Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13110

Назва: Явище «інтелектуалізації» у діяльності соціально-економічних систем
Інші назви: The phenomenon of «intellectualization» within socio-economic systems activity
Автори: Кісь, Святослав
Кісь, Галина
Kis, Svyatoslav
Kis, Galyna
Бібліографічний опис: Кісь С. Явище «інтелектуалізації» у діяльності соціально-економічних систем / Святослав Кісь, Галина Кісь // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 55-62. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Kis S., Kis G. (2015) Yavyshche "intelektualizatsii" u diialnosti sotsialno-ekonomichnykh system [The phenomenon of «intellectualization» within socio-economic systems activity]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 55-62 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 27-січ-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 330.3
Теми: соціально-економічна система
інтелект
інтелектуалізація
економіка заснована на знаннях
управлінський персонал
інтелектуалізація праці
інтелектуалізація економіки
інтелектуалізація виробництва
social and economic system
intelligence
the intellectualization
economy based on knowledge
the administrative personnel
intellectualization of work
intellectualization of economy
intellectualization of production
Діапазон сторінок: 55-62
Початкова сторінка: 55
Кінцева сторінка: 62
Короткий огляд (реферат): Наведено окремі результати наукового доробку вітчизняних вчених, у працях яких відображено теоретико-методологічні та прикладні засади формування й використання СЕС різного рівня та сфери діяльності інтелектуального капіталу, потенціалу, ресурсу та інтелектуалізації як явища, яке притаманне новому типу економічних відносин. Обґрунтовано першочергову та активну участь у процесах інтелектуалізації діяльності СЕС представників її управлінського корпусу. Акцентовано увагу на тому, що інтелектуалізація сфер діяльності СЕС – це результат зростання частки інтелекту в праці управлінського персоналу. Під явищем «інтелектуалізації» в діяльності СЕС запропоновано розуміти неперервний, нескінченний, динамічний процес, який супроводжує її діяльність в умовах економіки, заснованої на знаннях.
The article is devoted to research of theoretical approaches to analyse the essence and value of the phenomenon of «intellectualization» in activity of the modern social and economic systems (SES). The authors provide separate individual results of scientific heritage of domestic scientists, reflecting the theoretical, methodological and applied principles of formation and use of SES different levels and a field of activity of the intellectual capital, potential, resource and intellectualization as a phenomenon which is a characteristic of a new type of economic relations. It is established that intellectualization of activity of SES should be considered in the light of intelligent manufacturing sector and intellectualized work of the personnel. It is proved primary and active participation in the process of intellectualization of SES representatives of its administrative case is proved. The attention that intellectualization of fields of SES activity is a result of growth of a share of intelligence in work of the administrative personnel is focused. It is offered to understand the activity of SES as continuous, infinite, dynamic process which accompanies its activity in the conditions of the economy based on the knowledge as the phenomenon of «intellectualization». The result of the article is a proposal to concentrate further research backgrounds, capabilities and conceptual and categorial device on the phenomenon of «intellectualization» at the level of the enterprises as most effective SES.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13110
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://vlp.com.ua/node/714/
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-312/innovation-economy
http://int-konf.org/konf062013/360-doktor-ekonomchnih-nauk-profesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlya-ukrayini.html
http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/31.pdf
http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3334243-deintelektualizatsiia-chy-intelektualizatsiia-prysud-suspilstva
Перелік літератури: 1. Україна: інтелект нації на межі століть [Текст]. – К.: Інформаційно- видавничий центр «Інтелект», 2000. – 508 с.
2. Другов, О.О. Інтелектуалізація як фактор забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О.О. Другов // Економічний форум. – 2012. – №2. – С.50–56.
3. Іщук, С.О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку [Текст] / С.О. Іщук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(10). – С.91–96.
4. Ажажа, М.А. Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації / М.А. Ажажа // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/714/
5. Грішнова, О.А. Інтелектуалізація праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій [Текст] / О. А. Грішнова // Україна: аспекти праці. – 2000. – №7. – С.24–27.
6. Василик, А.В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» [Текст] / А.В. Василик. – Київ, 2009. – 23 с.
7. Сем’янчук, П.М. Проблеми інтелектуалізації праці в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / П.М. Сем’янчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.4 – С.215–225.
8. Доронін, А.В. Інтелектуалізація капіталу і освітні процеси виробничої організації [Текст] / А.В. Доронін // Экономика и управление. – 2006. – №4. – С.13–18.
9. Бутнік-Сіверський, О.Б. Трансформація інтелектуальної власності інноваційний продукт [Текст] / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. – 2003. – №5. – С.3–12.
10. Хаврова, К.С. Інтелектуалізація як основа формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / К.С. Хаврова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-312/innovation-economy.
11. Сем’ян, О.В. Інтелектуалізація людського капіталу підприємства [Текст] / О.В. Сем’ян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №4(16) – С.141–145.
12. Петренко, В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління: монографія [Текст] / В.П. Петренко. – Івано-Франківськ: ПП. Курилюк В.Д., 2009. – 196 с.
13. Ситник, Й.С. Передумови інтелектуалізація систем менеджменту підприємств [Текст] / Й.С. Ситник // Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 21–22 березня 2012 року. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С.57–59.
