Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13107

Title: Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України
Other Titles: Methodological approaches to the essence of international settlements on import and export in the payment relations in Ukraine
Authors: Сотченко, Євген
Sotchenko, Euvgen
Bibliographic description (Ukraine): Сотченко Є. Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України / Євген Сотченко // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 32-39. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Sotchenko E. (2015) Metodychni pidkhody do sutnosti mizhnarodnykh rozrakhunkiv po importnykh ta eksportnykh operatsiiakh u systemi rozrakhunkovykh vidnosyn Ukrainy [Methodological approaches to the essence of international settlements on import and export in the payment relations in Ukraine]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 32-39 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 48
Issue Date: 6-Mar-2015
Submitted date: 11-Mar-2015
Date of entry: 1-Mar-2016
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 637.53.67
55
Keywords: експорт
імпорт
міжнародні розрахунки
структурування
класифікація
структура
export
import
international transactions
structuring
classification
structure
Page range: 32-39
Start page: 32
End page: 39
Abstract: Уточнено поняття міжнародних розрахунків, досліджено сутність системи розрахункових відносин України, визначено місце міжнародних розрахунків у системі розрахункових відносин України та етапи їх розвитку, запропоновано структурування міжнародних розрахунків. Розроблено класифікацію банківських операцій по міжнародних розрахунках, розглянуто інституційні та правові засади їх проведення. Проаналізовано структуру експорту та імпорту в Україні 2012–2013 рр. та проведено теоретико-методологічне дослідження міжнародних розрахунків і аналіз статистичної інформації по міжнародних розрахунках у динаміці 2012–2013 рр. Проведений аналіз міжнародних банківських розрахунків дозволив структурувати (класифікувати) міжнародні розрахунки в розрізі різних критеріїв і ознак. Визначено елементи, з яких складається система міжнародних розрахунків: суб’єкти (отримувачі коштів, інфраструктурні елементи), об'єкти розрахункових відносин і міжнародних розрахунків, механізм переказу коштів. Представлена класифікація дозволяє чіткіше диференціювати міжнародні розрахунки за різними характеристиками, розвинути понятійний апарат міжнародних економічних відносин, що створює умови для вдосконалення нормативно-правової основи міжнародних валютних розрахунків.
The concept of international payments is specified in the article, the essence of settlement relations in Ukraine is studied herein, the place for international payments is determined in the Ukrainian settlement system as well as their development stages, international settlements are proposed to be structured. Banking transactions are classified by international payments, and to conduct them, institutional and legal principles are studied. The export and import structure in Ukraine in 2012–2013 is analyzed. International settlements are examined as for theory and methodology and statistical information on the international payments is analyzed as for 2012–2013 dynamics. The conducted research of international banking settlements allows to structure (to classify) international payments in the context of various criteria and characteristics. Elements are determined, which build the international payment system: subjects (payees as infrastructure elements), objects of settlement relations and international payments, money transfer mechanism. The presented classification allows to differentiate more clearly international settlements by different characteristics, to develop the conceptual apparatus of international economic relations, creating conditions for improving the legal principles of the international monetary payments.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13107
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL for reference material: http://ekonomistoff.ru/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-zovnishnoї-torgivli-ukraїni/
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/2_83625.doc.htm
http://conf-cv.at.ua/forum/56-578-1
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2013_114_01.pdf#page=149
http://sfs.gov.ua/ms/f2
References (Ukraine): 1. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Документ 185/94-вр, остання редакція від 01.01.2005 на підставі 1766–15, чинний на підставі 1766–15.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст.377) зі змінами, внесеними згідно із законами №1697-VII (1697–18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2–3, ст.12.
3. Лакруік, А.Б. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] / А.Б. Лакруік. – Режим доступу: http://ekonomistoff.ru/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-zovnishnoї-torgivli-ukraїni/
4. Мисик, Г.І. Проблеми ефективної зовнішньоекономічної діяльності України [Електронний ресурс] / Г.І. Мисик, Л.М. Римарева. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/2_83625.doc.htm
5. Михайлишин, Л.І. Вектори інтеграції України в ЄС чи СНД [Текст] / Л.І. Михайлишин // Науково-інформаційний вісник «Економіка». – 2013. – №3. – С.172–181.
6. Мохната, К.А. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] / К.А. Мохната // Матеріали Всеукраїнської студент. інтернет-конференції, 05 травня 2013 р. – Режим доступу : http://conf-cv.at.ua/forum/56-578-1
7. Основи організації та механізм міжнародних розрахунків: навч. посібн. [Текст]; за ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2004. – 320 с.
8. Підчоса, О.В. Аналіз ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та до Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном [Електронний ресурс] / О.В. Підчоса. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2013_114_01.pdf#page=149
9. Соловьева, А.М. Анализ системы международных расчетов и ее составляющих [Текст] / А.М.Соловьева // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы VIII международной научно-практической конференции. Институт стратегических исследований. – М.: 26–27 сентября, 2011. – 11 с.
10. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/ms/f2
References (International): 1. Zakon Ukrainy "Pro poriadok zdiisnennia rozrakhunkiv v inozemnii valiuti". Dokument 185/94-vr, ostannia redaktsiia vid 01.01.2005 na pidstavi 1766–15, chynnyi na pidstavi 1766–15.
2. Zakon Ukrainy "Pro zovnishnoekonomichnu diialnist" (Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR), 1991, No 29, P.377) zi zminamy, vnesenymy zghidno iz zakonamy No 1697-VII (1697–18) vid 14.10.2014, VVR, 2015, No 2–3, P.12.
3. Lakruik, A.B. Problemy ta perspektyvy rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy [Electronic resource], A.B. Lakruik, Access mode: http://ekonomistoff.ru/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-zovnishnoi-torgivli-ukraini/
4. Mysyk, H.I. Problemy efektyvnoi zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Electronic resource], H.I. Mysyk, L.M. Rymareva, Access mode: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/2_83625.doc.htm
5. Mykhailyshyn, L.I. Vektory intehratsii Ukrainy v YeS chy SND [Text], L.I. Mykhailyshyn, Naukovo-informatsiinyi visnyk "Ekonomika", 2013, No 3, P.172–181.
6. Mokhnata, K.A. Perspektyvy rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy [Electronic resource], K.A. Mokhnata, Materialy Vseukrainskoi student. internet-konferentsii, 05 travnia 2013 y, Access mode : http://conf-cv.at.ua/forum/56-578-1
7. Osnovy orhanizatsii ta mekhanizm mizhnarodnykh rozrakhunkiv: navch. posibn. [Text]; ed. M.I. Savluka, K., KNEU, 2004, 320 p.
8. Pidchosa, O.V. Analiz efektiv vid vstupu Ukrainy do zony vilnoi torhivli z YeS ta do Mytnoho Soiuzu z Rosiieiu, Bilorussiu ta Kazakhstanom [Electronic resource], O.V. Pidchosa, Access mode: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2013_114_01.pdf#page=149
9. Soloveva, A.M. Analiz sistemy mezhdunarodnykh raschetov i ee sostavliaiushchikh [Text], A.M.Soloveva, Sovremennye problemy humanitarnykh i estestvennykh nauk: Materialy VIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Institut stratehicheskikh issledovanii, M., 26–27 sentiabria, 2011, 11 p.
10. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. Ofitsiinyi portal [Electronic resource], Access mode : http://sfs.gov.ua/ms/f2
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.