Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13109

Title: Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності
Other Titles: Management innovations introduction at the food industry enterprises as a pledge of increasing their competitiveness
Authors: Давлєтбаєва, Назгуль
Davletbaeva, Nazgul
Bibliographic description (Ukraine): Давлєтбаєва Н. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / Назгуль Давлєтбаєва // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 48-54. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description (International): Davletbaeva N. (2015) Uprovadzhennia upravlinskykh innovatsii na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti yak zaporuka pidvyshchennia yikh konkurentospromozhnosti [Management innovations introduction at the food industry enterprises as a pledge of increasing their competitiveness]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 48-54 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 48
Issue Date: 6-Mar-2015
Submitted date: 17-Mar-2015
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 001.895.336.5
Keywords: управлінська інновація
система менеджменту
підприємства харчової промисловості
конкурентоспроможність
ринок
бізнес-процеси
реінжиніринг
контроль якості
innovation management
system management
food industry
competitiveness
market
business process
reengineering
quality assurance
Page range: 48-54
Start page: 48
End page: 54
Abstract: Розглянуто особливості та значення управлінських інновацій як дієвого інструменту підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Визначено умови, за яких управлінські інновації здатні створити довготермінові конкурентні переваги для компанії. Охарактеризовано види управлінських нововведень, які доцільно впровадити в діяльність підприємств харчової промисловості. Охарактеризовано процес упровадження управлінських інновацій, який передбачає цілеспрямовану зміну системи управління на базі виявлених закономірностей та чинників розвитку інноваційних процесів на усіх стадіях життєвого циклу продукції, технології та підприємства загалом. Визначено методологічні положення, якими слід керуватися в процесі реалізації управлінських інновацій з метою подолання соціальної інертності.
In the article it is considered the features of management innovation as an effective tool to improve the efficiency of the food industry. It is grounded that the key to the success of the food industry enterprises in the long term prospect is their ability to change according to changing market conditions through regulation mechanisms. The conditions under which management innovation can create long-term competitive advantage for the company are defined. It’s characterized the types of managerial innovations that are appropriate to implement activities in the food industry. The author defines that the innovativeness to modernize technology and production of innovative products must be consistent with the change of tasks, functions and system of management. It is stated that the process of implementing management innovation provides a targeted change management system based on the detected patterns and factors in the development of innovative processes at all stages of the life cycle of products, technologies and companies in general, the reform and improvement of management, organizational structure, technology, production and marketing processes. The basic ways of introduction of innovations in economic activities of the food industries enterprises as an integrated system and the concept of innovation and creative management and the most effective tools for creation the conditions necessary for the implementation of product and technological innovation are described. Methodological principles that should guide the process of implementation of management innovation to overcome social inertia are offered.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13109
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL for reference material: http://oaji.net/articles/2014/797-1420813078.pdf
http://uecs.ru/uecs64-642014/item/2862-2014-04-16-11-01-21
http://economica.org.ua/2011/dyachenkoui/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__7.pdf
References (Ukraine): 1. Мушникова, С.А. Ефективність впровадження управлінських інновацій в систему функціонування підприємств на синергетичних засадах [Текст] / С.А. Мушникова // Экономика и управление, 2011 г. – №6. − С.135–140.
2. Федорко, С.І. Управлінські інновації в системі інтегрованого управління розвитком транспортно-логістичних послуг / С.І. Федорко. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/797-1420813078.pdf.
3. Чечурина, М.Н. Управление инновационным процессом в многоуровневой экономической системе: монография [Текст] / М.Н. Чечурина. – СПб.: Из- дательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики. – 2010. – 214 с.
4. Шацька, З.Я. Управлінські інновації в системі підприємства [Текст] / З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки, 2012. – №1(127). – С.176–182.
5. Бистров, А.Г. Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій [Текст] / А.Г. Бистров // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – 2011. – №2(38). – С.49–53.
6. Прохорова, В.В. Формування системи управлінських інновацій як передумова інноваційного розвитку підприємств [Текст] / В.В. Прохорова // Экономика и управление, 2012 г. – №3. – С.68–73.
