Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35823

Title: Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду
Other Titles: The necessity of evaluation of deregulation processes in business environment of Ukraine considering the world practice
Authors: Фаріон, Михайлина
Мацько, Віктор
Farion, Mykhailyna
Matsko, Viktor
Affiliation: Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
West Ukrainian National University, Ukraine, Ternopil
Bibliographic description (Ukraine): Фаріон М. Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду / Михайлина Фаріон, Віктор Мацько // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 111–121. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Farion M., Matsko V. (2021) Analiz neobkhidnosti derehuliatsiinykh protsesiv biznes-seredovyshcha v Ukraini z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [The necessity of evaluation of deregulation processes in business environment of Ukraine considering the world practice]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 111-121 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 14-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.111
UDC: 338.22
334(477)
Keywords: бізнес-процеси
дерегуляція
фінансові можливості
регуляторний вплив
інвестиційні ресурси
бізнес-середовище
реформа
business processes
deregulation
financial opportunities
regulatory impact
investment resources
business environment
reform
Number of pages: 11
Page range: 111-121
Start page: 111
End page: 121
Abstract: Дерегуляція є основою для створення національної бізнес-моделі, яка повинна бути близькою до європейських. Бізнес-клімат в Україні тривалий час характеризувався нестійкою позицією, яка не давала можливості розвиватися національній економіці. Інвестори та підприємці, за період становлення незалежності, відзначають циклічний характер рівня сприятливості для ведення бізнесу, тобто більшість державних регуляторів виправдали свою доречність, проте багато з них є малоефективними, або не доречними. Неможливість прозорості ведення бізнесу призвела до скорочення кількості бізнес-одиниць, а також інвестиційних ресурсів. Створення сприятливого інвестиційного клімату є основним завданням та об’єктом дослідження багатьох наукових праць. Прозорість ринку, мінімізація регуляторних бар’єрів та дій контролюючих органів, а також справедливі правила для організації та ведення бізнесу можуть кардинально змінити середовище для здійснення підприємницької діяльності. Не зважаючи на ставлення до України іноземними інвесторами як до країни зі значними бізнес-перспективами, рівень залучення зовнішніх інвестицій залишається досить низьким. Теоретично припускається, що з вигідним географічним положенням, індустріальною базою та значними земельними ресурсами Україна до цього часу могла потроїти капітал за умов існування сприятливої першопочаткової моделі регулювання ведення бізнесу. Аграрна та енергетична галузь могли б стати домінуючими в залученні зовнішнього капіталу. Проте останні роки показали значне скорочення іноземних інвестицій в економіку України, а основними бізнес-гравцями на національному ринку залишаються торгівля, частково промисловість та будівництво, які також працюють на незначному рівні прибутковості. Поточний стан економіки доводить, що ці сектора не можуть значно вплинути на її розвиток у перспективі. Отже, пошуки можливих шляхів покращення бізнес-середовища, де ключовим індикатором виступає дерегуляція бізнес-процесів, залишаються актуальними та повинні стати базою для проведення економічної реформи, без якої Україна не зможе стати висококонкурентною державою, а, отже, економічна невизначеність і надалі буде негативно впливати на її розвиток.
Deregulation is the basis for creating a national business model that should be close to European ones. Business climate in Ukraine has been characterized by unstable position that did not give opportunities to develop the national economy. Investors and entrepreneurs, during the period of independence, have noticed the cyclical character of the supporting level for doing business, it means that most state regulators justified their relevance, but many of them are ineffective, or are not relevant. The impossibility of business transparency has led to the reduction in the number of business units, as well as investment resources. The creation of favorable investment climate is the main task and object of the investigation for many scientific works. Transparency of the market, minimization of regulatory barriers and control bodies, as well as fair rules for organizing and doing business, can radically change the environment for business. Despite the attitude to Ukraine by foreign investors as for the country with significant business prospects, the level of foreign investment attraction remains low. Theoretically, it is assumed that with advantageous geographical provisions, industrial base and significant land resources, Ukraine has been able to triple capital in the conditions of existence of the favorable primary model of business management. The agrarian and energy industries could become dominant in attracting external capital. However, the recent years showed the significant reduction in foreign investment in the economy of Ukraine, and business players on the national market are trading, partially industry and construction, which also work at a small level of profitability, and the current economy state proves that these sectors cannot significantly effect on its development in perspective. Thus, searching for possible ways to improve the business environment, where the key indicator is the deregulation of business processes, remain relevant and should become the basis for economic reform without which Ukraine will not be able to become a highly competitive state, and therefore economic uncertainty will continue to affect its development negatively.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35823
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://www.investopedia.com/terms/d/deregulate.asp
https://boycewire.com/deregulation-definition-and-examples/
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-aviation_en
https://www.nasdaq.com/articles/trump-deregulating-banks-heres-what-means-you-2019-02-12
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201616759692479.pdf
https://doi.org/10.13106/eajbm.2016.vol6.no3.5
http://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Regional-Doing-Business_obshhyy-2.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83
http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652929/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#Text
References (Ukraine): 1. Deregulation. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/d/deregulate.asp.
