Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35835

Title: Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки
Other Titles: Big data and their role in the digital economy formation
Authors: Дзямулич, Микола Іванович
Шматковська, Тетяна Олександрівна
Борисюк, Олена Володимирівна
Dziamulych, Mykola
Shmatkovska, Tetiana
Borysiuk, Olena
Affiliation: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Дзямулич М. І. Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки / Микола Іванович Дзямулич, Тетяна Олександрівна Шматковська, Олена Володимирівна Борисюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 16–21. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Dziamulych M., Shmatkovska T., Borysiuk O. (2021) Velyki dani ta yikh rol u formuvanni tsyfrovoi ekonomiky [Big data and their role in the digital economy formation]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 16-21 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 27-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.016
UDC: 330.47
Keywords: цифрова економіка
Великі дані
діджиталізація
економічний аналіз
бізнес-процеси
digital economy
Big Data
digitalization
economic analysis
business processes
Number of pages: 6
Page range: 16-21
Start page: 16
End page: 21
Abstract: Досліджено особливості формування цифрової економіки під впливом розвитку новітніх технологій та посилення діджиталізації бізнес-процесів в економічних системах, які мають своїм наслідком інтенсивне розповсюдження Великих даних. Визначено, що сучасний етап трансформації глобальної економіки значною мірою залежить від ефективності застосування специфічних засобів програмно-технічного аналізу різноманітних даних і потребує високої результативності статистичних та економетричних методів дослідження економічних процесів, які відбуваються в економічних системах. Відповідно, зростає актуальність дослідження системи Великих даних як таких, що постійно надходять та опрацьовуються в режимі онлайн і створюють суттєвий вплив на різноманітні бізнес-процеси, сприяючи та прискорюючи їх інтеграцію в систему цифрової економіки. З’ясовано, що на практиці Великі дані відносяться до необмеженого набору даних великого обсягу, відзначаються високою частотою оновлення, а також включають в себе досить конкретну персоналізовану та деталізовану інформацію про користувача, що дає змогу з високою достовірністю формувати моделі поведінки споживачів, а також розробляти нові ефективні бізнес-моделі, реалізація яких з високою ймовірністю призведе до успіху запланованих заходів. Таким чином Великі дані дозволяють значно підвищити ефективність та прибутковість традиційного бізнесу за умови включення його до нової системи цифрової економіки. Визначено, що на сучасному етапі трансформації економічних систем Великі дані за своєю сутністю виступають як специфічний продукт діджиталізації економіки, використання нових комп’ютерних технологій та поведінки споживачів на технологічно розвиненому ринку, який характеризується як ринок цифрової економіки. Досліджено, що Великі дані в даний час необхідно розглядати як новий цифровий елемент економічного аналізу, що забезпечує широкі можливості щодо інноваційних методів вирішення проблем у бізнес-процесах. При цьому використання великих даних значною мірою залежить від сукупності різноманітних факторів, вплив котрих відзначається різними темпами надходження даних. Тому практика використання методів економічного аналізу з використанням великих даних у сучасних умовах набуває особливої актуальності при проведенні досліджень економічних систем на макро- і мікрорівні.