7. Савенко, К.С. Морфологічна класифікація інновацій з урахуванням запропонованих ознак [Текст] / К.С. Савенко // БІЗНЕСІНФОРМ №12. – 2012. – С.93–96.
8. Мыслякова, Ю.Г. Триада современных подходов к реализации управленческих инноваций на отечественных предприятиях [Текст] / Ю.Г. Мыслякова // Креативная экономика, 2008. – №2(14). – С.4–13.
9. Пухальский, А.Н. Состав и свойства управленческих инноваций: платформа для стратегического развития организации / А.Н. Пухарський. − Електронний ресурс. – Режим доступу: http://uecs.ru/uecs64-642014/item/2862-2014-04-16-11-01-21.
10. Дяченко, М.І. Внутрішньоорганізаційні аспекти впровадження управлінських інновацій / М.І. Дяченко. − Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economica.org.ua/2011/dyachenkoui/.
11. Левитская, А.П. Сущность и методы совершенствования организационно-управленческих инноваций на предприятиях / А.П. Левитская. − Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__7.pdf.
References (International): 1. Mushnykova, S.A. Efektyvnist vprovadzhennia upravlinskykh innovatsii v systemu funktsionuvannia pidpryiemstv na synerhetychnykh zasadakh [Text], S.A. Mushnykova, Ekonomyka y upravlenye, 2011 y, No 6. − P.135–140.
2. Fedorko, S.I. Upravlinski innovatsii v systemi intehrovanoho upravlinnia rozvytkom transportno-lohistychnykh posluh, S.I. Fedorko. [Electronic resource], Access mode: http://oaji.net/articles/2014/797-1420813078.pdf.
3. Chechurina, M.N. Upravlenie innovatsionnym protsessom v mnohourovnevoi ekonomicheskoi sisteme: monohrafiia [Text], M.N. Chechurina, SPb., Iz- datelstvo Sankt-Peterburhskoi akademii upravleniia i ekonomiki, 2010, 214 p.
4. Shatska, Z.Ya. Upravlinski innovatsii v systemi pidpryiemstva [Text], Z.Ya. Shatska, Aktualni problemy ekonomiky, 2012, No 1(127), P.176–182.
5. Bystrov, A.H. Osoblyvosti ta zmist orhanizatsiino-upravlinskykh innovatsii [Text], A.H. Bystrov, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr, 2011, No 2(38), P.49–53.
6. Prokhorova, V.V. Formuvannia systemy upravlinskykh innovatsii yak peredumova innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Text], V.V. Prokhorova, Ekonomyka y upravlenye, 2012 y, No 3, P.68–73.
7. Savenko, K.S. Morfolohichna klasyfikatsiia innovatsii z urakhuvanniam zaproponovanykh oznak [Text], K.S. Savenko, BIZNESINFORM No 12, 2012, P.93–96.
8. Mysliakova, Iu.H. Triada sovremennykh podkhodov k realizatsii upravlencheskikh innovatsii na otechestvennykh predpriiatiiakh [Text], Iu.H. Mysliakova, Kreativnaia ekonomika, 2008, No 2(14), P.4–13.
9. Pukhalskii, A.N. Sostav i svoistva upravlencheskikh innovatsii: platforma dlia stratehicheskoho razvitiia orhanizatsii, A.N. Pukharskii. − Elektronnii resurs, Access mode: http://uecs.ru/uecs64-642014/item/2862-2014-04-16-11-01-21.
10. Diachenko, M.I. Vnutrishnoorhanizatsiini aspekty vprovadzhennia upravlinskykh innovatsii, M.I. Diachenko. − Elektronnyi resurs, Access mode: http://economica.org.ua/2011/dyachenkoui/.
11. Levitskaia, A.P. Sushchnost i metody sovershenstvovaniia orhanizatsionno-upravlencheskikh innovatsii na predpriiatiiakh, A.P. Levitskaia. − Elektronnii resurs, Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__7.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.