tools, 7.02.2015, Access mode: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-cost-object.html?printer Friendly=true.
20. Callhan, K.R. Project management accounting budgeting, tracking and reporting costs and profitability [Text], Kevin R. Callahan, Gary S. Stretz, Lynne M. Brooks, 2nd ed, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011, 226 p.
21. Caplan, D. Management accounting concepts and techniques [Electronic resource], Dennis Caplan, Management accounting concepts and techniques, Capter 8: Product Costing, 2010, Access mode: http://denniscaplan.fatcow.com/Chapter08.htm.
22. Management accounting information for decision-making and strategy execution [Text], Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young, 6th ed, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012, 551 p.
23. Peavler, R. Cost object definition [Electronic resource], Rosemary Peavler, Business Finance Expert glossary, 2015, Access mode: http://bizfinance.about.com/od/glossaryc/g/Cost-Object.htm.
24. Schmidt, M. Cost object explained definition, meaning, and usage [Electronic resource], Marty Schmidt, Business Encyclopedia, ISBN 978-1-929500-10-9, 2015, Access mode: https://www.business-case-analysis.com/cost-object.html.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.