Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35822

Title: Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України
Other Titles: The influence of indicative cost on the formation of financial potential of higher education institutions in Ukraine
Authors: Сас, Світлана Петрівна
Sas, Svitlana
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Сас С. П. Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України / Світлана Петрівна Сас // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 102–110. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Sas S. (2021) Vplyv indykatyvnoi sobivartosti na formuvannia finansovoho potentsialu zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy [The influence of indicative cost on the formation of financial potential of higher education institutions in Ukraine]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 102-110 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Issue Date: 22-Jun-2021
Submitted date: 11-May-2021
Date of entry: 27-Aug-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.102
UDC: [338.2
657.47]
378(477)
Keywords: заклад вищої освіти
платне навчання
індикативна собівартість
мінімальна вартість
фінансовий потенціал ЗВО
institution of higher education
paid education
indicative cost
minimum cost
financial potential of HEI
Number of pages: 9
Page range: 102-110
Start page: 102
End page: 110
Abstract: Впровадження новацій у фінансове управління закладів вищої освіти (далі – ЗВО) відбувається поряд із іншими змінами освітньо-наукової галузі та є актуальним питанням сьогодення. Одним із нововведень є Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, що поширюється на 38 найпопулярніших спеціальностей. Досліджено вплив державного регулювання мінімального рівня вартості платної освітньої послуги для підготовки фахівців за окремими популярними спеціальностями на формування фінансового потенціалу ЗВО. Проведено аналіз розміру плати за навчання студентів та показників вступної кампанії у 2020/2021 навчальному році окремих державних ЗВО Львівської області. Порівнюючи їх із попереднім навчальним роком, виявлено тенденцію до зменшення вступників на платну форму навчання у цих ЗВО, в яких відбулося значне підвищення вартості через застосування індикативної собівартості. Для комплексного бачення приділено значну увагу загальнонаціональній ситуації, як демографічній, політичній, так і підходам до фінансування вищої школи. Проаналізовано рівень фактичних бюджетних витрат на підготовку одного здобувача вищої освіти державної форми навчання у різних за профільністю та масштабом діяльності ЗВО. Встановлено пряму залежність попиту абітурієнта від вартості навчання та однозначний вплив кількості зарахованих студентів, котрі навчатимуться за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на фінансовий потенціал ЗВО, який формується, зокрема, за рахунок надання платних освітніх послуг. Вважаємо, при формуванні цінової пропозиції за усіма спеціальностями, за якими здійснює підготовку фахівців ЗВО, встановленні остаточної їхньої вартості, крім усіх витрат на надання послуги варто враховувати й ситуацію на ринку освітніх послуг, аналізувати його щодо затребуваності конкретного фахівця, брати до уваги попит і пропозицію за кожною спеціальністю. Підсумовано, що продовження застосування норм регулювання обґрунтованої ціни на навчання сприятиме розвитку конкурентного освітнього середовища, підвищенню відповідальності учасників освітнього процесу, а також формуванню фінансової стійкості ЗВО.
The introduction of innovations in the financial management of higher education institutions (hereinafter – HEIs) is taking place along with other changes in the educational and scientific field and is an important issue today. One of the innovations is the Procedure for the formation of minimum tuition fee for higher education on the basis of indicative ownership, which extends to 38 most popular specialties. The influence of state regulation of the minimum level of the cost of paid educational services for specialists training in some popular specialties on the formation of the financial potential of HEIs is investigated in this paper. The amount of tuition fees for students and indicators of the admission campaign in 2020/2021 academic year of some state HEIs in Lviv region is analyzed. Comparing them with the data of previous academic year, we can see that in HEIs where the cost significantly increase due to the indicative cost use, the number of entrants to the paid form of education are reducing. For comprehensive vision, considerable attention is paid to the national demographic and political situation, as well as to the approaches to higher education funding. The level of actual budget expenditures for the preparation of one applicant for higher education in different state HEIs is analyzed. It is revealed that entrant's demand directly depends on the cost of education. And the financial potential of HEIs which is formed, in particular, through paid educational services depends on the number of enrolled students who will study at the expense of individuals and legal entities. We believe that while forming the price offer and establishing the final cost of training specialists in all specialties in HEIs, in addition to considering all costs of providing services, it is necessary to take into account the situation on the market of educational services and analyze supply and demand for each specialty. It is concluded that the continued application of regulation rules of a reasonable price for education will contribute to the development of competitive educational environment, increase the responsibility of participants in the educational process, and will contribute to financial stability of HEIs.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35822
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED071152.pdf
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.091
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-279-288
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zaprovm030320adzhennya-indikativnoyi-sobivartosti
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-295-305
https://mon.gov.ua/ua/news/minimalna-vartist-kontraktnogo-navchannya-2020-mon-opublikuvalo-rozrahunok
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412/2008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023/2004
https://vstup.osvita.ua/
https://vstup.edbo.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-vishi-zmozhut-prijnyati-majzhe-na-6-bilshe-bakalavriv-na-byudzhet-u-porivnyanni-z-minulim-rokom
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900078-na-tli-pandemiyi-studentiv-inozemtsiv-v-ukrayini-suttyevo-pomenshalo-mon-nazvalo-tsifri
References (Ukraine): 1. Goode R. B. Adding to the stock of physical and human capital. The American Economic Review. 1959. № 49 (2). P. 147–155.