Peculiarities of the digital economy formation under the influence of new technologies development and increasing digitalization of business processes in economic systems, resulting in the intensive dissemination of Big Data are investigated in this paper. It is determined that the current stage of the global economy transformation largely depends on the effectiveness of specific tools of software and hardware analysis of various data and requires high efficiency of statistical and econometric methods of investigating the economic processes occurring in economic systems. Hence, the importance of the investigation of the system of Big Data, as those that are constantly received and processed online and create significant impact on various business processes, promoting and accelerating their integration into the digital economy is increasing. It is determined in practice, that Big Data refer to the unlimited set of large amounts of data, are characterized by high refresh rate, and also include very specific personalized and detailed information about the user, making it possible to form models of consumer behavior with high reliability and develop new effective business models, the implementation of which is likely to result in the planned activities success. Thus, Big Data can significantly increase the efficiency and profitability of traditional business, provided it is included in the new system of digital economy. It is defined that at the current stage of economic systems transformation, Big Data are essentially a specific product of the economy digitalization, the use of new computer technologies and consumer behavior in the technologically advanced market, characterized as a digital economy. It is investigated that Big Data should be considered at present as a new digital element of economic analysis, which provides ample opportunities for innovative methods of problem solutions in business processes. At the same time, the use of Big Data largely depends on the combination of various factors, the impact of which is marked by different rates of data flow. Therefore, the practice of application the methods of economic analysis using Big Data under modern conditions is very important while conducting research on economic systems at the macro and micro levels.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35835
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.23.94
http://e-koncept.ru/2017/470161.htm
https://doi.org/10.1126/science.1243089
https://doi.org/10.15185/izawol.451
https://doi.org/10.1177/2053951714536877
https://doi.org/10.1257/jep.28.2.3
References (Ukraine): 1. Мудла Д. В. Антимонопольне регулювання технологій Big Data в умовах цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 94–100. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.23.94
2. Поліщук О. К. Роль та місце Big Data в діджиталізації аналітичних процесів. «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»: ІV Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 березня 2021 р.). Вінниця, 2021.
3. Шубина В. И., Кузнецова Е. Л. Big Data: граница инноваций, развития и конкуренции. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. № S13. URL: http://e-koncept.ru/2017/470161.htm (дата звернення: 10.04.2021).
4. Einav L., Levin J. Economics in the age of big data. Science. 2014. Vol. 346. Issue 6210. P. 715–721. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1243089
5. Harding, M. «A Good Public Data Policy» The Future of Data-Driven Innovation. US Chamber of Commerce Foundation. 2014. P. 42–51
6. Harding M. H., Hersh J. Big Data in economics. IZA World of Labor, 2018. Vol. 451. DOI: https://doi.org/10.15185/izawol.451
7. Taylor L., Schroeder R., Meyer E. Emerging practices and perspectives on Big Data analysis in economics: Bigger and better or more of the same? Big Data & Society. 2014. Vol. 1. Iss. 2. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951714536877
8. Varian H. R. Big data: New tricks for econometrics. Journal of Economic Perspectives. 2014. Vol. 28 (2). P. 3–28. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.28.2.3
References (International): 1. Mudla D. V. Antymonopolne reguliuvannia tekhnologiy Big Data v umovakh tsyfrovoii ekonomiky [Antitrust regulation of Big Data technologies in the digital economy]. Investycii: praktyka ta dosvid. 2018. Vol. 23. P. 94–100. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.23.94
2. Polishchuk O. K. Rol ta misce Big Data v didzhytalizatsii analitychnykh protsesiv [The role and place of Big Data in the digitalization of analytical processes]. IV International Scientific and Practical Conference “Modern trends in financial and innovation and investment processes in Ukraine” (Vinnytsia, March 12, 2021). [In Ukrainian].
3. Shubina V. I., Kuznetsova E. L. Big Data: granitsa innovatsiy, razvitia I konkerentsii [Big Data: the frontier of innovation, development and competition]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal “Konzept”. 2017. Vol. S 13. URL: http://e-koncept.ru/2017/470161.htm (Accessed on: 10 Apr. 2021). [In Russian].
4. Einav L., Levin J. Economics in the age of big data. Science. 2014. Vol. 346. Issue 6210. P. 715–721. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1243089
5. Harding M. “A Good Public Data Policy” The Future of Data-Driven Innovation. US Chamber of Commerce Foundation. 2014. P. 42–51
6. Harding M. H., Hersh J. Big Data in economics. IZA World of Labor, 2018. Vol. 451. DOI: https://doi.org/10.15185/izawol.451
7. Taylor L., Schroeder R., Meyer E. Emerging practices and perspectives on Big Data analysis in economics: Bigger and better or more of the same? Big Data & Society. 2014. Vol. 1. Iss. 2. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951714536877
8. Varian H. R. Big data: New tricks for econometrics. Journal of Economic Perspectives. 2014. Vol. 28 (2). P. 3–28. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.28.2.3
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.