Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38650
Title: Упровадження інновацій на підприємстві ресторанного типу (на прикладі ресторану «Оскар»)
Other Titles: Some innovations implementation at a restaurant-type enterprise (restaurant “Oscar” as a case study)
Authors: Бучко, Володимир Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Бучко В.В. Упровадження інновацій на підприємстві ресторанного типу (на прикладі ресторану «Оскар»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / В.В. Бучко. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 68 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Малюта, Людмила Ярославівна
Keywords: інновація
інноваційний процес
інноваційний розвиток
інноваційний продукт
конкурентоспроможність
якість
innovation
innovation process
innovative development
innovative product
competitiveness
quality
Abstract: Бучко В.В. Упровадження інновацій на підприємстві ресторанного типу (на прикладі ресторану «Оскар») Кваліфікаційна робота бакалавра: 68 сторінки, 7 рисунків, 18 таблиць, 40 літературних джерел. Предмет дослідження − інноваційні процеси та технології ресторанного бізнесу на сучасному етапі його розвитку. Об'єкт дослідження − заклад ресторанного типу «Оскар». Метою роботи є дослідження інноваційних процесів, аналізування інноваційного потенціалу та обґрунтування впровадження інноваційної продукції для підприємства ресторанного типу. Методи дослідження − спостереження, порівняння, групування, аналіз і синтез, графічний, табличний. У роботі проведено дослідження економічної сутності та класифікаційних ознак інновацій принципів і напрямів реалізації інноваційних процесів та забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств; розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід та приклади упровадження інновацій сучасними підприємствами ресторанного типу; проаналізовано виробничо-господарську та фінансову діяльність ресторану “Оскар” у контексті його інноваційного розвитку; оцінено інноваційний кадровий потенціал закладу; обґрунтовано впровадження у меню закладу нового ресторанного продукту та проведено розрахунок основних показників для побудови його моделі якості. Результати дослідження рекомендовано до впровадження в діяльність досліджуваного підприємства - ресторану “Оскар”. Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційний розвиток, інноваційний продукт, конкурентоспроможність, якість.
Buchko V.V. Some innovations implementation at a restaurant-type enterprise (restaurant “Oscar” as a case study). Bachelor's thesis: 68 pages, 7 figures, 18 tables, 40 references. Subject of research − innovative processes and technologies of restaurant business at the present stage of its development. Object of research − Oscar-type restaurant. The aim of the work is to study innovation processes, analyze the innovation potential and justify the introduction of innovative products for restaurant-type enterprises. Research methods − observation, comparison, grouping, analysis and synthesis, graphical, tabular. The study of the economic essence and classification features of innovation, principles and directions of implementation of innovation processes and ensuring the innovative development of modern enterprises; foreign and domestic experience and examples of introduction of innovations by modern restaurant-type enterprises are considered; analyzed the production, economic and financial activities of the restaurant "Oscar" in the context of its innovative development; the innovative human resources of the institution were assessed; the introduction of a new restaurant product in the menu of the institution is substantiated and the calculation of the main indicators for building its quality model is carried out. The results of the study are recommended for implementation in the activities of the studied enterprise - the restaurant "Oscar".
