Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35827

Title: Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішення
Other Titles: Corporate management in the banking sector of the national economy: problems and solutions
Authors: Єщенко, Марина Георгіївна
Сафронська, Ірина Михайлівна
Yeshchenko, Maryna
Safronska, Iryna
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Луганський національний аграрний університет, Старобільськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Luhansk National Agrarian University, Starobelsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Єщенко М. Г. Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішення / Марина Георгіївна Єщенко, Ірина Михайлівна Сафронська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 148–157. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Yeshchenko M., Safronska I. (2021) Korporatyvne upravlinnia u bankivskomu sektori natsionalnoi ekonomiky: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Corporate management in the banking sector of the national economy: problems and solutions]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 148-157 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 26-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.148
UDC: 336.71
005.35
Keywords: акціонери
банк
корпоративне управління
менеджери
корпоративні права
ефективність
shareholders
bank
corporate management
managers
corporate rights
efficiency
Number of pages: 10
Page range: 148-157
Start page: 148
End page: 157
Abstract: Сучасні тенденції розвитку українських банків пов’язані з активізацією процесів фінансової глобалізації. Під впливом зростання присутності іноземного капіталу банки України зіткнулися з посиленням конкуренції та загостренням проблеми обмеженості фінансування на внутрішньому ринку. За умов відкритого національного ринку банки змушені шукати конкурентні переваги задля поліпшення доступу до фінансових ресурсів та реалізації ефективного довготермінового партнерства з іноземними інвесторами. Важливою перевагою для інвесторів є створення якісного корпоративного управління відповідно до міжнародних норм. Необхідність підвищення рівня корпоративного управління відповідно до кращої міжнародної практики зумовлює актуальність наукового дослідження та обґрунтування напрямів удосконалення на основі аналізу внутрішніх чинників та умов розвитку банківського бізнесу. Конфлікт інтересів є головною проблемою корпоративного управління. Інвестиційне співтовариство, професійні кола, а також регулюючі органи країн приділяють велику увагу проблемам організації відносин компаній та банків із акціонерами та іншими зацікавленими сторонами. Існує ряд підходів у визначенні кола зацікавлених сторін. У вузькому розумінні розглядають менеджерів та акціонерів. У широкому розумінні перелік може складати всю можливу безліч стейкхолдерів. Висока якість корпоративного управління служить одним із ключових умов ефективності діяльності банку. Інтереси власників повною мірою узгоджуються з досягненням високих показників рентабельності, що є основним критерієм ефективності. У свою чергу, фактором стійкості кредитної організації в довготерміновій перспективі значною мірою є вимоги з боку кредиторів до рівня ризику по її операціях. Запропоновано шляхи вирішення проблем з корпоративного управління в банках. Обґрунтовано теоретичні основи корпоративного управління в банках. Висвітлено специфіку організації взаємовідносин учасників корпоративних відносин в банку. Зазначено, що багато питань, пов’язаних з корпоративним управлінням у кредитних організаціях, лежать поза межами правової системи і мають скоріше етичний, ніж юридичний характер.
Current trends in the development of Ukrainian banks are associated with the intensification of financial globalization processes. Under the influence of the growing presence of foreign capital, Ukrainian banks have faced increased competition and an exacerbation of the problem of limited financing in the domestic market. In the open national market, banks are forced to look for competitive advantages in order to improve access to financial resources and implement effective long-term partnerships with foreign investors. The creation of quality corporate management under international standards is an important advantage for the investors. The need to increase the level of corporate management according to the best international practices determines the importance of the investigation and substantiation of the areas for improvement based on the analysis of internal factors and conditions of banking business development. Conflict of interest is a major problem of corporate management. The investment community, professional circles, as well as regulatory authorities of the countries pay great attention to the problems of organizing relations of companies and banks with shareholders and other stakeholders. There are some approaches to determining the range of stakeholders. Managers and shareholders are considered in the narrow sense. In the broad sense, the list can include all the possible stakeholders. High quality of corporate management is one of the key conditions for bank efficiency. The interests of the owners are completely consistent with the achievement of high profitability, which is the main criterion of efficiency. In turn, the requirements of creditors to the level of risk on the operations of the credit institution is largely the factor of its sustainability in the long run. The ways of solving problems of corporate governance in banks are proposed in this paper. The theoretical foundations of corporate management in banks are substantiated. The specifics of the organization of relations between the participants of corporate relations in the bank are highlighted. It is noted that many issues related to corporate management in credit institutions lie outside the legal system and are ethical rather than legal.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35827
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2756/2797
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text(дата
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text
References (Ukraine): 1. Венгер Л. А. Еволюція формування системи корпоративного управління: світовий досвід та українська практика. Актуальні проблеми економіки. 2017. Вип. 1. С. 67.
2. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): навч. посіб. Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ: Алерта, 2007. 232 с.
3. Денис О. Б. Корпоративне управління в банках: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 1. № 12. 2012. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2756/2797 (дата звернення 26.11.2020 р.).
4. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назагрова Г. В. Корпоративне управління: навч. посіб. Харків: Еспада, 2010. 688 с.
5. Шеремет О. О. Удосконалення корпоративного управління. Економіка України. Політико-економічний журнал. 2014. Вип. 1. С. 32–37.
6. Шихвердієва А. П. Корпоративне управління: навч. посіб. Київ. 2013. 92 с.
7. Довгань Л. Є., Пастухова В. В., Савчук Л. М. Корпоративне управління: навч. посіб. Київ, 2007. 174 c.
8. Про затвердження Принципів корпоративного управління. Рішення Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку № 955 від 22.07.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text(дата звернення 10.02.2021р.).
9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/ (дата звернення 10.02.2021 р.).
References (International): 1. Venher L. A. Evolyutsiya formuvannya systemy korporatyvnoho upravlinnya: svitovyy dosvid ta ukrayins'ka praktyka. Aktual'ni problemy ekonomiky. 2017. Vol. 1. Р. 67. [Іn Ukrainian].
2. Hridchina M. V. Korporatyvni finansy (zarubizhnyy dosvid i vitchyznyana praktyka): navch. posib. Mizhrehional'na akademiya upravlinnya personalom. Kyiv: Alerta, 2007. 232 р. [Іn Ukrainian]
3. Denys O. B. Korporatyvne upravlinnya v bankakh: zarubizhnyy dosvid ta vitchyznyana praktyka. Finansovo-krelytna diyal'nist': problemy teoriyi ta praktyky. Tom 1. No. 12. 2012. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2756/2797 (accessed26.11.2020). [Іn Ukrainian].
4. Zadykhaylo D. V., Kibenko O. R., Nazahrova H. V. Korporatyvne upravlinnya: navch. posib. Kharkiv: Espada, 2010. 688 р. [Іn Ukrainian].
5. Sheremet O. O. Udoskonalennya korporatyvnoho upravlinnya. Ekonomika Ukrayiny: Polityko-ekonomichnyy zhurnal. 2014. Vol. 1. Р. 32–37. [Іn Ukrainian].
6. Shykhverdyeva A. P. Korporatyvne upravlinnya: navch. posib. Kyyiv. 2013. 92 р. [Іn Ukrainian].
7. Dovhan' L. Ye., Pastukhova V. V., Savchuk L. M. Korporatyvne upravlinnya:Navch. Posib. Kyiv, 2007. 174 р. [Іn Ukrainian].
8. Pro zatverdzhennya Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnya. Rishennya Natsional'noyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta Fondovoho rynku № 955 vid 22.07.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text (accessed 10.02.2021). [Іn Ukrainian].
9. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/ (accessed 10.02.2021). [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.