Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35832

Title: Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу
Other Titles: Financial centers of new industrial countries in the world financial architecture
Authors: Савченко, Марина Василівна
Цибрій, Людмила Олександрівна
Savchenko, Maryna
Tsybrii, Liudmyla
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Савченко М. В. Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу / Марина Василівна Савченко, Людмила Олександрівна Цибрій // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 188–199. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Savchenko M., Tsybrii L. (2021) Finansovi tsentry novykh industrialnykh krain u finansovii arkhitekturi svitu [Financial centers of new industrial countries in the world financial architecture]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 188-199 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 1-Jun-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.188
UDC: 339.72
336.76
Keywords: міжнародний фінансовий центр
Гонконгська фондова біржа
HKMA
індекс Hang Seng
ринкова капіталізація
криптовалюта
SWOT-аналіз
international financial center
Hong Kong Stock Exchange
HKMA
Hang Seng index
market capitalization
cryptocurrency
SWOT-analysis
Number of pages: 12
Page range: 188-199
Start page: 188
End page: 199
Abstract: Узагальнено погляди науковців на визначення поняття «міжнародний фінансовий центр», що дозволило сформулювати визначення сутності міжнародного фінансового центру. Визначено чинники, що впливають на формування міжнародного фінансового центру, до яких віднесено: сталу фінансову систему, стійку валюту, стабільність курсу, політичну та соціальну стабільність у країні, вигідне геогра-фічне положення, розвинену фінансову інфраструктуру, відкритість економіки для вільного руху капіталу тощо. Обґрунтовано роль міжнародних фінансових центрів у нарощуванні їх глобальної конкуренто- спроможності, досягненні більш високих рівнів економічного зростання, процвітання та соціального прогресу. Досліджено класифікацію міжнародних фінансових центрів. Визначено місце Гонконгського фінансового центру у фінансовій архітектурі світу. Здійснено діагностику основних параметрів сучасного стану Гонконгського фінансового центру: курсу USD/HKD, індексу ефективного обмінного курсу, зваженого за торгівлею, індексу Hang Seng, ринкової капіталізації тощо. Проведено SWOT-аналіз Гонконгського фінансового центру, що дозволив визначити його сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. За результатами проблеми його функціонування також запропоновано комплекс заходів для покращення конкурентоспроможності. Гонконг має сприятливе макроекономічне та інстуційне середовище, кваліфіковані кадри, є п’ятим за конкурентоспроможністю міжнародним фінансовим центром у світі. Проте має низький ступінь міжнародного елемента на внутрішньому фондовому ринку. Також є ризик втрати статусу «міжнародного фінансового центру», інші регіональні економіки, які мають більший доступ до міжнародних інвестиційних можливостей на фондовому ринку, такі як Сінгапур, можуть бути загрозою. Фінансовому центру варто зосередитися на подоланні наслідків коронавірусу, сприяти частці іноземних інвестицій в економіку, зробити комплекс заходів для подолання рецесії в країні, переглянути законодавчі, нормативні та податкові вимоги для сприяння розвитку, покращити якість життя, підтримувати його привабливість і стати передовим валютним центром Азії.
The views of scholars concerning the definition of «international financial center», which makes it possible to formulate the definition of international financial center essence are summarized in this paper. The factors influencing the formation of international financial center incluing: stable financial system, stable currency, exchange rate stability, political and social stability in the country, favorable geographical location, developed financial infrastructure, open economy for free movement of capital, etc. are identified. The role of international financial centers in increasing their global competitiveness, achieving higher levels of economic growth, prosperity and social progress is substantiated. The classification of international financial centers is investigated. The place of the Hong Kong Financial Center in the financial architecture of the world is determined. The main parameters of the current state of the Hong Kong Financial Center: the USD / HKD exchange rate, the effective exchange rate index weighted by trade, the Hang Seng index, market capitalization, etc. are diagnosed. SWOT-analysis of the Hong Kong Financia Cente is carried out in order to identify its strengths, weaknesses, opportunities and threats. Based on the results of the problem of its functioning, a set of measures to improve competitiveness is also proposed. Hong Kong has favorable macroeconomic and institutional environment, qualified personnel, and is the fifth most competitive international financial center in the world. However, there is a low degree of international element in the domestic stock market, there is also risk of losing the status of «international financial center», other regional economies that have greater access to international investment opportunities in the stock market, such as Singapore, may be a threat. The financial center should focus on overcoming the effects of the coronavirus, promote the share of foreign investment in the economy, take a set of measures to overcome the country's recession, review legal, regulatory and tax requirements to promote development, improve quality of life and attractiveness, and become Asia's leading currency hub.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35832
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb
http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/what-makes-a-successful-globalfinancialcentre
https://www.hkma.gov.hk/eng
https://www.hkma.gov.hk/eng/data-publications-and-research/publications/annual-report/2019/
https://www.hkexgroup.com/
https://www.hkexgroup.com/-/media/HKEX-Group-Site/ssd/Investor-Relations/Regulatory-Reports/documents/2020/200316ar_e.pdf
https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_28_Full_Report_2020.09.25_v1.1.pdf
http://coinmarketcap.com
http://www.cmab.gov.hk/doc/report_20100919_en.pdf
https://www.economist.com/
References (Ukraine): 1. Шуба М. В. Світові фінансові центри – «серце» глобального фінансового ринку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. № 3. С. 85–88.
