Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35361
Title: Автоматизоване оцінювання та класифікація небезпеки дефектів за результатами дефектоскопії поверхні металів
Other Titles: Automated assessment and classification of defects according to the results of defectoscopy of metal surfaces
Authors: Литвин, Андрій Романович
Шевчук, Олег Романович
Lytvyn, Andrii
Shevchuk, Oleh
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Bibliographic description (Ukraine): Литвин А. Р., Шевчук О. Р. Автоматизоване оцінювання та класифікація небезпеки дефектів за результатами дефектоскопії поверхні металів : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю «151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Р. Литвин, О. Р. Шевчук. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 94 с.
Bibliographic description (International): Lytvyn A. R, Shevchuk O. R. Automated assessment and classification of defects according to the results of defectoscopy of metal surfaces : qualifying work of the bachelor's on a specialtya "151 – automation and computer-integrated technologies" / A. R Lytvyn, O. R. Shevchuk. – Ternopil : TNTU, 2021. – 94 p.
Issue Date: 17-Jun-2021
Submitted date: 14-Jun-2021
Date of entry: 16-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Institution defense: ЕК №21, 2021 р.
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Marushchak, Pavlo
Committee members: Микитишин, Андрій Григорович
Mykytyshyn, Andrii
UDC: 621.793.02
Keywords: автоматизація
роботизоване зварюваня
автоматизовані випробування
аналіз зображень шва
крива деформування
automation
robotic welding
automated tests
analysis of weld images
deformation curve
Page range: 1-94
End page: 94
Abstract: В даній кваліфікаційній роботі підібрано роботизоване обладнання для зварювання. Технічні рішення проекту передбачають вирішення наступних завдань: автоматизація основних і допоміжних операцій робототехнічного зварювання; оптимізація робототехнічного зварювання; підвищення надійності функціонування систем управління в результаті застосування сучасних методів діагностики і прогнозування працездатності зварних з’єднань; аналіз інформації про результати процесу зварювання з фіксацією відхилень від заданих параметрів оптимальних режимів. Робототехнічне зварювання розглянуто як технологічний процес маніпулятора, що забезпечує рух зварювального інструменту по складній траєкторії. Використання робототехніки дозволяє застосовувати найпродуктивніші режими зварювання за оптимального формування зварних швів, підвищувати густину струму, збільшити реальну глибину проплавлення, забезпечити додаткове зростання продуктивності і найголовніше зменшення зварювальних деформацій. Такий підхід до проблеми роботизації дозволяє успішно вирішувати відносно прості технологічні проблеми зварювання ковшів грейферів.
Robotic welding equipment is selected in this qualification work. Technical solutions of the project provide for the solution of the following tasks: automation of basic and auxiliary operations of robotic welding; optimization of robotic welding; increasing the reliability of control systems as a result of the use of modern methods of diagnosis and prediction of welds; analysis of information about the results of the welding process with fixation of deviations from the specified parameters of the optimal modes. Robotic welding is considered as a technological process of the manipulator, which provides the movement of the welding tool on a complex trajectory. The use of robotics allows to apply the most productive welding modes with optimal formation of welds, increase the current density, increase the real depth of penetration, provide additional productivity growth and most importantly reduce welding deformation. This approach to the problem of robotics allows you to successfully solve relatively simple technological problems of welding buckets grabs.
Description: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «17» червня 2021 р. о 9.00 год. на засіданні екзаменаційної комісії №21 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Content: ВСТУП 8 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Роботизоване зварювання та наплавлення 13 1.2 Критичний аналіз існуючої технології виготовлення ковша грейфера та обґрунтування альтернативного варіанту 19 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 2.1. Технічні умови на виготовлення ковша грейфера 23 2.2. Вибір зварювальних матеріалів 26 2.3. Режими роботизованого зварювання ковша грейфера 29 2.4. Техніка і технологія складання та роботизованого зварювання ковша грейфера 31 2.4.1. Послідовність виконання операцій складання-зварювання ковша грейфера 33 2.4.2. Приймальний контроль якості зварних з'єднань ковша грейфера після роботизованого зварювання 34 2.5. Техніка і технологія роботизованого наплавлення ножів ковша грейфера 36 2.6. Вибір стандартного устаткування 38 2.7. Вимоги до експлуатації зварювальних роботів 40 2.8. Розробка спеціалізованого обладнання для виготовлення ковша грейфера 41 2.9. Вплив структури зварного шва (наплавки) створеної роботизованим способом 45 3. СПЕЦІАЛЬНА ЧACТИНA 3.1. Засоби тензо- і динамометрії 61 3.2. Автоматизований спосіб дослідження деформівної здатності зварного шва одержаного роботизованим способом 72 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4.1. Актуальність охорони праці 82 4.2. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторіях 83 4.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до лабораторного приміщення 84 ВИСНОВКИ 88 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 90
