Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35828

Title: Управління формуванням організаційної культури підприємства
Other Titles: Management of formation of the enterprise organizational culture
Authors: Михайличенко, Вікторія Вячеславівна
Долгальова, Олена Вячеславівна
Mykhailychenko, Victoria
Dolgalova, Olena
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Михайличенко В. В. Управління формуванням організаційної культури підприємства / Вікторія Вячеславівна Михайличенко, Олена Вячеславівна Долгальова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 158–164. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Mykhailychenko V., Dolgalova O. (2021) Upravlinnia formuvanniam orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstva [Management of formation of the enterprise organizational culture]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 158-164 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 6-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.158
UDC: 35. 351
69
Keywords: організаційна культура
управління
підходи до формування організаційної культури
чинники що впливають на формування організаційної культури
organizational culture
management
factors influencing the of organizational culture formation
approaches to the of organizational culture formation
Number of pages: 7
Page range: 158-164
Start page: 158
End page: 164
Abstract: Досліджено особливості організаційної культури, проаналізовано етапи формування та виділення основних послідовних процесів її ефективного управління. Розглянуто сутність такого поняття, як «організаційна культура», основні етапи її формування та чинники, які впливають на її формування. Проаналізовано суть управління формуванням організаційної культури, розглянуто поняття цінностей та місії організації, зв’язок стратегії розвитку з формуванням ефективної організаційної культури й визначено основні підходи до її формування як інструменту управління. Обґрунтовано необхідність поетапного розроблення організаційної культури, розроблено рекомендації щодо управління формуванням організаційної культури підприємства. Розглянуто чотири основних підходи до формування організаційної культури – внутрішній, когнітивний, символічний та стимулюючий. Визначено формування організаційної культури на основі стратегії розвитку підприємства. Наведено, що організаційна культура є комплексним явищем і стосується як об’єктів, так і суб’єктів управління. Виділено особливості її управлінських та соціально-психологічних компонентів з позиції умов господарювання підприємств. Розглянуто ряд первинних і вторинних механізмів формування організаційної культури, комплекс послідовних процесів ефективного управління та процедуру оцінювання ефективності організаційної культури, її діагностика. Визначено, що основною метою розвитку організаційної культури є комерційний успіх підприємства в умовах адаптації до динаміки зовнішнього середовища. Організаційна культура підприємства є важливим інструментом забезпечення організаційної, економічної та психологічної єдності колективу підприємства задля підвищення ефективності його функціонування. Визначено, що управління організаційною культурою має бути засноване на системному підході, відображенням якого служить наявність відповідних законодавчих інструментів та внутрішніх індикаторів, покладених у принципи управління організаційною культурою.
The objective of the paper is to investigate the features of organizational culture, analysis of the stages of formation and selection of the main sequential processes of its effective management. The essence of such concept as «organizational culture», the main stages of its formation and the factors that influence its formation are considered in this paper. The essence of management of organizational culture formation is analyzed, the concept of values and mission of the organization, connection of the development strategy with effective organizational culture formation is considered and basic approaches to its formation as a management tool are defined. The necessity of step-by-step development of organizational culture is substantiated, recommendations on management of formation of organizational culture of the enterprise are developed. Four main approaches to the organizational culture formation are considered - internal, cognitive, symbolic and stimulating. The formation of organizational culture based on the development strategy of the enterprise is determined. It is analyzed that the organizational culture is a complex phenomenon and is applied to both objects and subjects of management, the features of its management and socio-psychological components from the standpoint of business conditions are defined. A number of primary and secondary mechanisms of organizational culture formation, the complex of consecutive processes of effective management and the procedure of the estimation of organizational culture efficiency, its diagnostics are considered. It is determined that the main purpose of the organizational culture development is the commercial success of the enterprise in terms of adaptation to the dynamics of the external environment. The organizational culture of the enterprise is an important tool for ensuring the organizational, economic and psychological unity of the enterprise staff for the increase of its operation efficiency. It is determined that the management of organizational culture should be based on the systematic approach, which is reflected in the availability of appropriate legislative tools and internal indicators, which are embedded in the principles of organizational culture management.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35828
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://stud.com.ua/31836/menedzhment/formuvannya_organizatsiynoyi_kulturi
https://studme.com.ua/1045032312734/menedzhment/printsipy_formirovaniya_podderzhaniya_organizatsionnoy_kultury.htm
References (Ukraine): 1. Гавкалова Н. Л. Формування соціально-економічного механізму ефективності менеджмент персоналу. Харків, 2009. 28 с.
2. Харчишина О. В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості. Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011. 289 с.
3. Воронкова А. В. Корпорація: управління та культура. Дрогобич: Вимір, 2006. 376 с.
4. Бала О. І. Підходи до оцінювання корпоративної культури. Львів: Вісник НУ «Львівська політехніка», 2006. № 567. С. 6–11.
5. Качан И. В. Методики диагностики организационной культуры предприятия. Донецьк: ДонНТУ, 2008. С. 187–191.
6. Організаційна культура й управління стратегічними змінами на підприємстві. URL:https:// pidru4niki.com/74295/ekonomika/organizatsiyna_kultura_upravlinnya_strategichnimi_zminami_pidpriyemstvi (дата звернення 10.12.2020).
7. Формування організаційної культури. URL: https://stud.com.ua/31836/menedzhment/formuvannya_organizatsiynoyi_kulturi (дата звернення 10.12.2020).
8. Принципи формування та підтримки організаційної культури. URL: https://studme.com.ua/1045032312734/menedzhment/printsipy_formirovaniya_podderzhaniya_organizatsionnoy_kultury.htm (дата звернення 13.12.2020).
References (International): 1. Havkalova N. L. Formuvannia sotsialno-ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnosti menedzhment personalu. Kharkiv, 2009. 28 р.
2. Kharchyshyna O. V. Formuvannia orhanizatsiinoi kultury v systemi menedzhmentu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Zhytomyr: Vyd-vo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka, 2011. 289 р.
3. Voronkova A. V. Korporatsiia: upravlinnia ta kultura. Drohobych: Vymir, 2006. 376 р.
4. Bala O. I. Pidkhody do otsiniuvannia korporatyvnoi kultury. Lviv: Visnyk NU “Lvivska politekhnika”, 2006. No. 567. P. 6–11.
5. Kachan Y. V. Metodyky dyahnostyky orhanyzatsyonnoi kulturы predpryiatyia. Donetsk: DonNTU, 2008. P. 187–191.
6. Orhanizatsiina kultura y upravlinnia stratehichnymy zminamy na pidpryiemstvi. URL: https:// pidru4niki.com/74295/ekonomika/organizatsiyna_kultura_upravlinnya_strategichnimi_zminami_pidpriyemstvi
7. Formuvannia orhanizatsiinoi kultury. URL: https://stud.com.ua/31836/menedzhment/formuvannya_organizatsiynoyi_kulturi (data zvernennia 10.12.2020).
8. Pryntsypy formuvannia ta pidtrymky orhanizatsiinoi kultury. URL: https://studme.com.ua/1045032312734/menedzhment/printsipy_formirovaniya_podderzhaniya_organizatsionnoy_kultury.htm (data zvernennia 13.12.2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.