2. Кучеренко В. В. Роль фінансових центрів у посткризовій трансформації світової валютної системи. Вісник Донецького національного університету. Серія:Економіка і право. 2016. № 2. С. 313–316.
3. Головчак Х. Ю. Міжнародні фінансові центри: сутнісна характеристика та критерії функціонування. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb.
4. 4Adam S. Nicolas Veron. Enhancing Financial Stability in Developing Asia.Bruegel Working Paper. Brussels: Bruegel. 2015. № 10. P. 1–4.
5. Mainelli M. What Makes a Successful Financial Centre? URL: http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/what-makes-a-successful-globalfinancialcentre.
6. Макогон Ю. В. Місце міжнародних фінансових центрів у сучасній глобалізованій світовій економіці. Економічний вісник Національного технічного університету України. 2016. № 11. С. 85–90.
7. Офіційний веб- сайт HKMA. URL: https://www.hkma.gov.hk/eng.
8. Річний звіт НКМА в 2019 р. URL: https://www.hkma.gov.hk/eng/data-publications-and-research/publications/annual-report/2019/.
9. Офіційний веб-сайт Гонконгської фондової біржі. URL: https://www.hkexgroup.com/.
10. Річний звіт Гонконської фондової біржі в 2019 р. URL: https://www.hkexgroup.com/-/media/HKEX-Group-Site/ssd/Investor-Relations/Regulatory-Reports/documents/2020/200316ar_e.pdf.
11. Глобальний індекс фінансових центрів 28. URL: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_28_Full_Report_2020.09.25_v1.1.pdf.
12. Офіційний сайт Crypto Currency Market Capitalizations. URL: http://coinmarketcap.com.
13. Hong Kong’s Roles and Positioning in the Economic Development of the Nation. Recommendation Report. URL:http://www.cmab.gov.hk/doc/report_20100919_en.pdf.
14. Офіційний сайт The Economist. URL: https://www.economist.com/.
References (International): 1. Shuba M. V. (2016). Svitovi finansovi tsentry – “sertse” hlobalnoho finansovoho rynku. [World financial centers are the “heart” of the global financial market] Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. No. 3. P. 85–88.
2. Kucherenko V. V. (2016). Rol finansovykh tsentriv u postkryzovii transformatsii svitovoi valiutnoi systemy. [The role of financial centers in the post-crisis transformation of the world monetary system] Bulletin of Donetsk National University. Series: Economics and Law. No. 2. P. 313–316.
3. Holovchak Kh. Yu. Mizhnarodni finansovi tsentry: sutnisna kharakterystyka ta kryterii funktsionuvannia [International financial centers: essential characteristics and criteria of functioning]. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb.
4. Adam S. Nicolas Veron. Enhancing Financial Stability in Developing Asia. Bruegel Working Paper. Brussels: Bruegel. 2015. No. 10. P. 1–4.
5. Mainelli M. What Makes a Successful Financial Centre? URL: http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/what-makes-a-successful-globalfinancialcentre.
6. Makohon Yu. V. (2016). Mistse nizhnarodnykh finansovykh tsentriv u suchasnii hlobalizovanii ekonomitsi [The place of international financial centers in the modern globalized world economy] Economic Bulletin of the National Technical University of Ukrainе. No. 11. P. 85–90.
7. Ofitsiinyi veb-sait HKMA [Official website.of HKMA]. URL: https://www.hkma.gov.hk/eng.
8. Richnyi zvit HKMA in 2019 r. [NKMA Annual Report in 2019]. URL: https://www.hkma.gov.hk/eng/data-publications-and-research/publications/annual-report/2019/.
9. Ofitsiinyi veb-sait Honkonhskoi fondovoi birzhi [The official website of the Hong Kong Stock Exchange]. URL: https://www.hkexgroup.com/-/media/HKEX-Group-Site/ssd/Investor-Relations/Regulatory-Reports/documents/2020/200316ar_e.pdf.
10. Richnyi zvit Honkonhskoi fondovoi birzhi v 2019 r. [Annual report of the Hong Kong Stock Exchange in 2019]. URL: https://www.hkexgroup.com/-/media/HKEX-Group-Site/ssd/Investor-Relations/Regulatory-Reports/documents/2020/200316ar_e.pdf.
11. Hlobalnyi indeks svitovykh finansovykh tsentriv 28. [Global Index of Financial Centers 28]. URL: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_28_Full_Report_2020.09.25_v1.1.pdf.
12. Ofitsiinyi sait Crypto Currency Market Capitalizations [Official site of Crypto Currency Market Capitalizations]. URL: http://coinmarketcap.com.
13. Hong Kong’s Roles and Positioning in the Economic Development of the Nation. Recommendation Report. URL: http://www.cmab.gov.hk/doc/report_20100919_en.pdf.
14. Ofitsiinyi sait The Economist [Official site The Economist]. URL: https://www.economist.com/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.