Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37510

Title: Окремі аспекти податку на доходи фізичних осіб
Other Titles: Certain aspects of individual income tax
Authors: Кучеркова, Світлана Олександрівна
Kucherkova, Svitlana
Affiliation: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Мелітополь, Україна
Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кучеркова С. О. Окремі аспекти податку на доходи фізичних осіб / Світлана Олександрівна Кучеркова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 73. — № 6. — С. 16–24. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Kucherkova S. (2021) Okremi aspekty podatku na dokhody fizychnykh osib [Certain aspects of individual income tax]. Galician economic journal (Tern.), vol. 73, no 6, pp. 16-24 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (73), 2021
Galician economic journal, 6 (73), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 73
Issue Date: 21-Dec-2021
Submitted date: 11-Nov-2021
Date of entry: 23-Mar-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.016
UDC: 657.37
Keywords: податок з доходів фізичних осіб
податкова звітність
прогресивна шкала
граничний дохід
декларування доходів
personal income tax
tax reporting
progressive scale
marginal income
income declaration
Number of pages: 9
Page range: 16-24
Start page: 16
End page: 24
Abstract: Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком, який відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян та забезпеченні достатності бюджету. За допомогою даного податку держава має можливість впливати на рівень доходів і накопичень громадян, він є соціальним регулятором. Метою статті є формування механізму стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні, дослідження фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб та визначення основних напрямів реформування прибуткового оподаткування громадян. Розглянуто механізм стягнення податку на доходи фізичних осіб, який базується на Податковому кодексі України та основних елементах системи оподаткування. Доведено, що податкова система України характеризується нестабільністю, фіскальною спрямованістю з обмеженою та слабко розвиненою регулюючою функцією. Досліджено зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб, ставки податку й особливості оподаткування. В зарубіжних країнах ставки податку прогресивні. Перш за все слід зауважити, що заробітна плата становить більшу частину доходів фізичних осіб, а інколи вона є єдиним джерелом доходу. Враховуючи, що в Україні не застосовуються прогресивні ставки податку на доходи фізичних осіб, це зумовлює соціальну несправедливість. Запропоновано використовувати поняття граничний дохід і не оподатковувати дохід у вигляді заробітної плати у розмірі мінімального розміру, що встановлюється на кожен рік. Одним із важливих аспектів реформування податкової системи України є запровадження єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, що подає податковий агент. Запропоновано декларувати доходи і розкривати інформацію про майновий стан усім фізичним особам, за попередній рік. Це допоможе контролювати і порівнювати сплату податку на доходи фізичних осіб з іншими податковими звітами і наповнювати бюджет держави. Налагодження податкової культури у платників і їх співпраці з працівниками фіскальної служби потребує певного часу, протягом якого повинні активно проводитися роз’яснювальні роботи з боку працівників фіскальних органів та впроваджуватися система попереджувальних заходів щодо несплати податків платниками, або приховуванням ними доходів. Потім застосовувати жорстку систему штрафних санкцій до платника, за якої платнику стане невигідно приховувати доходи, так як штраф може перевищувати його розмір. Ці заходи не лише забезпечать виконання регулятивної, але й фіскальної функції податку.
