Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38575
Title: Функції управління збутом на підприємстві
Other Titles: Sales management function at the enterprise
Authors: Дячун, Ольга
Левицький, Віталій
Dyachun, Olga
Levytskyi, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Дячун О. Функції управління збутом на підприємстві [Електронний ресурс] / Ольга Дячун, Віталій Левицький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2022. — Вип. 1 (26). — С. 69-76. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22dodznp.pdf
Bibliographic description (International): Dyachun, O. & Levytskyi, V. (2022) Sales management function at the enterprise. Socio- Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 69-76. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22dodznp.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(26)
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: May-2022
Date of entry: 22-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-9389-5031
https://orcid.org/0000-0001-6096-5443
UDC: 658.8
JEL: M31
Keywords: функції управління
збутова діяльність
служба збуту
організація збуту
планування збутової діяльності
облік результатів збуту
контроль і організація збуту
management functions
sales activity
sales service
sales organization
planning of sales activities
accounting of sales results
sales control and organization
Number of pages: 8
Page range: 69-76
Start page: 69
End page: 76
Abstract: Подано визначення сутності управління збутовою діяльністю на підприємстві. Розроблено перелік функцій збуту на підприємстві, розкрито точки зору на їх склад. Вияснено зміст функції «дослідження ринку збуту» як вихідної функції в системі управління збутом. Наголошено на функції мотивації працівників, що здійснюють цю діяльність з управління збутом, та мотивації інших об’єктів, які є учасниками збутового процесу. Досліджено, що метою планування збуту є забезпечення збутових завдань з боку окремих структурних підрозділів підприємства. Вказано, що функція дослідження ринку збуту виконується у більшості випадків окремим спеціалізованим відділом маркетингу (відділом маркетингових досліджень). Зроблено висновок, що регулювання як функція управління збутом – це розробка і реалізація заходів за результатами контролю збуту, спрямованих на покращення його діяльності. Відзначено, що у визначенні поняття «управління збутом», варто вказати на те, що воно спрямоване на виконання його функцій. Приділено значну увагу організації збутової діяльності. Відзначено, що вона містить створення служби збуту, організацію продажу, доставку товарів споживачам, організацію каналів розподілу, організацію взаємовідносин відділу збуту з іншими структурними підрозділами тощо. Підкреслено, що важливою функцією управління збуту на підприємстві є його планування. Наголошено на змістових видах планів збуту. Розглянуто таку функцію управління збутом як оперативну роботу. Відзначено, що однією зі збутових функцій є облік збутової діяльності, окреслено його види. Значне місце відведено розгляду мотиваційної функції збутової діяльності. Вказано на заключну функцію збутового управлінського процесу, якою є контроль і регулювання збуту. Визначено, що основні функції збуту можна об’єднати у три групи: планування, організація, контроль і регулювання. Підкреслено, що заключною функцією управління збутовою діяльністю є контроль і регулювання збуту.
The definition of the essence of sales management activities at the enterprise is presented. The list of sales functions at the enterprise is developed, the point of view on their composition is revealed. The content of the «sales market research» function as an initial function in the sales management system is clarified. Emphasis is placed on the functions of motivating employees who carry out the sales management activity and motivating other objects that are participants in the sales process. It is studied that the purpose of sales planning is to ensure sales tasks on the part of individual structural divisions of the enterprise. It is indicated that the sales market research function is performed in most cases by a separate specialized marketing department (marketing research department). It is concluded that regulation as a function of sales management is the development and implementation of measures based on the results of sales control aimed at improving its activity. It is noted that in the definition of the «sales management» concept, it is worth pointing out that it is aimed at the performance of its functions. Considerable attention is paid to the organization of sales activities. It is noted that it includes the creation of a sales service, organization of sales, delivery of goods to consumers, organization of distribution channels, organization of relations between the sales department and other structural units, etc. It is emphasized that an important function of sales management at the enterprise is its planning. Emphasis is placed on the content types of sales plans. Such a function of sales management is considered as operative work. It is noted that one of the sales functions is accounting of sales activities, and its types are outlined. A significant place is given to consideration of the motivational function of sales activity. The final function of the sales management process, which is sales control and regulation, is indicated. It is determined that the main functions of sales can be combined into three groups: planning, organization, control and regulation. It is emphasized that the final function of sales management is sales control and regulation.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38575
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22dodznp.pdf
https://library.if.ua/books/
https://library.if.ua/books/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимулювання_збуту
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4785
References (Ukraine): 1. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємства : монографія. ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2009. 245 с.
2. Кривенко О. В. Управління діяльністю підприємств молочної промисловості. Формування ринкової економіки України. 2005. Вип. 14. С. 536-559.
3. Суть менеджменту та управління. Бібліотека економіста URL: https://library.if.ua/books/.
4. Управління збутом. Бібліотека економіста. URL: https://library.if.ua/books/
5. Терент’єва Н. В. Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783
6. Cтимулювання збуту. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимулювання_збуту
7. Шереметинська О., Невмержицька Ю. Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства при здійсненні ЗЕД. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4785
8. Росола У. В. Вдосконалення стимулювання збуту на ринку. Міжнародний науковий журнал. 2016. С. 120-122.
References (International): 1. Balabanova L. V. (2009) Stratehichne marketynhove upravlinnia zbutom pidpryiemstva [Strategic marketing management marketing company]. Monohrafiia. DNUET im. M. Tuhan-Baranovskoho. Donetsk.
2. Kryvenko O. V. (2005) Upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv molochnoi promyslovosti [Management of dairy industry enterprises.]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky Ukrainy. Vol. 14. pp. 536-559.
3. Sut menedzhmentu ta upravlinnia [The essence of management and control]. Biblioteka ekonomista URL: https://library.if.ua/books/
4. Upravlinnia zbutom [Sales management]. Biblioteka ekonomista. URL: https://library.if.ua/books/
5. Terentieva N. V. (2016) Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu v systemi upravlinnia pidpryiemstva. [Sales control as a part of the enterprise management system]. Efektyvna ekonomika. Vol. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783
6. Stymuliuvannia zbutu [Sales promotion]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимулювання_збуту
7. Sheremetynska O., Nevmerzhytska Yu. (2016) Stymuliuvannia zbutu: zakhody ta zasoby, yaki dopomahaiut pry formuvanni marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva pry zdiisnenni ZED. [Sales promotion: actions and means to assist the formation of enterprise marketing of enterprise in the implementation of foreign trade]. Efektyvna ekonomika. vol. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4785
8. Rosola U. V. (2016) Vdoskonalennia stymuliuvannia zbutu na rynku. [Improving market sales promotion]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. pp. 120-122.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 1(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22dodznp.pdfФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ790,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.