Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13114

Title: Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти
Other Titles: The state economic security system and the levels of its formation: conceptual aspects
Authors: Олійничук, Олександра Іванівна
Oliynychuk, Oleksandra
Bibliographic description (Ukraine): Олійничук О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / Олександра Іванівна Олійничук // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 93-100. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description (International): Oliynychuk O. (2015) Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy ta rivni yii formuvannia: kontseptualni aspekty [The state economic security system and the levels of its formation: conceptual aspects]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 93-100 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 48
Issue Date: 6-Mar-2015
Submitted date: 11-Mar-2015
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 342.51
Keywords: економічна безпека держави
складові системи економічної безпеки держави
формування економічної безпеки держави
мікрорівень економічної безпеки держави
мезорівень економічної безпеки держави
макрорівень економічної безпеки держави
economic security of the state
elements of the state economic security system
state economic security system formation
the micro level of the state economic security
the meso-level of the state economic security
the macro-level of the state economic security
Page range: 93-100
Start page: 93
End page: 100
Abstract: Масштабні загрози економічній безпеці України вимагають розроблення та реалізації комплексу обґрунтованих, дієвих і невідкладних заходів із їхньої нейтралізації та зміцнення економічної безпеки держави. Ключовими складовими системи економічної безпеки держави доцільно визнати макроекономічну, зовнішньоекономічну, енергетичну, фінансову, продовольчу, інвестиційну, виробничу, інноваційну, які піддаються загрозам, визначених чинним законодавством. Відповідно до концепції рівнів функціонування економіки логічним є виокремлення рівнів формування економічної безпеки держави, а саме: окремого господарюючого суб’єкта, що формує мікрорівень економічної безпеки; сукупності однопрофільних (одногалузевих) господарюючих суб’єктів, що формує галузевий мезорівень економічної безпеки; певного регіону, де функціонують господарюючі суб’єкти, що формує регіональний мезорівень економічної безпеки; держави, що формується господарюючими суб’єктами всіх регіонів і галузей. Тільки з урахуванням концептуальних аспектів системи економічної безпеки держави та її формування можливе розроблення справді дієвих заходів із «реанімування» національної економіки.
Present controversial economic policy intensifies the economic problems of Ukraine and its citizens and leads to the fall of social, political, economic and investment attractiveness ratings of our country. Large-scale threats to the economic security of Ukraine require the development and implementation of a range of reasonable, effective and urgent measures for counteraction and strengthening of the state economic security. It is advisable to distinguish manufacturing, investment, innovative, macroeconomic, financial, foreign economic, food and energy elements as the key components of the state economic security system. These components are subjected to threats which are determined by Ukrainian law. In an organic combination they form a complicated structure system that is the state economic security. The inner essence of this system is characterized by the tendency to both growth and stability. According to the concept of levels of the economy functioning it is logical to distinguish the levels of the state economic security formation, namely the level of single entity which forms the micro-level of economic security; the level of set of single branch businesses which forms the industry meso-level of economic security; the level of a certain region with functioning enterprises which forms the regional meso-level of economic security; the level of state which is formed by economic entities of all regions and sectors and depends on the economic security condition at the micro and meso-levels. Only considering the conceptual aspects of the state economic security system and its formation it is possible to develop really effective measures of “reanimation” of national economy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13114
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL for reference material: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
https://news.pn/ru/public/79872
http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
http://index.minfin.com.ua
References (Ukraine): 1. Васильців, Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення [Текст] / Т.Г. Васильців: монографія. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.
2. Вівчар, О.І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Текст] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – №1. – С.194–199.
3. Гладченко, Т.М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності : регіональний аспект: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління» [Текст] / Т.М. Гладченко. – Донецьк, 2004. – 20 с.
4. Економічна безпека [Текст] / З.С. Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
5. Жаліло, Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія [Текст] / Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2009. – 336 с.
6. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. №964-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
7. Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего [Текст] / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 283 с.
8. Ляшенко, О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія [Текст] / О.М. Ляшенко. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с.
9. Мартинюк, В.П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави [Текст] / В.П. Мартинюк // Економіка, менеджмент, підприємництво. – 2013. – №25 (І). – С.179–188.
10. Мірошниченко, О. Економічна безпека України: стан і дослідження питання (погляд скрізь 20-річчя незалежності) [Електронний ресурс] / О. Мірошниченко. – Режим доступу: https://news.pn/ru/public/79872
11. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство [Текст] / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. В. М. Гейця. – Х.: Інжек, 2006. – 240 с.
12. Мунтіян, В.І. Економічна безпека України [Текст] / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – 462 с.
13. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29.09.2013 р. №1277. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
14. Финансовый портал «Минфин». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua
15. Шлемко, В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Текст] / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.
References (International): 1. Vasyltsiv, T.H. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia [Text], T.H. Vasyltsiv: monograph, Lviv: Aral, 2008, 384 p.
2. Vivchar, O.I. Prahmatyzm pryskorennia biznesu pry monitorynhu yoho ekonomichnoi bezpeky v konteksti transformatsiinykh zmin [Text], O. I. Vivchar, Stalyi rozvytok ekonomiky, 2014, No 1, P.194–199.
3. Hladchenko, T.M. Naukovo-metodychni osnovy stvorennia mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia i rehuliuvannia systemy bezpeky pidpryiemnytskoi diialnosti : rehionalnyi aspekt: avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upr., 25.00.02 "Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia" [Text], T.M. Hladchenko, Donetsk, 2004, 20 p.
4. Ekonomichna bezpeka [Text], Z.S. Varnalii, P.V. Melnyk, L.L. Taranhul and other; ed. Z.S. Varnaliia, K., Znannia, 2009, 647 p.
5. Zhalilo, Ya.A. Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monograph [Text], Ya.A. Zhalilo, K., NISD, 2009, 336 p.
6. Zakon Ukrainy "Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy" vid 19.06.2003 y. No 964-IV. [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
7. Kapitsa, S.P. Sinerhetika i prohnozy budushcheho [Text], S.P. Kapitsa, S.P. Kurdiumov, H.H. Malinetskii, M., Editorial URSS, 2001, 283 p.
8. Liashenko, O.M. Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: monograph [Text], O.M. Liashenko, Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2011, 400 p.
9. Martyniuk, V.P. Otsinka stanu natsionalnoi ekonomiky na osnovi intehralnoho pokaznyka ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Text], V.P. Martyniuk, Ekonomika, menedzhment, pidpryiemnytstvo, 2013, No 25 (I), P.179–188.
10. Miroshnychenko, O. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stan i doslidzhennia pytannia (pohliad skriz 20-richchia nezalezhnosti) [Electronic resource], O. Miroshnychenko, Access mode: https://news.pn/ru/public/79872
11. Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Text], V.M. Heiets, M.O. Kyzym, T.S. Klebanova and other; ed. V. M. Heitsia, Kh., Inzhek, 2006, 240 p.
12. Muntiian, V.I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Text], V.I. Muntiian, K., KVITs, 1999, 462 p.
13. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy "Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy" vid 29.09.2013 y. No 1277. [Electronic resource], Access mode: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
14. Finansovyi portal "Minfin". [Electronic resource], Access mode: http://index.minfin.com.ua
15. Shlemko, V.T. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia [Text], V.T. Shlemko, I.F. Binko, K., NISD, 1997, 144 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.