2. Schultz T. W. Education and productivity. June. 1971. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED071152.pdf.
3. Чайка І. П. Аналіз українського ринку вищої освіти. Галицький економічний вісник. 2020. № 1 (62). С. 91–101. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.091
4. Скрипник А. В., Костенко І. С. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 «Економіка». Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 279–288. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-279-288
5. Волосова Н., Стеблюк Н. До питання визначення вартості освітніх послуг та формування ефективної цінової політики у державних вищих навчальних закладах. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 1. С. 258–261.
6. Деякі питання запровадження індикативної собівартості: постанова Кабінету Міністрів України від 03 бер. 2020 р. № 191 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zaprovm030320adzhennya-indikativnoyi-sobivartosti (дата звернення 21.02.2021).
7. Костенко І. С. Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 295–305. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-295-305
8. Мінімальна вартість контрактного навчання 2020: МОН опублікувало розрахунок. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/minimalna-vartist-kontraktnogo-navchannya-2020-mon-opublikuvalo-rozrahunok (дата звернення 21.02.2021).
9. Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Указ Президента України від 05 трав. 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412/2008 (дата звернення 21.02.2021).
10. Питання Національного технічного університету України «Київський політехнічний»: Указ Президента України від 30 сер. 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023/2004 (дата звернення 21.02.2021).
11. Вступ.ОСВІТА.UA. URL: https://vstup.osvita.ua/ (дата звернення 27.02.2021).
12. Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/ (дата звернення 28.02.2021).
13. Вступ 2020: Виші зможуть прийняти майже на 6% більше бакалаврів на бюджет у порівнянні з минулим роком. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-vishi-zmozhut-prijnyati-majzhe-na-6-bilshe-bakalavriv-na-byudzhet-u-porivnyanni-z-minulim-rokom (дата звернення 06.03.2021).
14. На тлі пандемії студентів-іноземців в Україні суттєво поменшало: МОН назвало цифри. URL: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900078-na-tli-pandemiyi-studentiv-inozemtsiv-v-ukrayini-suttyevo-pomenshalo-mon-nazvalo-tsifri (дата звернення 07.03.2021).
References (International): 1. Goode R. B. Adding to the stock of physical and human capital. The American Economic Review. 1959. No. 49 (2). P. 147–155.
2. Schultz T. W. Education and productivity. June 1971. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED071152.pdf.
3. Chaika I. P. Analiz ukrainskoho rynku vyshchoi osvity. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2020. No. 1 (62). Р. 91–101. [Іn Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.091
4. Skrypnyk A. V., Kostenko I. S. Ekonometrychnyi analiz popytu ta propozytsii osvitnikh posluh za spetsialnistiu 051 “Ekonomika”. Biznes inform. 2020. No.4. Р. 279–288. [Іn Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-279-288
5. Volosova N., Stebliuk N. Do pytannia vyznachennia vartosti osvitnikh posluh ta formuvannia efektyvnoi tsinovoi polityky u derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh. Ekonomichnyi analiz. 2011. Vyp. 8. Ch. 1. Р. 258–261. [Іn Ukrainian].
6. Deiaki pytannia zaprovadzhennia indykatyvnoi sobivartosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 ber. 2020 r. № 191 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zaprovm030320adzhennya-indikativnoyi-sobivartosti (data zvernennia 21.02.2021). [Іn Ukrainian].
7. Kostenko I. S. Rol indykatyvnoi sobivartosti u formuvanni rynku osvitnikh posluh v Ukraini. Biznes inform. 2020. № 5. Р. 295–305. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-295-305
8. Minimalna vartist kontraktnoho navchannia 2020: MON opublikuvalo rozrakhunok. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/minimalna-vartist-kontraktnogo-navchannya-2020-mon-opublikuvalo-rozrahunok (data zvernennia 21.02.2021). [Іn Ukrainian].
9. Pro zakhody shchodo pidvyshchennia statusu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 05 trav. 2008 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412/2008 (data zvernennia 21.02.2021). [Іn Ukrainian].
10. Pytannia Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 ser. 2004 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023/2004 (data zvernennia 21.02.2021). [Іn Ukrainian].
11. Vstup.OSVITA.UA URL: https://vstup.osvita.ua/ (data zvernennia: 27.02.2021). [Іn Ukrainian].
12. Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/ (data zvernennia 28.02.2021). [Іn Ukrainian].
13. Vstup 2020: Vyshi zmozhut pryiniaty maizhe na 6% bilshe bakalavriv na biudzhet u porivnianni z mynulym rokom. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-vishi-zmozhut-prijnyati-majzhe-na-6-bilshe-bakalavriv-na-byudzhet-u-porivnyanni-z-minulim-rokom (data zvernennia 06.03.2021). [Іn Ukrainian].
14. Na tli pandemii studentiv-inozemtsiv v Ukraini suttievo pomenshalo: MON nazvalo tsyfry. URL: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900078-na-tli-pandemiyi-studentiv-inozemtsiv-v-ukrayini-suttyevo-pomenshalo-mon-nazvalo-tsifri (data zvernennia 07.03.2021). [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.