Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35897
Title: Форми та механізми демократії участі
Other Titles: Forms and mechanisms of participatory democracy
Formy ta mekhanizmy demokratii uchasti
Authors: Кужда, Тетяна
Галущак, Михайло
Галущак, Ольга
Кужда, Татьяна
Галущак, Михаил
Галущак, Ольга
Kuzhda, Tetiana
Halushchak, Mykhailo
Halushchak, Olha
Affiliation: Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
Bibliographic description (Ukraine): Кужда Т. Форми та механізми демократії участі [Електронний ресурс] / Тетяна Кужда, Михайло Галущак, Ольга Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 15-25. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ktimdu.pdf
Bibliographic description (International): Kuzhda, T., Halushchak, M. & Halushchak, O. (2021) Formy ta mekhanizmy demokratii uchasti [Forms and mechanisms of participatory democracy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 15-25. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ktimdu.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(24)
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: Apr-2021
Date of entry: 16-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://orcid.org/0000-0002-5962-0795
UDC: 323.21
JEL: H11
Keywords: демократія участі
громадський контроль
суб’єкт владних повноважень
громадськість
правові наслідки
демократия участия
общественный контроль
субъект властных полномочий
общественность
правовые последствия
participatory democracy,
public control
subject of power
public
legal consequences
Number of pages: 11
Page range: 15-25
Start page: 15
End page: 25
Abstract: Формування, нормативно-правове закріплення, практичне використання форм та механізмів демократії участі в Україні є найважливішими аспектами ефективної владно-громадської взаємодії, успішного розвитку інститутів громадського суспільства, громади та держави зокрема. З’ясовано, що ефективність застосування механізмів демократії участі залежить від законодавчої бази, готовності влади до співпраці, а також компетентності та готовності до діалогу з владою громадських активістів і належного розвитку інститутів громадянського суспільства, що займаються питаннями демократизації і розвитку українського суспільства. В статті доповнено та розширено рівні громадсько-владної взаємодії, серед яких виокремлено, крім інформаційного, інформаційно-консультативного, взаємної участі, ще й постійний діалог та взаємну участь, громадський контроль та е-демократію. Охарактеризовано механізми демократії участі, такі як звернення громадян, електронні петиції, громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, місцевий референдум, консультативно-дорадчі органи, органи самоорганізації населення, громадські обговорення та громадська експертиза; вказано на їхнє розмежування за порядком їхнього підготовлення, проведення і правових наслідків. Визначено роль механізмів участі громадськості у бюджетному процесі; виокремлено бюджет участі як інструмент кращого розуміння громадою місцевого бюджету та формування власних проектів. З’ясовано переваги практичного застосування механізмів демократії участі для громадськості і влади, зокрема посилення рівня взаємного діалогу, підвищення його ефективності та реагування влади на проблеми громадськості; зростання довіри громадян до влади; покращення іміджу влади за рахунок реалізації принципів прозорості, відкритості та залучення; врахування суб’єктами владних повноважень рекомендацій громадськості в рамках певних процедур.
Формирование нормативно-правового обеспечения, практическое использование форм и механизмов демократии участия в Украине являются важнейшими аспектами эффективного властно-общественного взаимодействия, успешного развития институтов гражданского общества, общины и государства, в частности. Определено, что eэффективность применения механизмов демократии участия зависит от законодательной базы, готовности власти к сотрудничеству, а также компетентности и готовности к диалогу с властью общественных активистов и надлежащее развитие институтов гражданского общества, занимающихся вопросами демократизации и развития украинского общества. В статье дополнено и расширено уровни общественно-властного взаимодействия, среди которых выделены, кроме информационного, информационно-консультативного, взаимного участия, еще и постоянный диалог и взаимное участие, общественный контроль и е-демократию. Также, охарактеризованы механизмы демократии участия, такие как обращение граждан, электронные петиции, общественные слушания, собрания граждан по месту жительства, местные инициативы, местный референдум, консультативно-совещательные органы, органы самоорганизации населения, общественные обсуждения и общественная экспертиза; указано на их различия относительно порядка их подготовки, проведения и правовых последствий. Определена роль механизмов участия общественности в бюджетном процессе; выделены бюджет участия как инструмент лучшего понимания обществом местного бюджета и формирования собственных проектов. Раскрыто преимущества практического применения механизмов демократии участия для общественности и власти, в частности усиление уровня взаимного диалога, повышения его эффективности и реагирования власти на проблемы общественности; рост доверия граждан к власти; улучшение имиджа власти за счет реализации принципов прозрачности, открытости и привлечения; учет субъектами властных полномочий рекомендаций общественности в рамках определенных процедур.
