Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35834

Title: Інструменти оптимізації освітньої мережі
Other Titles: Optimization tools of education network
Authors: Беновська, Лілія Ярославівна
Benovska, Liliya
Affiliation: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Львів, Україна
«Institute of regional research named after M. I. Dolishniy the NAS of Ukraine», Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беновська Л. Я. Інструменти оптимізації освітньої мережі / Лілія Ярославівна Беновська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 7–15. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Benovska L. (2021) Instrumenty optymizatsii osvitnoi merezhi [Optimization tools of education network]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 7-15 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 19-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.007
UDC: 37.07
Keywords: територіальна громада
освіта
освітня інфраструктура
оптимізація мережі закладів
фінансування
децентралізація
territorial community
education
educational infrastructure
institutions network optimization
financing
decentralization
Number of pages: 9
Page range: 7-15
Start page: 7
End page: 15
Abstract: З’ясовано, що активом розвитку територіальної громади є школа як осередок формування людського капіталу та як установа, що потребує ефективного фінансування та управління. Визначено основні проблеми розвитку освітньої мережі територіальних громад Львівської області; що пов’язані з невідповідністю розвитку освітньої мережі демографічній ситуації в області, а також неефективною системою управління освітніми закладами. Неоптимізована освітня мережа є тягарем розвитку територіальної громади, так як громада вимушена витрачати власні кошти на фінансування освітніх потреб, що, в свою чергу, обмежує фінансування інших видів діяльності, зокрема інфраструктурних видатків, видатків розвитку, що є важливими для життя громади. Проведення реформи адміністративно-територіальної децентралізації сприяло посиленню ролі місцевих органів влади в управлінні освітньою інфраструктурою, зростанню автономії освітніх закладів та активному залученню громадськості до розв’язання проблем управління ними. Визначено та проаналізовано основні інструменти оптимізації освітньої мережі територіальних громад в умовах реформи децентралізації. На думку автора, це: зміна принципів фінансування та перехід до «фінансування на одного учня», використання освітньої субвенції та кількісних критеріїв для фінансування шкіл з державного бюджету, формування освітніх округів та опорних закладів. Львівська область порівняно з іншими областями досить динамічно реформувала освітню мережу. Однак, об’єднані територіальні громади Львівської області є менш активними засновниками опорних навчальних закладів, ніж райони, а учні, що у них навчаються, демонструють нижчий рівень знань з оцінювання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Визначено вплив освітньої субвенції на зміни освітньої мережі Львівської області. З’ясовано, що застосування буферів при розрахунку індексу фінансової спроможності шкільної мережі у 2021 році суттєво вплинуло на рівень диференціації індексу фінансової спроможності. Такий підхід може стати на перешкоді оптимізації шкільної мережі.
It is determined that school as a center of human capital formation, and as an institution requiring effective funding and management is the asset of the territorial community development. The main problems of the development of educational network of territorial communities in Lviv region related to the inconsistency of the educational network development to the demographic situation in the region, as well as the inefficient management system of educational institutions are identified in this paper. Non-optimized educational network is a burden on the development of the local community, as the community is forced to spend its own funds to finance educational needs, which in turn limits the funding of other activities, including infrastructure expenditures, development expenditures which are important for community life. The implementation of administrative and territorial decentralization reform faciliated the strengthening of local authorities role in educational infrastructure management, the increase of educational institutions autonomy and active public involvement in solving the problems of their management. The main tools for optimizing the educational network of local communities in the context of decentralization reform are identified and analyzed in this paper. The author considers them as: change of the principles of funding and transition to «funding per student», use of educational subvention and quantitative criteria for funding schools from the state budget, formation of educational districts and support institutions. Compared to other regions, Lviv region has dynamically reformed its educational network. However, the united territorial communities of Lviv region are less active founders of basic educational institutions than districts, and the students who study there, demonstrate lower level of knowledge in the assessment of the state final attestation and externally independent assessment. The influence of the educational subvention on the changes of the educational network in Lviv region is determined. It is determined that the use of buffers in the calculation of the index of financial capacity of the school network in 2021, significantly affected the level of differentiation of the index of financial capacity. This approach can be an obstacle to the optimization of the school network.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35834
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.21003/ea.V166-15
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/21_AZ_Londar_SL_2019_full.pdf
https://decentralization.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія. К.: ДАККО, 1999. 450 с.
2. Storonyanska I, Benovska L. Risks of administrative and financial decentralisation: theoretical hypotheses and empirical assessment. Economic annals-XXI. 2017. № 166. С. 76–79. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-15
3. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / наук. ред. Шульц С. Л. Львів. ІДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2018.
4. Демків О. І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні. Фінанси України. 2009. № 3. С. 46–56.
5. Барановський М., Барановська О. Оптимізація мережі закладів шкільної освіти України в умовах адміністративно-територіальної реформи: причини, регіональні відмінності, шляхи реалізації. Часопис соціально-економічної географії. 2017. Вип. 22. С. 47–52.
6. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів опорних закладів та малокомплектних закладів освіти з ДПА та ЗНО / наук. кер. С. Л. Лондар. Міністерство освіти та науки. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/21_AZ_Londar_SL_2019_full.pdf.
7. Методичні рекомендації щодо підвищення спроможності освітньої мережі громад. URL: https://decentralization.gov.ua/.
References (International): 1. Yelnykova H. V.(1999) Naukovi osnovy rozvytku upravlinnya zahalnoyu serednoyu osvitoyu v rehioni: monohrafiya. K., 450 p.
2. Storonyanska I, Byenovska L. (2017) Ryzyky administratyvno-finansovoyi detsentralizatsiyi: teoretychni hipotezy ta empirychna otsinka. Ekonomichni litopysy-XXI. No. 166. P. 76–79. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-15
3. Rozvytok sotsialnoyi sfery terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoyi detsentralizatsiyi. Nauk. red Shulʹts S. L. Lʹviv. IDU “Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M. I. Dolishnoho NAN Ukrayiny”. 2018.
4. Demkiv O. I. (2009) Napryamy pohlyblennya byudzhetnoyi reformy v Ukrayini. Finansy Ukrainy. No. 3. P. 46–56.
5. Baranovskyy M., Baranovska O. (2017) Optymizatsiya merezhi zakladiv shkilnoyi osvity Ukrayiny v umovakh administratyvno-terytorialnoyi reformy: prychyny, rehionalni vidminnosti, shlyakhy realizatsiyi. Chasopys sotsialno-ekonomichnoyi heohrafiyi. Vyp. 22. P. 47–52.
6. Porivnyalnyy analiz navchalnykh dosyahnen uchniv opornykh zakladiv ta malokomplektnykh zakladiv osvity z DPA ta ZNO. / Nauk. ker. S. L. Londar. Ministerstvo osvity ta nauky. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/21_AZ_Londar_SL_2019_full.pdf.
7. Metodychni rekomendatsiyi shchodo pidvyshchennya spromozhnosti osvitnoyi merezhi hromad. URL: https://decentralization.gov.ua/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.