The personal income tax is the main budget-forming tax, which plays a significant role in the redistribution of personal income and ensuring budget adequacy. Due to this tax, the state has the opportunity to influence the level of income and savings of citizens, it is a social regulator. The objective of the paper is to form a mechanism for collecting personal income tax in Ukraine and to study the fiscal efficiency of personal income tax and to determine the main directions of personal income tax reform. The paper considers the mechanism of personal income tax collection, which is based on the Tax Code of Ukraine and the main elements of the taxation system. It is proved that the tax system of Ukraine is characterized by instability, fiscal orientation with a limited and poorly developed regulatory function. The foreign experience of personal income taxation, tax rates and features of taxation is investigated in this paper. In foreign countries, tax rates are progressive. First of all, it should be noted that wages make up most of the income of individuals, and sometimes it is the only source of income. Taking into account the fact that Ukraine does not apply progressive personal income tax rates, this causes social injustice. It is proposed to use the concept of marginal income and not to tax income in the form of wages in the amount of the minimum amount set for each year. One of the important aspects of reforming the tax system of Ukraine is the introduction of a single reporting on personal income tax and a single social contribution filed by tax agent. It is proposed to declare income and disclose information about the property status of all individuals for the previous year. This will help to control and compare the payment of personal income tax with other tax reports and fill the state budget. Establishing a tax culture of taxpayers and their cooperation with fiscal officials requires some time, during which they must actively carry out explanatory work by fiscal officials and implement a system of preventive measures against tax evasion or concealment of income, and then apply a strict system penalties to the payer. According to this system the payer is unprofitable to hide income, as the fine exceeds its size. These measures will not only ensure the implementation of the regulatory but also the fiscal function of the tax.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37510
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dpsukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-20
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
References (Ukraine): 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Абрамченко Н. А. Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 5 (86) С. 63–68.
3. Кучеркова С. О. Стан та напрями вдосконалення податкового адміністрування. Облік і фінанси. 2018. № 3. С. 105–110.
4. Світовий досвід оподаткування (досвід розвитку та модернізації податкових служб країн світу). URL: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dpsukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/.
5. Кучеркова С. О. Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний досвід. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 161–168.
6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету: Закон України від 15.06.2021 р. № 1539. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text.
7. Чижова Т. В. Податок на доходи фізичних осіб: наукові постулати та практичні аспекти функціонування. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 5. С. 103–106.
8. Кучеркова С. О. Окремі аспекти податкового адміністрування. Облік і фінанси. 2018. № 2. С. 84–88.
9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб: Закон України від 19.09.2019 р. № 116-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-20.
References (International): 1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Abramchenko N. A. (2015) Zarubizhnyi dosvid opodatkuvannia fizychnykh osib: mynule ta suchasnist [Foreign experience of taxation of individuals: past and present] Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. No. 5 (86). P. 63–68.
3. Kucherkova S. O. (2018) Stan ta napriamy vdoskonalennia podatkovoho administruvannia. [Status and areas for improving tax administration]. Oblik i finansy. No. 3. P. 105–110.
4. Svitovyi dosvid opodatkuvannia (dosvid rozvytku ta modernizatsii podatkovykh sluzhb krain svitu). URL: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dpsukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/.
5. Kucherkova S. O. (2017) Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii dlia prosuvannia maloho biznesu: zarubizhnyi dosvid [The use of information technology to promote small business: foreign experience]. Oblik i finansy. No. 1. P. 161–168.
6. Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia detinizatsii dokhodiv ta pidvyshchennia podatkovoi kultury hromadian shliakhom zaprovadzhennia odnorazovoho (spetsialnoho) dobrovilnoho deklaruvannia fizychnymy osobamy nalezhnykh yim aktyviv ta splaty odnorazovoho zboru do biudzhetu [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other laws of Ukraine to stimulate the de-shadowing of incomes and increase the tax culture of citizens by introducing one-time (special) voluntary declaration by individuals of their assets and payment of a one-time fee to the budget]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text.
7. Chyzhova T. V. (2014) Podatok na dokhody fizychnykh osib: naukovi postulaty ta praktychni aspekty funktsionuvannia [Personal income tax: scientific postulates and practical aspects of functioning]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vol. 6. No. 5. P. 103–106.
8. Kucherkova S. O. (2018) Okremi aspekty podatkovogho administruvannja. [Some aspects of tax administration]. Oblik i finansy. No. 2. P. 84–88.
9. Verkhovna Rada Ukrainy. (2019). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo podannia yedynoi zvitnosti z yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia i podatku na dokhody fizychnykh osib [About modification of the Tax code of Ukraine concerning submission of the uniform reporting on the uniform contribution on the Compulsory State Social Insurance and the Personal Income Tax]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-20.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 6 (73)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.