2. Boyce P. Deregulation Definition. Pros, Cons, Examples.2021. Boyce Wire. URL: https://boycewire.com/deregulation-definition-and-examples/.
3. EU Aviation: 25 years of reaching new heights. EC. URL: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-aviation_en.
4. Trump Is Deregulating Banks: Here's What That Means for You. Feb. 12, 2019. Nasdaq. URL: https://www.nasdaq.com/articles/trump-deregulating-banks-heres-what-means-you-2019-02-12
5. Awdeh A. Impact of Financial Deregulation on Bank Productivity: Evidence from a Panel of Arab Banks. J. Asian Dev. Stud, Vol. 2. Issue 4. December 2013. P. 6–22.
6. Mittal A. The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies. United Nations conference on trade and development. G-24 Discussion Paper Series. No. 56. June 2009. 40 p.
7. Dongho K. The Effects of Airline Deregulation: A Comparative Analysis. East Asian Journal of Business Management. 6–3 (2016). P. 5–10. URL: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201616759692479.pdf. DOI: https://doi.org/10.13106/eajbm.2016.vol6.no3.5
8. Легкість ведення бізнесу Regional Doing Business – 2017.FORBIZ. URL: http://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Regional-Doing-Business_obshhyy-2.pdf
9. Ведення бізнесу. UEL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.
10. Кир’язова Т. О. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. Економіка та управління національним господарством. Випуск 16. 2017. С. 145–149.
11. Doingbusiness-2017. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу. Економічний дискусійний клуб. UEL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu.
12. Doing Business-2020. Завдяки чому Україна піднялася в рейтингу на 64 сходинку. Економічна правда. UEL:https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652929/.
13. Ведення бізнесу. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.
14. Крайник О. Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах активізації процесів регіонального економічного розвитку. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1 (50). Ч. 2. С. 182–188.
15. Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» із змінами та доповненнями, від 4 грудня 2019 р. № 1413-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#Text.
16. Пурій Г. М. Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інфраструктура ринку. Випуск 44. 2020. С. 199–203.
References (International): 1. Deregulation. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/d/deregulate.asp.
2. Boyce P. Deregulation Definition. Pros, Cons, Examples.2021. BoyceWire. URL: https://boycewire.com/deregulation-definition-and-examples/.
3. EU Aviation: 25 years of reaching new heights. EC. URL: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-aviation_en.
4. Trump Is Deregulating Banks: Here's What That Means for You. Feb. 12, 2019. Nasdaq. URL: https://www.nasdaq.com/articles/trump-deregulating-banks-heres-what-means-you-2019-02-12.
5. Awdeh A. Impact of Financial Deregulation on Bank Productivity: Evidence from a Panel of Arab Banks. J. Asian Dev. Stud, Vol. 2. Issue 4. December 2013. P. 6–22.
6. Mittal A. The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies. United Nations conference on trade and development. G-24 Discussion Paper Series. No. 56. June 2009. 40 p.
7. Dongho K. The Effects of Airline Deregulation: A Comparative Analysis. East Asian Journal of Business Management 6–3 (2016). P. 5–10. URL: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201616759692479.pdf. DOI: https://doi.org/10.13106/eajbm.2016.vol6.no3.5
8. Lehkist' vedennya biznesu Regional Doing Business – 2017. FORBIZ. URL: http://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Regional-Doing-Business_obshhyy-2.pdf.
9. Vedennya biznesu. Vikipediya. UEL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.
10. Kyr"yazova T. O. Osoblyvosti rozvytku maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Ekonomika ta upravlinnya natsional'nym hospodarstvom. Vypusk 16. 2017. Р. 145–149.
11. Doing business-2017. Ukrayina v reytynhu svitovoho banku lehkosti vedennya biznesu. Ekonomichnyy dyskusiynyy klub. UEL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu.
12. Doing Business-2020. Zavdyaky chomu Ukrayina pidnyalasya v reytynhu na 64 skhodynku. Ekonomichna pravda. UEL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652929/.
13. Vedennya biznesu. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.
14. Kraynyk O. Derzhavne rehulyuvannya pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti v umovakh aktyvizatsiyi protsesiv rehional'noho ekonomichnoho rozvytku. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya. 2017. Vyp. 1 (50). Ch. 2. Р. 182–188.
15. Rozporyadzhennya KMU “Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo derehulyatsiyi hospodars'koyi diyal'nosti ta pokrashchennya biznes-klimatu, planu diy shchodo pidvyshchennya pozytsiyi Ukrayiny v reytynhu Svitovoho banku “Vedennya biznesu” iz zminamy ta dopovnennyamy, vid 4 hrudnya 2019 r. № 1413-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#Text.
16. Puriy H. M. Suchasnyy stan ta osnovni tendentsiyi zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny. Infrastruktura rynku. Vypusk 44. 2020. Р. 199–203.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.