Content: ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….8 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ТИПУ……………………………………..11 1.1. Економічна сутність, завдання та класифікація інновацій………………….11 1.2. Інноваційний розвиток підприємства: суть, принципи та напрями реалізації…………………………………………………………………………….15 1.3. Інновації у розвитку сучасних підприємств ресторанного типу…………...19 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ “ОСКАР” У КОНТЕКСТІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ…………………………………………………..24 2.1. Загальна характеристика діяльності та сервісного обслуговування досліджуваного підприємства – ресторану “Оскар”……………………………..24 2.2. Аналізування кадрового інноваційного потенціалу ресторану “Оскар”…..33 2.3. Аналізування основних фінансових показників підприємства…………….37 РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО РЕСТОРАНУ «ОСКАР» ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………….…42 3.1. Дослідження впливу дієтичної добавки «Кальцій, магній та вітамін D» на якість страв із сиру………………………………………………………………...42 3.2. Обґрунтування впровадження у меню закладу нового ресторанного продукту з розробленням технологічної схеми його приготування……………48 3.3. Зведені основні розрахункові показники для побудови моделі якості нової продукції «Пудингу з дієтичною добавкою»…………………………………..…52 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ……. 4.1. Характеристика досліджуваного підприємства ресторану «Оскар» з точки зору охорони праці…………………………………………………………………56 4.2. Показники ефективності заходів по покращенню умов охорони праці та безпеки життєдіяльності на підприємстві………………………………………..58 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..62 БІБЛІОГРАФІЯ…………………………………………………………………….65
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38650
Copyright owner: © Бучко В.В., 2022
References (Ukraine): 1. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. № 19. Ст. 98. 2. Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36 (зі змінами і доповненнями). 3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». Відомості Верховної Ради України. 16 січня 2003. №433-IV (зі змінами і доповненнями). 4. Андрушків Б. М., Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. Тернопіль: Терно-Граф, 2010. 280с. 5. Андрушків Б.М. Малюта Л.Я. Мельник Л.М. Прикладні аспекти ринку інновацій : навч. посіб. Тернопіль: Терно-Граф, 2010. 168с. 6. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури; Фірма “Інкос”, 2007. 280 с. 7. Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 331–338. 8. Бутенко А.Ю., Бліщ Р.О. Інновації у ресторанному бізнесі // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.) Львів: Растр-7, 2016. 376 с. С.303-306. 9. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ : монографія. К.: Знання України, 2002. 336с. 10. Гаман М. В. Управління інноваціям: Україна та зарубіжний досвід: монографія. К.: Вікторія, 2011. 312 с. 11. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа, 2012. 205 с.12. Горняк О.В. Доленко Л.Х. Розвиток підприємства в сучасних теоретичних концепціях. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. Хмельницький, 2011. № 2. Т 3. С.29-32. 13. Друкер П.Ф. Управление инновационными результатами: пер. с англ. Технологическая школа бизнеса, 1992. 192с. 14. Жихор О.Б., Куценко Т.М. Інноваційний розвиток регіону: монографія. К. : УБС НБУ, 2012. 251 с. 15. Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства // Економіка. Управління. Інновації. 2012. №2(8). С. 56-62. 16. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2005. 400 с. 17. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми концепції, методи : навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с. 18. Інновації в Україні: європейський досвід та рекомендації для України. Том 3. К. : Фенікс, 2011. 76 с. 19. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / за заг.ред. П.П. Микитюка. Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. 224с. 20. Плахотнік О., Коренюк П. Економіка інновацій. Кам’янецьке ДДТУ. 2022. 62 с. 21. Погорєлов Ю.С. Інноваційний розвиток промислових підприємств: монографія. К.: Знання, 2008. 227с 22. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 344 с. 23. Рудь Н.Т. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2007. 356 с. 24. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. К. : Знання, 2007. 668 с.25. Тлумачний словник економічних термінів : навч. посіб. / під заг. ред. В. М. Гриньова. Х. : Гриф, 2001. 384 c. 26. Тисько М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя. Економічний аналіз. 2013. Том 14. № 3. С. 72-76. 27. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с. 28. Фінанси та фінансовий аналіз: навч. посібник за заг. ред В. М.Опаріна. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ, 2008. 240 с. 29. Черевко О.І., Малюк Л.П., Дейниченко Г.В. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу. Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 2013. 402 с. 30. Чернова Р.Ю. Інновації в ресторанному господарстві // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку" (м. Умань, 30-31 жовтня 2019 р.) Умань: Візаві, 2019. 350 с. С.151-152. 31. Чухрай Н.І., Патора І.Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. К.: Кондор, 2008. 374с. 32. Шамара І.М. Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2013. №1042. С.151-153. 33. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. 2013. №16. С.224-228. 34. Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України. Проблеми науки. 2002. № 8. С. 26–3435. Шумпетер Й. Теория экономического развития. 1982. 455с. 36. Щербакова О.І., Гук О.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості та шляхи модернізації матеріально-технічної бази. Вісник державного агроекологічного університету. 2015. № 2. С. 267–273. 37. Яненкова I.Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія. Миколаїв: Вид-ва ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 259 с. 38. Яхтер А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип.39. Ч.1. С.132-137. 39. Europe 2020 flagship initiative Innovation Union. Luxembourg: EUR-OP, 2011. 40. Invitation to Tender for Research and Innovation Information System URL: http://issuu.com/jiscinfonet/docs/riis-itt.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Buchko V_V_2022.pdf887,6 kBAdobe PDFView/Open
Автрська довідка_Бучко.docx21,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools