Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35840

Title: Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи
Other Titles: Digitalization of enterprise activities: trends, digital accounting, prospects
Authors: Королюк, Тетяна Миколаївна
Мазуренок, Оксана Романівна
Korolyuk, Tetyana
Mazurenok, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Королюк Т. М. Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи / Тетяна Миколаївна Королюк, Оксана Романівна Мазуренок // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 59–70. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Korolyuk T., Mazurenok O. (2021) Didzhytalizatsiia diialnosti pidpryiemstv: tendentsii, tsyfrovyi oblik, perspektyvy [Digitalization of enterprise activities: trends, digital accounting, prospects]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 59-70 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 7-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.059
UDC: 657
Keywords: діджиталізація
бізнес-процеси
підприємство
цифровий облік
документообіг
програмне забезпечення
digitalization
business processes
enterprise
digital accounting
documents flow
software
Number of pages: 12
Page range: 59-70
Start page: 59
End page: 70
Abstract: Досліджено сучасний стан діджиталізації діяльності підприємств. Встановлено, шо сучасна економічна реальність у світі бізнесу визначається двома напрямами розвитку – цифрова трансформація інформаційних процесів або ж зникнути зі сфери бізнесу. Світова практика показує, що діджиталізація є важливим стратегічним завданням і бухгалтерський облік є важливою частиною цього процесу. Виявлено, що діджиталізація в діяльності вітчизняних підприємств набрала особливих оборотів у період пандемії COVID-19. Вивчивши ринок послуг з автоматизації інформаційних процесів, компанії почали активно впроваджувати програмне забезпечення, налагоджувати бізнес-процеси в нових умовах. В ТОП-25 лідерів діджиталізації ввійшли вітчизняні компанії з різних сфер діяльності – як спеціалізовані компанії на цифровій продукції, так і успішні компанії в сфері діджиталізації бізнес-процесів, що впливає на конкурентоспроможність компаній та економіки в цілому. Визначено основні перешкоди зі швидкого налагодження автоматизації інформаційних процесів вітчизняних підприємств – кадрова політика, тривалість налагодження процесів автоматизації інформаційних процесів на підприємствах, небажання контрагентів працювати в автоматизованому режимі, вартість налагодження автоматизації інформаційних процесів та обслуговування цього процесу. Вирішення наведених перешкод можливе через трансформацію бізнес-процесів на підприємствах, комунікаційних процесів, автоматизацію електронного документообігу, використання новітнього ІТ-обладнання, перехід на хмарні технології. Встановлено, що одним із важливих інструментів цифрової трансформації бізнес-процесів підприємств є розвиток обліку в напрямку використання ІТ-технологій. Основні напрямки розвитку діджитал-обліку включають: запровадження електронного документообігу в бізнес-процесах підприємств; використання хмарних сервісів (IaaS, PaaS, SaaS) в інформаційних процесах підприємств; використання технологій Blockchain та інструментів штучного інтелекту в облікових процесах; технології роботи з Big Data та Інтернет речей. Це забезпечить зростання цінності та ефективності інформації для процесів управління підприємством. До основних напрямів трансформації підприємницької сфери цифровими інструментами можна віднести цифрову трансформацію продуктів та сервісів, оновлення активів підприємства та трансформацію бізнес-процесів із використанням цифрових інструментів, цифровізацію логістичних процесів підприємства, використання новітніх моделей розвитку економіки, професійну підготовку працівників підприємства. Це дозволить покращити якість діяльності вітчизняних підприємств та пришвидшити бізнес-процеси.
The current level of digitalization of enterprises is investigated in the paper. It is established that the modern economic reality in the world of business is specified by two directions of development – digital transformation of information processes or disappearance from the business sphere. In fact, the world experiences digitalization as an important strategic task and accounting is an important part of this process. It was found that digitalization in the activities of national enterprises gained special momentum during COVID-19 pandemic. Having studied the market of information process automation services, the companies actively started to implement software and to set up business processes under new conditions. The TOP-25 leaders of digitalization include national companies from various fields of activity – both specialized companies in digital products as well as successful companies in the field of business processes digitalization, affecting the competitiveness of companies and economy as a whole. The main obstacles to the rapid establishment of the information processes automation at the national enterprises are personnel policy, duration of the information processes automation introduction at enterprises, reluctance of contractors to be digitalized, the cost of the information processes automation and maintenance of this process. The solution to these obstacles is possible due to the transformation of business processes at enterprises, communication processes, automation of electronic document management, the use of the latest IT equipment, transition to the cloud technologies. It is determined that one of the important tools of digital transformation of enterprises business processes is the development of accounting while using IT technologies. The main directions of digital accounting development include: introduction of electronic document management in business processes of the enterprises; use of cloud services (IaaS, PaaS, SaaS) in information processes of enterprises; use of Blockchain technologies and artificial intelligence tools in accounting processes; technologies for working with Big Data and Internet of Things. This will increase the importance and efficiency of information for enterprise management processes. The main areas of transformation of the business sphere with digital tools include digital transformation of products and services, renewal of enterprise assets and transformation of business processes by digital tools, digitalization of logistics processes, application of the latest models of economic development, employees training. This will improve the quality of national enterprises and speed up business processes.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35840
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://eba.com.ua/chomu-vasha-kompaniya-maye-didzhytalizuvatys-ta-4-pryklady-togo-yak-tse-robyty/
https://mind.ua/openmind/20188945-didzhitalizaciya-autsorsingu-yak-po-novomu-virishuvatizvichni-zavdannya
https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitalisation-in-finance-2018.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018
https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
https://www.dsnews.ua/ukr/future/top-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1545/1764
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/34201/2/TNTUSJ_2020v6n67_Korolyuk_T-Problems_and_tendencies_79-89.pdf
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.079
https://evo.business/za-rik-vikoristali-na-200-upakovok-paperu-menshe-yak-kompaniya-grajf-fleksibls-ukra%D1%97na-perevela-vnutrishni-dokumenti-v-onlajn/
https://evo.business/zmenshili-vitrati-na-logistiku-dokumentiv-u-16-raziv-shho-zminilosya-u-kompani%D1%97-dictum-pislya-integraci%D1%97-servisu-vchasno/
http://ito.vspu.net/ENK/2013_2014/Osn_projekt_tehnologi_magistr/Rob_stud/lukash/Preview/page-30.html
http://sib.com.ua/sib-03-100-2018/runokoblak-uslug.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008
https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29
http://www.tadviser.ru/index.php
https://coprime.com.ua/ru/blog/2019/07/31/rpa
https://nexia.dk.ua/blokchein-i-bukhhalterskyi-oblik
https://online.maryville.edu/blog/accounting-technology-in-2019
https://hackernoon.com/how-blockchainwill-write-a-new-era-for-accounting-industry-f8832bf24167
http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ012012
https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye
https://coprime.com.ua/ru/blog/2019/07/31/rpa/
References (Ukraine): 1. Чому ваша компанія має діджиталізуватись і 4 приклади того, як це робити. URL: https://eba.com.ua/chomu-vasha-kompaniya-maye-didzhytalizuvatys-ta-4-pryklady-togo-yak-tse-robyty/ (дата звернення 23.04.2021).
2. Діджиталізація аутсорсингу: як по-новому вирішувати звичні завдання. URL: https://mind.ua/openmind/20188945-didzhitalizaciya-autsorsingu-yak-po-novomu-virishuvatizvichni-zavdannya (дата звернення 21.04.2020).
3. Digitalization in finance and accounting. URL: https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitalisation-in-finance-2018.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018 (дата звернення: 23.04.2021).
5. Цифрова адженда України – 2020. Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. 2016, грудень. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення 23.04.2021).
6. Вишневський Ю. Топ-25 лідерів діджиталізації. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/future/top-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000 (дата звернення: 23.04.2021).
7. Ткачук Г. О. Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11. Вип. 4. С. 42–50. URL: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1545/1764 (дата звернення: 23.04.2021).
8. Королюк Т., Кравчук Н., Карп І. Стан та тенденції розвитку організації докумен- тообігу в інформаційній системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 79–89. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/34201/2/TNTUSJ_2020v6n67_Korolyuk_T-Problems_and_tendencies_79-89.pdf (дата звернення 23.04.2021). DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.079
9. За рік використали на 200 упаковок паперу менше. Як компанія «Грайф Флексіблс Україна» перевела внутрішні документи в онлайн. URL: https://evo.business/za-rik-vikoristali-na-200-upakovok-paperu-menshe-yak-kompaniya-grajf-fleksibls-ukra%D1%97na-perevela-vnutrishni-dokumenti-v-onlajn/ (дата звернення 23.04.2021).
10. Зменшили витрати на логістику документів у 16 разів. Що змінилося у компанії Dictum після інтеграції сервісу «Вчасно». URL: https://evo.business/zmenshili-vitrati-na-logistiku-dokumentiv-u-16-raziv-shho-zminilosya-u-kompani%D1%97-dictum-pislya-integraci%D1%97-servisu-vchasno/ (дата звернення 23.04.2021).
11. Устинова О. Нова нормальність вимагає від бізнес-лідерства швидкої реакції та критичного мислення. KPMG Review Magazine. 2020. № 8. С. 15–19.
12. Плікус І. Й., Осадча О. О., Жукова Т. А. Розвиток професії «бухгалтер» в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 29. С. 589–594.
13. Мандруючи у хмарах. URL: http://ito.vspu.net/ENK/2013_2014/Osn_projekt_tehnologi_magistr/Rob_stud/lukash/Preview/page-30.html (дата звернення 23.04.2021).
14. Облачные технологии. Сети и бизнес. 2018. 3/100. URL: http://sib.com.ua/sib-03-100-2018/runokoblak-uslug.html (дата звернення 23.04.2021).
15. Фролов В. І. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 12. С. 45–49.
16. Голячук Н. В., Голячук С. Є. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2015. Вип. 12 (1). С. 80–86.
17. Адамик О. В. Інструменти «хмарних обчислень» як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2015. Том 19. № 2. С. 179–184.
18. Мачуга Р. І. Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення? Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008 (дата звернення: 23.04.2021).
19. Король С. Я., Клочко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1 (112). С. 170–176. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29
20. RPA_Robotic process automation. 2019. URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата звернення: 23.04.2021).
21. RPA – роботизированная автоматизация процессов. 2019. URL: https://coprime.com.ua/ru/blog/2019/07/31/rpa (дата звернення: 23.04.2021).
22. Блокчейн і бухгалтерський облік. URL: https://nexia.dk.ua/blokchein-i-bukhhalterskyi-oblik (дата звернення: 23.04.2021).
23. Exciting Accountant Technology in 2019. URL: https://online.maryville.edu/blog/accounting-technology-in-2019 (дата звернення: 23.04.2021).
24. How Blockchain Will Write a New Era for Accounting Industry. (2018). URL: https://hackernoon.com/how-blockchainwill-write-a-new-era-for-accounting-industry-f8832bf24167 (дата звернення: 23.04.2021).
25. Прохоров М. В. Як блокчейн змінить бухгалтерію. 2019. URL: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ012012 (дата звернення: 23.04.2021). 26. Технології та Інновації. Big Data. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye (дата звернення: 23.04.2021).
References (International): 1. Chomu vasha kompaniya maye didzhytalizuvatysʹ i 4 pryklady toho, yak tse robyty. URL: https://eba.com.ua/chomu-vasha-kompaniya-maye-didzhytalizuvatys-ta-4-pryklady-togo-yak-tse-robyty/. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
2. Didzhytalizatsiya aut·sorsynhu: yak po-novomu vyrishuvaty zvychni zavdannya. URL: https://mind.ua/openmind/20188945-didzhitalizaciya-autsorsingu-yak-po-novomu-virishuvatizvichni-zavdannya. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
3. Digitalization in finance and accounting. URL: https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitalisation-in-finance-2018.pdf. (accessed: 23.04.2021).