The most important aspects of effective citizen-government interaction, successful development of civil society institutions, community and state depend on forming, legal consolidation and practical use of an effective forms and mechanisms of participatory democracy in Ukraine. Effective practical use of participatory democracy depends on the legal framework, the government's willingness to cooperate, as well as the competence and willingness to engage with civil society activists and the proper development of civil society institutions that contribute to democratization and development of Ukrainian society. The levels of citizen-government interaction including an informational, informational-consultative, mutual participation have been expanded by singling out the constant dialogue and mutual participation, public control and e-democracy. The citizens’ appeals, electronic petitions, public hearings, meetings of citizens at the place of residence, local initiatives, local referendum, advisory bodies, self-organization bodies, public discussions and public expertise as the forms of participatory democracy have been described in the article. The differences between the forms of participatory democracy in terms of the order of their preparation, implementation and legal consequences have been indicated. The role of public participation in the budget process has been determined and the participation budget was singled out as a tool of the community for better understanding of local budget and forming their own projects. The advantages of practical use of participatory democracy for the public and the government have been clarified, in particular, strengthening the level of mutual dialogue, increasing its efficiency and the government's response to public problems; growing citizens' trust in the government; improving the image of government through the implementation of transparency, openness and involvement; and consideration of public recommendations by the subjects of power within the framework of certain procedures.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35897
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ktimdu.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784. pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/2731877
https://www.kmu.gov.ua/npas/244400276
https://www.kmu.gov.ua/npas/169336083
References (Ukraine): 1. Абрам’юк І. Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому, регіональному та національному рівнях. К: РегіоNет. 2014. 50 с.
2. Гук А. А., Олуйко В. М., Прошко В. Я., Толкованов В. В. Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / за ред. Толкованова В. В. Київ: Крамар. 2011. 199 с.
3. Дзвінчук Д. І. Механізми демократії участі: суть та особливості застосування на місцевому рівні. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1. С. 14-22.
4. Грицяк Н. В., Соловйов С. Г. Електронна демократія : навч. посіб. / за ред. Грицяк Н. В. К: НАДУ. 2015. 66 с.
5. Семелюк Л. О. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. 2017. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25
6. Панцир С., Когут А. Е-демократія в Україні: рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784. pdf
7. Кузьменко В. М. Трансформація технологій демократичного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 3. С. 49-54.
8. Попова І. М. Організаційно-правові механізми забезпечення партисипативної демократії (демократії участі) у системі місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_23
9. Муркович Л. Світова практика залучення громадян до участі в управлінні місцевими справами. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 2. С. 262-269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_36
10. Рудакевич М. І. Корпоративна соціальна відповідальність та корпоративне громадянство в сучасній державі: моральні засади та розвиток : кол. мон. “Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування”. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2020. C. 180-212.
11. Закон України “Про звернення громадян”. № 394/96-ВР від 02.10.96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
12. Закон України “Про місцеве самоврядування”. №.24 від 1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики” від 2003. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/2731877
14. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля” №771. від 29.06.2011. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/244400276
15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. №976. від 5.11.2008. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/169336083
References (International): 1. Abramjuk I. (2014) Demokratija uchasti: mekhanizmy ghromadsjkoji uchasti na miscevomu, reghionaljnomu ta nacionaljnomu rivnjakh [Participation democracy: mechanisms of public participation at local, regional and national levels]. К: RegioNет. (in Ukrainian)
2. Ghuk A. A., Olujko V. M., Proshko V. Ja., Tolkovanov V. V. (2011) Posibnyk z pytanj partysypatyvnoji demokratiji (demokratiji uchasti) na miscevomu rivni [Handbook on participatory democracy at the local level]. Kyjiv: Kramar. (in Ukrainian)
3. Dzvinchuk D. I. (2016) Mekhanizmy demokratiji uchasti: sutj ta osoblyvosti zastosuvannja na miscevomu rivni [Mechanisms of participatory democracy: the nature and features of application on local level]. Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja. vol. 1. pp. 14-22.