14. Ситник, Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства [Текст] / Й.С. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8(134). – С.90–97.
15. Апшай, Н.І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації [Текст] / Н.І. Апшай // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №9. – С.3–5.
16. Шевченко, Л.С. Інтелектуалізація освіти: сучасні виклики для України / Л.С. Шевченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf062013/360-doktor-ekonomchnih-nauk-profesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlya-ukrayini.html.
17. Шевченко, Л.С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел / Л.С. Шевченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/31.pdf
18. Чекушина, Ю.В. Вища освіта України в аспекті інтелектуалізації праці [Текст] / Ю.В. Чекушина, Ю.М. Чекушина // Гуманітарний журнал. – 2013. – №3. – С.3–10.
19. Деінтелектуалізація чи інтелектуалізація: присуд суспільства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3334243-deintelektualizatsiia-chy-intelektualizatsiia-prysud-suspilstva.
References: 1. Ukraine: intelekt natsii na mezhi stolit [Text], K., Informatsiino- vydavnychyi tsentr "Intelekt", 2000, 508 p.
2. Druhov, O.O. Intelektualizatsiia yak faktor zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia v Ukraini [Text], O.O. Druhov, Ekonomichnyi forum, 2012, No 2, P.50–56.
3. Ishchuk, S.O. Intelektualizatsiia yak svitova tendentsiia ekonomichnoho rozvytku [Text], S.O. Ishchuk, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, 2011, No 1(10), P.91–96.
4. Azhazha, M.A. Intelektualizatsiia ekonomiky: innovatsiinyi i liudskyi potentsial v umovakh hlobalizatsii, M.A. Azhazha, [Electronic resource], Access mode: http://vlp.com.ua/node/714/
5. Hrishnova, O.A. Intelektualizatsiia pratsi: ukrainski problemy na tli svitovykh tendentsii [Text], O. A. Hrishnova, Ukraine: aspekty pratsi, 2000, No 7, P.24–27.
6. Vasylyk, A.V. Intelektualizatsiia trudovoi diialnosti v konteksti formuvannia ta rozvytku intelektualnoho kapitalu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.07 "Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka" [Text], A.V. Vasylyk, Kyiv, 2009, 23 p.
7. Semianchuk, P.M. Problemy intelektualizatsii pratsi v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Text], P.M. Semianchuk, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2008, Iss.18.4 – P.215–225.
8. Doronin, A.V. Intelektualizatsiia kapitalu i osvitni protsesy vyrobnychoi orhanizatsii [Text], A.V. Doronin, Ekonomyka y upravlenye, 2006, No 4, P.13–18.
9. Butnik-Siverskyi, O.B. Transformatsiia intelektualnoi vlasnosti innovatsiinyi produkt [Text], O.B. Butnik-Siverskyi, Intelektualnyi kapital, 2003, No 5, P.3–12.
10. Khavrova, K.S. Intelektualizatsiia yak osnova formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva, K.S. Khavrova, [Electronic resource], Access mode: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-312/innovation-economy.
11. Semian, O.V. Intelektualizatsiia liudskoho kapitalu pidpryiemstva [Text], O.V. Semian, Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2011, No 4(16) – P.141–145.
12. Petrenko, V.P. Intelektualni resursy sotsialno-ekonomichnykh system: aspekty innovatsiinoho upravlinnia: monograph [Text], V.P. Petrenko, Ivano-Frankivsk: PP. Kuryliuk V.D., 2009, 196 p.
13. Sytnyk, Y.S. Peredumovy intelektualizatsiia system menedzhmentu pidpryiemstv [Text], Y.S. Sytnyk, Materialy III-oi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh "Aktualni pytannia teorii ta praktyky menedzhmentu" 21–22 bereznia 2012 roku, Luhansk: TOV "Virtualna realnist", 2012, P.57–59.
14. Sytnyk, Y.S. Kontseptualni zasady intelektualizatsii system menedzhmentu pidpryiemstva [Text], Y.S. Sytnyk, Aktualni problemy ekonomiky, 2012, No 8(134), P.90–97.
15. Apshai, N.I. Intelektualizatsiia navchalnoho protsesu u VNZ v umovakh rozvytku informatyzatsii [Text], N.I. Apshai, Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 2010, No 9, P.3–5.
16. Shevchenko, L.S. Intelektualizatsiia osvity: suchasni vyklyky dlia Ukrainy, L.S. Shevchenko, [Electronic resource], Access mode: http://int-konf.org/konf062013/360-doktor-ekonomchnih-nauk-profesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlya-ukrayini.html.
17. Shevchenko, L.S. Finansuvannia vyshchoi osvity: dyversyfikatsiia dzherel, L.S. Shevchenko, [Electronic resource], Access mode: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/31.pdf
18. Chekushyna, Yu.V. Vyshcha osvita Ukrainy v aspekti intelektualizatsii pratsi [Text], Yu.V. Chekushyna, Yu.M. Chekushyna, Humanitarnyi zhurnal, 2013, No 3, P.3–10.
19. Deintelektualizatsiia chy intelektualizatsiia: prysud suspilstva. [Electronic resource], Access mode: http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3334243-deintelektualizatsiia-chy-intelektualizatsiia-prysud-suspilstva.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.