Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35824

Title: It-сектор в умовах пандемії: виклики та шляхи подолання
Other Titles: It-sector under pandemic conditions: challenges and the ways to overcome them
Authors: Данилевич, Наталія Станіславівна
Поплавська, Оксана Миколаївна
Василенко, Андрій Олександрович
Бендик, Анна Русланівна
Danylevych, Nataliia
Poplavska, Oksana
Vasylenko, Andrii
Bendyk, Anna
Affiliation: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна
SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): It-сектор в умовах пандемії: виклики та шляхи подолання / Наталія Станіславівна Данилевич, Оксана Миколаївна Поплавська, Андрій Олександрович Василенко, Анна Русланівна Бендик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 122–132. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Danylevych N., Poplavska O., Vasylenko A., Bendyk A. (2021) It-sektor v umovakh pandemii: vyklyky ta shliakhy podolannia [It-sector under pandemic conditions: challenges and the ways to overcome them]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 122-132 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 5-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.122
UDC: 330.3.004
Keywords: IT-сектор
подолання наслідків COVID-19
дистанційна робота
кадрова політика
стратегічний розвиток
IT-sector
managing the COVID-19 consequences
remote work
personnel policy
strategic development
Number of pages: 11
Page range: 122-132
Start page: 122
End page: 132
Abstract: Проведено теоретико-методологічні дослідження щодо впливу пандемії COVID-19 на діяльність ІТ-сектора. Зазначено, що ІТ-сектор проявив неабияку гнучкість та швидкість в адаптації до змін та не втратив своїх сильних позицій. Два фактори впливають на розвиток ІТ-сектора – це людський капітал та державна політика. Продемонстровано, як карантинні обмеження сильно вдарили по світовій та національній економіці в ІТ-сфері та проаналізовано їх наслідки на сучасному етапі. Досліджено виклики та ризики для подальшої діяльності ІТ-компанії, що спричинила ситуація коронавірус і запропоновано шляхи подолання кризових явищ у найближчому майбутньому. Досліджено повсякденний стан функціонування компаній, які перейшли на дистанційну форму роботи. Зазначено, що без цифрових рішень у забезпеченні життєдіяльності не тільки кожної людини окремо, але й в ряді цілих галузей економіки не можливо без IT-сектора. Проаналізовано, як компанії здійснювали перехід на нові форми роботи та представлено, які переваги та недоліки дистанційної роботи є на думку респондентів. Показано, що для успішної роботи у віддаленому режимі необхідно проявляти більшу мобілізованість і здатність швидше приймати рішення. Порівняно із рештою секторів економіки, сегмент ІТ виявився більш стійким до вимушених карантинних заходів у зв’язку із можливістю віддаленої роботи. Іт-компанії почали змінювати напрями своїх проектів. Розвиток ІТ-сектора та успішна діяльність ІТ-компаній залежать від кваліфікації ІТ-спеціалістів, їх уміння й бажання продуктивно працювати. Зазначено, що особливо у такі скрутні часи діалог між державою та бізнесом повинен бути на найвищому рівні, аби вийти із ситуації, що склалася, з мінімальними втратами. Обґрунтовано, що необхідно враховувати стратегію розвитку ІТ-сектора України: скорочення диспропорції в попиті й пропозиції висококваліфікованих фахівців, дистанційна зайнятість, зупинка їх можливого відтоку за кордон. Окрім того, самим компаніям, щоб займати лідируючі позиції на ринку, залучати й утримати висококваліфікованих і талановитих фахівців, потрібна особлива політика щодо залучення та утримання персоналу.
