Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13116

Назва: Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту
Інші назви: Crisis management tools and the basic functions of crisis management
Автори: Рубан, Віра Миколаївна
Ruban, Vira
Бібліографічний опис: Рубан В. М. Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту / Віра Рубан // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 109-114. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Ruban V. (2015) Antykryzovi instrumenty ta osnovni funktsii antykryzovoho menedzhmentu [Crisis management tools and the basic functions of crisis management]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 109-114 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 15-кві-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 65.016.7
Теми: антикризове управління
функції антикризового управління
планування
організація
мотивація
контроль
інструменти антикризового управління
crisis management
crisis management functions
planning
organization
motivation
control
crisis management tools
Діапазон сторінок: 109-114
Початкова сторінка: 109
Кінцева сторінка: 114
Короткий огляд (реферат): Досліджено застосування класичних і сучасних адекватних, своєчасних та оптимальних інструментів антикризового менеджменту. З метою обґрунтування застосування інструментів антикризового менеджменту проведено дослідження функцій антикризового менеджменту, а саме: прогнозування і планування, організації, мотивації і контролю. Визначено поняття основних функцій антикризового менеджменту, уточнення їх цілей, завдань та особливостей. На основі проведеного дослідження запропоновано класифікувати інструменти антикризового менеджменту за функціональним призначенням.
The main purpose of the article is to study the use of crisis management tools. In accordance with the basic principles of crisis management, it is important in implementing this type of management is to apply adequate, timely and optimal management tools – methods and models used in solving problems and achieving the goals of management of its information, methodological and organizational support. In order to study crisis management tools, we have studied classical and modern crisis management tools and their functionality for practical use. The objective of the article is to determine the main functions of crisis management. Thus in previous works the author has proposed to define «crisis management» as the process of planning, organization, motivation and control, carried out with the aim of predicting the occurrence, prevention, and overcoming the crisis, with its inevitability, the output of the crisis with minimal losses, it has been classified the crisis instruments used for: Forecasting and planning; Organization; Motivation; Control. The objective of the article is to clarify goals, objectives and features of basic functions of crisis management. The task of this article is classification tools of crisis management by these functions. The research is carried out by the analysis of scientific literature and the author's own conclusions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13116
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Родионова, Н.В. Антикризисный менеджмент: учебн. пособие для вузов [Текст] / Н.В. Родионова. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 223 с.
2. Чернявський, А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посібн. [Текст] / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.
3. Мескон, М. Основы менеджмента: пер. с англ. [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори. – М.: Дело, 1998. – 800 с.
4. Маренков, Н.Л. Антикризисное управление. Серия «Высшее образование» [Текст] / Н.Л. Маренков, ВВ. Касьянов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с.
5. Рубан, В.М. Теоретичні аспекти кризи та антикризового управління [Текст] / В.М. Рубан // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – Одеса: Гельветика. – Том 19, випуск 2/2. – 2014.– С.154.
6. Рубан, В.М. Інструменти антикризового управління [Текст] / В.М. Рубан // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах // Матеріали Х (Ювілейної) Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ. – 2014. – С.31–33.
References: 1. Rodionova, N.V. Antikrizisnyi menedzhment: uchebn. posobie dlia vuzov [Text], N.V. Rodionova, M. IuNITI-DANA, 2002, 223 p.
2. Cherniavskyi, A.D. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posibn. [Text], A.D. Cherniavskyi, K., MAUP, 2006, 256 p.
3. Meskon, M. Osnovy menedzhmenta: transl. from English [Text], M. Meskon, M. Albert, F. Kheduori, M., Delo, 1998, 800 p.
4. Marenkov, N.L. Antikrizisnoe upravlenie. Seriia "Vysshee obrazovanie" [Text], N.L. Marenkov, VV. Kasianov, Rostov-na-Donu: Feniks, 2004, 512 p.
5. Ruban, V.M. Teoretychni aspekty kryzy ta antykryzovoho upravlinnia [Text], V.M. Ruban, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Serie: ekonomika, Odesa: Helvetyka, V. 19, Issue 2/2, 2014, P.154.
6. Ruban, V.M. Instrumenty antykryzovoho upravlinnia [Text], V.M. Ruban, Problemy ekonomiky pidpryiemstv v suchasnykh umovakh, Materialy Kh (Yuvileinoi) Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 130-richchiu NUKhT, 2014, P.31–33.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.