4. Kabinet Ministriv Ukrainy (2018). Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
5. Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020. Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku (2016). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
6. Vyshnevsʹkyy YU. Top-25 lideriv didzhytalizatsiyi. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/future/top-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
7. Tkachuk H. O. Tsyfrovi transformatsiyi: vzayemozvʹyazok iz systemoyu ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. Ekonomika kharchovoyi promyslovosti. 2019. Vol. 11. Vyp. 4. P. 42–50. URL: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1545/1764. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
8. Korolyuk T., Kravchuk N., Karp I. Stan ta tendentsiyi rozvytku orhanizatsiyi dokumentoobihu v informatsiyniy systemi upravlinnya pidpryyemstvom. Halytskyy ekonomichnyy visnyk. 2020. Vol. 67. No. 6. P. 79–89. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/34201/2/TNTUSJ_2020v6n67_Korolyuk_T-Problems_and_tendencies_79-89.pdf. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.079
9. Za rik vykorystaly na 200 upakovok paperu menshe. Yak kompaniya “Hrayf Fleksibls Ukrayina” perevela vnutrishni dokumenty v onlayn. URL: https://evo.business/za-rik-vikoristali-na-200-upakovok-paperu-menshe-yak-kompaniya-grajf-fleksibls-ukra%D1%97na-perevela-vnutrishni-dokumenti-v-onlajn/. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
10. Zmenshyly vytraty na lohistyku dokumentiv u 16 raziv. Shcho zminylosya u kompaniyi Dictum pislya intehratsiyi servisu “Vchasno”. URL: https://evo.business/zmenshili-vitrati-na-logistiku-dokumentiv-u-16-raziv-shho-zminilosya-u-kompani%D1%97-dictum-pislya-integraci%D1%97-servisu-vchasno/ (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
11. Ustynova O. Nova normalʹnistʹ vymahaye vid biznes-liderstva shvydkoyi reaktsiyi ta krytychnoho myslennya. KPMG Review Magazine. 2020. No. 8. P. 15–19. [In Ukrainian].
12. Plikus I. Y., Osadcha O. O., Zhukova T. A. Rozvytok profesiyi “bukhhalter” v umovakh tsyfrovoyi adzhendy: empirychni doslidzhennya shchodo maybutnʹoho profesiyi. Infrastruktura rynku. 2019. Vypusk 29. P. 589–594. [In Ukrainian].
13. Mandrujuchy u khmarakh. URL: http://ito.vspu.net/ENK/2013_2014/Osn_projekt_tehnologi_magistr/Rob_stud/lukash/Preview/page-30.html. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
14. Oblachnyye tekhnologii. Seti i biznes. (2018). 3/100. URL: http://sib.com.ua/sib-03-100-2018/runokoblak-uslug.html. (accessed 23.04.2021). [In Russian].
15. Frolov V. I. Vprovadzhennya “khmarnykh” tekhnolohiy v praktyku bukhhaltersʹkoho obliku. Bukhhaltersʹkyy oblik i audit. 2013. Vol. 12. P. 45–49. [In Ukrainian].
16. Holyachuk N. V., Holyachuk S. E. Perevahy ta nedoliky zastosuvannya khmarnykh tekhnolohiy v obliku. Ekonomichni nauky. Seriya: Oblik i finansy. 2015. Vol. 12 (1). P. 80–86. [In Ukrainian].
17. Adamyk O. V. Instrumenty “khmarnykh obchyslenʹ” yak faktor udoskonalennya obliku v byudzhetnykh ustanovakh. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. pratsʹ. 2015. Vol. 19. No. 2. P. 179–184. [In Ukrainian].
18. Machuha R. I. Virtualizatsiya i khmarni tekhnolohiyi v obliku: daleke maybutnye chy realʹne sʹohodennya? Efektyvna ekonomika. 2013. No. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008. (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
19. Korolʹ S. YA., Klochko A. O. Tsyfrovi tekhnolohiyi v obliku y audyti. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. 2020. No. 1 (112). P. 170–176. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29
20. RPA_Robotic process automation. (2019). URL: http:// www.tadviser.ru/index.php. (accessed: 23.04.2021).
21. Robotizirovannaya avtomatizatsiya protsessov. (2019). URL: https://coprime.com.ua/ru/blog/2019/07/31/rpa/ (accessed: 23.04.2021). [In Russian].
22. Blokcheyn i bukhhaltersʹkyy oblik. URL: https://nexia.dk.ua/blokchein-i-bukhhalterskyi-oblik. (accessed: 23.04.2021). In Ukrainian].
23. Exciting Accountant Technology in 2019. URL: https:// online.maryville.edu/blog/accounting-technology-in-2019. (accessed: 23.04.2021).
24. How Blockchain Will Write a New Era for Accounting Industry. (2018). URL: https://hackernoon.com/how-blockchainwill-write-a-new-era-for-accounting-industry-f8832bf24167 (accessed: 23.04.2021).
25. Prokhorov M. V. (2019). Yak blokcheyn zminytʹ bukhhalteriyu. URL: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ012012 (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian]. 26. Tekhnolohiyi ta innovatsiyi. Big Data. Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye (accessed: 23.04.2021). [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.