Theoretical and methodological investigations of the COVID-19 pandemic impact on the IT sector activities are carried out. It is noted that IT sector has shown great flexibility and speed in adapting to changes and has not lost its strong position. Two factors that influence IT sector development are human capital and public policy. It is demonstrated how quarantine restrictions have effected IT sector in the global and national economies, and the consequences of those restrictions at the present stage are analyzed. Challenges and risks caused by the situation with Coronavirus for future activities of IT companies are investigated, and ways to overcome the crisis in the near future are proposed. The authors investigated the status of the daily operations of companies that have switched to remote work and noted that without digital solutions brought by the IT sector it is impossible to ensure not only the livelihood of people but also normal work in many sectors of the economy. The companies transition to new operation forms is analyzed, the advantages and disadvantages of remote work according to the respondents’ opinion are shown. It is also shown that in order to implement the remote work successfully it is necessary to involve greater mobilization and faster decision-making process. In comparison with other economy sectors, the IT sector is more resilient to the strict quarantine measures due to the possibility of remote operation. IT companies began to diversify their projects. The development of IT sector and the successful operation of IT companies depend on the qualifications of IT professionals, their skills, and their desire to work effectively. It is noted that during such difficult times especially, the dialogue between the state and business should be at the highest level in order to manage the situation with minimal losses. It is substantiated that it is necessary to take into account the strategy of the Ukrainian IT sector development: reduction of the disparity in the demand and supply of highly qualified specialists, remote employment, stopping possible loss of professionals due to immigration. In addition, companies themselves need a special policy to attract and retain people, especially highly qualified and talented professionals, in order to occupy the leading positions in the market.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35824
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.35808/ijeba/492
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/102228.pdf
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2013/Competitiveness/conf_materials.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/31231/19-5571-2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://biz.ligazakon.net/analitycs/193886_
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1X4oTmM3oitMnmWzukwFALnNijhvmcHff/page/nHpKB
https://growthfactory.it/covid-impact-samyj-polnyj-obzor-it-sektora-april-2020/
https://www.indus-яtry4ukraine.net/digest-4/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/progr-covid19-analytics.pdf
https://biz.ligazakon.net/analitycs/193886_koronavrus-ta-t-yak-uniknuti-stagnats
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/progr-covid19-analytics.pdf
References (Ukraine): 1. Колот А. М., Данюк В. М., Герасименко О. О. та ін. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К.: КНЕУ, 2017. 505 с.
2. Рудакова С. Г. Проблеми використання гнучких форм зайнятості в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Київ: КНЕУ, 2012. № 1 (3). С. 134–141.
3. Герасименко О. О., Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплаті праці. Бізнес Інформ. 2017. № 11. C. 233–238.
4. Lopushnyak G., Overchuk V., Ukraynets L., Rudakova S., Kabachenko D. Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Submitted. Scopus. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII. Issue 3. 2020. Р. 139–149. DOI: https://doi.org/10.35808/ijeba/492
5. Василик А. В., Данилевич H. C., Сікорська А. C. Сучасні підходи до удосконалення режимів праці і відпочинку працівників. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. Київ: КНЕУ, 2018. № 40. С. 235–246.
6. Кравчук О. І. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Київ: КНЕУ, 2018. № 1. С. 172–191.
7. Frey C. B., Osborne M. A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization? Technological Forecasting and Social Change. Vol. 114. 2017. P. 254–280. URL: http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/102228.pdf. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
8. Азьмук Н. А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці. Конкуренто- спроможність національної економіки: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2013 року. 2013. 159–162 c. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2013/Competitiveness/conf_materials.pdf.
9. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text.
10. Колот А. М., Герасименко О. О. Сфера праці в умовах глобальної соціо-економічної реальності 2020: виклики для України. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf.
11. Шушпанов Д. Г., Литвинюк А. В. Перспективи зайнятості української молоді в умовах цифрової економіки. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 жовтня 2019 р.). К.: КНЕУ. 2019. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/31231/19-5571-2.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
12. WEF (2020) The Future of Jobs Report. Cologni: World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020.
13. Коронавірус та ІТ: як уникнути стагнації. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/193886_ koronavrus-ta-t-yak-uniknuti-stagnats.
14. Хто наймає? Опитування від Railsware. URL: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1X4oTmM3oitMnmWzukwFALnNijhvmcHff/page/nHpKB.
15. «COVID IMPACT» – самый полный обзор it сектора на основании 10 исследований на конец апреля 2020: мир, Украина и СНГ. URL: https://growthfactory.it/covid-impact-samyj-polnyj-obzor-it-sektora-april-2020/.
