Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13108

Title: Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону
Other Titles: Public intercollegiate associations (departments league) of the same academic orientation can effectively contribute in problem solving of the ministry of education and science of Ukraine
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Погайдак, Ольга Богданівна
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Natalia
Pogaydak, Olga
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків Б. М. Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону / Богдан Андрушків, Наталія Кирич, Ольга Погайдак // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 40-48. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Kyrych N., Pogaydak O. (2015) Hromadske mizhvuzivske obiednannia kafedr (liha kafedr) odnoho navchalnoho spriamuvannia mozhe efektyvno spryiaty vyrishenniu bahatokh problem monu [Public intercollegiate associations (departments league) of the same academic orientation can effectively contribute in problem solving of the ministry of education and science of Ukraine]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 40-48 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 48
Issue Date: 6-Mar-2015
Submitted date: 4-Feb-2015
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 37.01/.09
Keywords: міжвузівське об’єднання
кафедра
ліга
освіта
наука
виробництво
економіка
держава
науково-технічний прогрес
програма
якість наукових праць
intercollegiate association
department
league
education
science
production
economics
state
scientific and technological development
program
scientific papers quality
Page range: 40-48
Start page: 40
End page: 48
Abstract: Запропоновано підтримати формування в рамках МОНУ так званих громадських міжвузівських об’єднань кафедр (лігу кафедр), одного навчального спрямування, які можуть ефективно сприяти вирішенню проблем у системі вищої школи. Посилити взаємозв’язки та взаємодію функціонування МОНУ й громадськості в активізації розвитку освіти, науки та виробництва у контексті адаптації національної економіки (держави) до європейських стандартів. Встановлено тенденції цього процесу. Запропоновано шляхи вирішення проблем у цій сфері в умовах трансформаційного суспільства.
In this paper it is proposed to support the formation of public intercollegiate associations which have the same academic orientation within the Ministry of Education and Science of Ukraine (league chairs) and can effectively solve the problems in higher school. Strengthening relationships and interaction between the Ministry of Education and Science of Ukraine and public, revitalization of education, science and production in the terms of European standards are the main aims of our country. The important trends of this process are detected. The ways of solving problems in this area are offered.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13108
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL for reference material: http://www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h
http://euroosvita.net/?category=1&id=952
http://dt.ua/ARCHIVE/statistika-61800.html
http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
http://www.library.uipa.kharkov.ua/
http://www.osvita.org.ua/articles/135.html
http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html
References (Ukraine): 1. Фінніков, Т. Загальний огляд системи вищої освіти України [Електроний ресурс] / Т. Фінніков. – Режим доступу: http://www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h
2. Кількість вищих навчальних закладів в Україні в 2010 р. скоротилося в порівнянні з 2009 р. на 1% – з 861 до 854. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://euroosvita.net/?category=1&id=952
3. Бажал, А. Статистика [Електроний ресурс] / А. Бажал // Дзеркало тижня.– №49. –2010. – Режим доступу: http://dt.ua/ARCHIVE/statistika-61800.html
4. Делягин, М. Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики [Текст] / М. Делягин // Проблемы теории и практики управления. –2001. – №1. – С.18–23.
5. Андрушків, Б. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки [Текст] / Б. Андрушків, І. Романська // Тези 15-ої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011.
6. Яркова, Н.І. Проблеми державного фінансування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н.І. Яркова, О.В. Веретенникова, А.В. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm
7. Гельман, В.М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / В.М. Гельман. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
8. Ніценко, А.О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій [Електроний ресурс] / А.О. Ніценко. – Режим доступу: http://www.library.uipa.kharkov.ua/
9. Андрущенко, В. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики [Текст] / В. Андрущенко, В. Войтов, О. Локшина та ін. – К.: К.І.С., 2003. – 296 с.
10. Кійко, О. Проблеми вищої технічної освіти в Україні [Електроний ресурс] / О. Кійко. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/135.html
11. Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html
12. Андрушків, Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації [Текст] / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 292 с.
References (International): 1. Finnikov, T. Zahalnyi ohliad systemy vyshchoi osvity Ukrainy [Elektronyi resurs], T. Finnikov, Access mode: http://www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h
2. Kilkist vyshchykh navchalnykh zakladiv v Ukraini v 2010 y. skorotylosia v porivnianni z 2009 y. na 1% – z 861 do 854. [Elektron. resurs], Access mode: http://euroosvita.net/?category=1&id=952
3. Bazhal, A. Statistika [Elektronii resurs], A. Bazhal, Dzerkalo Tyzhnia, No 49. –2010, Access mode: http://dt.ua/ARCHIVE/statistika-61800.html
4. Deliahin, M. Informatsionnaia revoliutsiia, hlobalizatsiia i krizis mirovoi ekonomiki [Text], M. Deliahin, Problemy teorii i praktiki upravleniia. –2001, No 1, P.18–23.
5. Andrushkiv, B. Marhinalizatsiia i hlobalni nebezpeky ekonomiky [Text], B. Andrushkiv, I. Romanska, Tezy 15-oi naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia, 14-15 hrudnia 2011 y, Ternopil: TNTU, 2011.
6. Yarkova, N.I. Problemy derzhavnoho finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Electronic resource], N.I. Yarkova, O.V. Veretennykova, A.V. Bondarenko, Access mode: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/57511.doc.htm
7. Helman, V.M. Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini [Electronic resource], V.M. Helman, Access mode: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
8. Nitsenko, A.O. Optymizatsiia upravlinnia osvitoiu u vyshchykh navchalnykh zakladakh iz zastosuvanniam informatsiinykh tekhnolohii [Elektronyi resurs], A.O. Nitsenko, Access mode: http://www.library.uipa.kharkov.ua/
9. Andrushchenko, V. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky [Text], V. Andrushchenko, V. Voitov, O. Lokshyna and other – K., K.I.S., 2003, 296 p.
10. Kiiko, O. Problemy vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini [Elektronyi resurs], O. Kiiko, Access mode: http://www.osvita.org.ua/articles/135.html
11. Reitynh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy za pokaznykamy naukometrychnoi bazy danykh Scopus stanom na 30.09.2011 [Electronic resource], Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html
12. Andrushkiv, B.M. Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy: pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh i serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladiv, systemy pidvyshchennia kvalifikatsii [Text], B.M. Andrushkiv, O.Ye. Kuzmin, Ternopil: Lileia, 1997, 292 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.