4. Ghrycjak N. V., Solovjov S. Gh. (2015) Elektronna demokratija [Electronic democracy]. K: NADU. (in Ukrainian)
5. Semeljuk L. O. (2017) Rozvytok partysypatyvnoji demokratiji v umovakh reformuvannja miscevogho samovrjaduvannja [Development of participative democracy in the context of reforming local self-government]. Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja ta miscevogho samovrjaduvannja. no.2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25 (accessed 19 March 2021)
6. Pancyr S., Koghut A. E-demokratija v Ukrajini: rekomendaciji shhodo vprovadzhennja polityky ta zabezpechennja jiji rezuljtatyvnosti [E-democracy in Ukraine: recommendations for policy implementation and ensuring its effectiveness]. Available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784.pdf (accessed 19 March 2021)
7. Kuzjmenko V. M. (2017) Transformacija tekhnologhij demokratychnogho upravlinnja v umovakh rozvytku informacijnogho suspiljstva [Transformation of technologies of democratic governance under the development of the information society]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja. vol. 3. pp. 49-54.
8. Popova I. M. (2016) Orghanizacijno-pravovi mekhanizmy zabezpechennja partysypatyvnoji demokratiji (demokratiji uchasti) u systemi miscevogho samovrjaduvannja [Оrganizational and legal mechanisms to ensure participatory democracy (democracy of partisipation) in local government system]. Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja i miscevogho samovrjaduvannja. no. 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_23 (accessed 21 March 2021)
9. Murkovych L. (2013) Svitova praktyka zaluchennja ghromadjan do uchasti v upravlinni miscevymy spravamy [World practice of involving citizens in the management of local affairs]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja. vol. 2. pp. 262-269. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_36 (accessed 21 March 2021)
10. Rudakevych M. I. (2020) Korporatyvna socialjna vidpovidaljnistj ta korporatyvne ghromadjanstvo v suchasnij derzhavi: moraljni zasady ta rozvytok : Kol. Mon. “Aktualjni problemy publichnogho upravlinnja ta administruvannja” [Corporate social responsibility and corporate citizenship in the modern state: moral fundamentals and development]. Ternopil: FOP Paljanycja V.A. (in Ukrainian)
11. Zakon Ukrajiny “Pro zvernennja ghromadjan” [Law of Ukraine “On Citizens’ Appeals”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 21 March 2021)
12. Zakon Ukrajiny “Pro misceve samovrjaduvannja” [Law of Ukraine “On Local Self-Government”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 21 March 2021)
13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja konsuljtacij z ghromadsjkistju z pytanj formuvannja ta realizaciji derzhavnoji polityky” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Conducting Public Consultations on the Formation and Implementation of State Policy”]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/2731877 (accessed 22 March 2021)
14. Postanova Kabinetu Ministriv “Pro zatverdzhennja Porjadku zaluchennja ghromadsjkosti do obghovorennja pytanj shhodo pryjnjattja rishenj, jaki mozhutj vplyvaty na stan dovkillja” [Resolution of the Cabinet of Ministers “On approval of the Procedure for involving the public in the discussion of issues related to decision-making that may affect the state of the environment”]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/244400276 (accessed 23 March 2021)
15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku spryjannja provedennju ghromadsjkoji ekspertyzy dijaljnosti orghaniv vykonavchoji vlady” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Facilitating Public Examination of the Activities of Executive Bodies”]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/169336083 (accessed 23 March 2021)
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21ktimdu.pdfФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ390,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.