16. Цифрові технології для протидії COVID-19. Дайджест № 4 (20–30 квітня). URL: https://www.indus-яtry4ukraine.net/digest-4/.
17. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків covid-19: «економічне відновлення». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/progr-covid19-analytics.pdf.
References (International): 1. Kolot A. M. et al. (2017). Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiya. [Decent Work: Imperatives, Ukrainian Realities, Mechanisms of Security]. Kyiv: KNEU. 505 p.
2. Rudakova S. G. (2012). Problemy vykorystannya hnuchkykh form zaynyatosti v Ukrayini. [Use problems flexible forms of employment in Ukraine]. Social'no-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka. [Social and labour relations: treory and practice]. Vol. 1. No. 3. Р. 134−141.
3. Herasymenko O. O., Shchetinina L. V., Rudakova S. G. (2017). Dystantsiyna zaynyatist': suchasni trendy v orhanizatsiyi ta oplati pratsi. [The Remote Employment: Current Trends in the Organization and Remuneration of Labor]. Biznes Inform. [Business-inform]. No. 11. Р. 233−238. [Іn Ukrainian].
4. Lopushnyak G., Overchuk V., Ukraynets L., Rudakova S., Kabachenko D. (2020). Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Submitted. Scopus. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII. Issue 3. Р. 139–149. DOI: https://doi.org/10.35808/ijeba/492
5. Vasylyk A. V., Danylevych N. S., Sikorska A. S. (2018). Suchasni pidkhody do udoskonalennya rezhymiv pratsi i vidpochynku pratsivnykiv. [Modern approaches to improving the employees work and rest schedules]. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo: zb. nauk. pr. [Economics and entrepreneurship]. Vol. 40. Р. 235–246.
6. Kravchuk O. I. (2018). Cyfrova kompetentnist' menedzhera z personalu. [HR-manager digital competency]. Social'no-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka. [Social and labour relations: treory and practice]. Vol. 1. No. 15. Р. 172−191.
7. Frey C. B., Osborne M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization? Technological Forecasting and Social Change. Vol. 114. P. 254–280. URL: http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/102228.pdf. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
8. Azmuk N. A. Vplyv informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na rynok pratsi. [The impact of information and communication technologies on the labor market]. Konkurentospromozhnist natsionalnoyi ekonomiky. Materialy XIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 19 kvitnya 2013 roku. [Competitiveness of the national economy. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference on April 19, 2013.]. Р. 159–162. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2013/Competitiveness/conf_materials.pdf.
9. Strategy for the development of the information society in Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text.
10. Kolot A. M., Gerasymenko O. O. Sfera pratsi v umovakh hlobal'noyi sotsio-ekonomichnoyi real'nosti 2020: vyklyky dlya Ukrayiny. [The sphere of work in a global context socio-economic reality 2020: challenges for Ukraine]. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf.
11. Shushpanov D. G., Litvinyuk A. V. (2019). Perspektyvy zaynyatosti ukrayins'koyi molodi v umovakh tsyfrovoyi ekonomiky. [Prospects for employment of Ukrainian youth in the digital economy].The sphere of employment and income in the digital economy conditions: mechanisms of regulation, challenges and development dominants Book of participants’ abstracts of the International Scientific and Practical Conference 23–24 October 2019. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/31231/19-5571-2.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
12. WEF (2020) The Future of Jobs Report. Cologni: World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020.
13. Coronavirus and IT: how to avoid stagnation. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/193886_koronavrus-ta-t-yak-uniknuti-stagnats.
14. Who hires? Survey from Railsware. URL: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1X4oTmM3oitMnmWzukwFALnNijhvmcHff/page/nHpKB.
15. “COVID IMPACT” is the most complete overview of the IT sector based on 10 surveys at the end of April 2020: the world, Ukraine and the CIS. URL: https://growthfactory.it/covid-impact-samyj-polnyj-obzor-it-sektora-april-2020/.
16. Digital technologies for counteracting COVID-19. Digest No. 4 (April 20–30). URL: https://www.indus-яtry4ukraine.net/digest-4/.
17. Economic stimulus program to overcome the effects of covid-19: “economic recovery”. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/progr-covid19-analytics.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.