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35361
Copyright owner: © Литвин А.Р., Шевчук О.Р., 2021
References (Ukraine): Башаппсин Ю.А, Ющенко A.C. Промышленные роботы в технологии современного машиностроительного производства. М.: НИИмаш, 1984. - 392 с. 2. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы. /Под. ред. Е.П. Попова. М.: Машиностроение, 1985. - 256 с. 3. Сварочные роботы / В. Геттерт и др., под ред. Г., Гердена. Пер. с нем. М.: Машиностроение. 1988. -288 с. 4. Потапьевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом А.Г. Потапьевский. – М.: Машиностроение, 1974. – 240 с. 5. Потапьевский А.Г. Плавление и перенос металла при сварке в СО2 тонкой проволокой // Автоматическая сварка. – 1958. - № 7. – С. 37-42. 6. Потапьевский А.Г. Влияние составляющих режима сварки тонкой проволокой в среде углекислого газа на интенсивность металлургических реакций // Автоматическая сварка. – 1958. - № 2. – С. 53-58. 7. Потапьевский А.Г. Разбрызгивание при сварке в СО2 проволокой Св-08Г2С / А.Г. Потапьевский, В.Я. Лаврищев // Автоматическая сварка. – 1972. - № 8. – С. 39-42. 8. Помазка Г.У. Применение сварки в смесях газов в ФРГ в 1979 г. // Автоматическая сварка. – 1980. - № 6. – С. 44-48. 9. Справочник сварщика. - М.: Машиностроение, 1974. – 520 с. 10. Воропай Н.М. Новое в технологии сварки в защитных газах. Учеб. Пособие для слушателей заочных курсов повышения квалификации ИТР по технологии и оборудованию сварочного производства / Н.М. Воропай. – М.: Машиностроение, 1981. – 47 с. 11. Контроль качества сварки. / Под. ред. В.Н. Волченко. – М.: Машиностроение, 1975. – 328 с. 12. Гитлевич А.Д. Техническое нормирование процессов в сварочных цехах / А.Д. Гитлевич. - М.: Машиностроение, 1972. – 136 с. 13. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов / А.И. Красовский. – М.: Машиностроение, 1965. – 392 с. 14. Щербина Я.Я. Основы противопожарной защиты / Я.Я. Щербина, И.Я. Щербина. – К.: Вища школа, 1985. – 255 с. 15. Еремин, Е. Н. Износостойкая наплавка ножей горячей резки металлопроката [Текст] / Е. Н. Еремин, Ю. О. Филип¬пов, Д. Г. Покровский [и др.] // Заготовительные производ¬ства в машиностроении. – 2008. – № 4.– С. 17–19. 16. Рябцев, И. А. Наплавка деталей машин и механизмов [Текст] / И. А. Рябцев. – Киев: Екотехнология, 2004. – 160 с. 17. Юзвенко, Ю. А. Порошковые проволоки для наплавки [Текст] / Ю. А. Юзвенко // Автоматическая сварка. – 1972. – № 5. – С. 67–71. 18. Еремин, Е. Н. Влияние боридных соединений на струк¬туру и свойства мартенситно-стареющей штамповой стали, на¬плавленной порошковой проволокой [Текст] / Е. Н. Еремин, А. С. Лосев // Сварка и диагностика. – 2013. – № 3.– С. 32–35. 19. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Патона Б.Е. – М.: Машиностроение, 1974. – 789 с. 20. Фрумин И.И. Современные типы наплавочных материалов и их классификация. // Наплавленный металл – Киев: ИЭС им. Е.О. Патона. Наукова думка, 1977. С. 3 – 17. 21. Безопасность производственных процессов // Под ред. Беляева. – М.: Машиностроение, 1984. – 462 с. 22. Закон України “Про охорону праці” за станом на 2 червня 2011 р./ Верховна Рада України.- Офіц.вид.- К.: Парлам. Вид.-18 с. (Серія “Закони України”), 2011. 23. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении [Текст] / Е.Я.Юдин, С.В.Белов, С.К.Баланцев. - М.:Машиностроение,1983.-432с. 24. Вайнштейн В.Е. Безпека і охорона праці на підприємствах машинобудування [Текст] / В.Е. Вайнштейн. - К.: Вища школа, 1999.-262с. 25. Abo-Hammour, Z. S., Mirza, N. M., Mirza, S. M., and Arif, M. (2002). “Cartesian path generation of robot manipulators using continuous genetic algorithms.” Robotics and Autonomous Systems, 41: 179–223. 26. Abramowitz, M. and Stegun, I. A. (1972). Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables. Dover Publications, New York. Ahmed Bazaz, S. and Tondu, B. (1999). “Minimum time on-line joint trajectory generator based on low order spline methods for industrial manipulators.” Robotics and Autonomous Systems, 29: 257–268. 26. Andersen, H. J. (2001). Sensor Based Robotic Laser Welding - Based on Feed Forward and Gain Scheduling Algorithms. Ph.D. thesis, Aalborg University. 27. Bae, K. and Park, J. (2006). “A study on development of inductive sensor for automatic weld seam tracking.” Journal of Materials Processing Technology, 176: 111–116. 28. Bae, K. Y., Lee, T. H., and Ahn, K. C. (2002). “An optical sensing systemfor seam tracking and weld pool control in gas metal arc welding of steel pipe.” Journal of Materials Processing Technology, 120: 458–465. 29. Barnhill, R. E. and Riesenfled, R. F. (1974). Computer Aided Geometric Design. Academic Press New York. 30. Barr, A. H., Currin, B., Gabriel, S., and Hughes, J. F. (1992). “Smooth interpolation of orientations with angular velocity constraints using quaternions.” In “Proceedings of the 19th annual conference on Computer graphics and interactive techniques,” pages 313–320. ACM Press, New York, USA. 31. Bauchspiess, A., Absi Alfaro, S. C., and Dobrzanski, L. A. (2001). “Predictive sensor guided robotic manipulators in automated welding cells.” Journal of Materials Processing Technology, 109: 13–19. 32. Carozzi, C., Magnani, G., and Nicolodi, S. (1995). “Implementation of sensorbased control algorithms in an industrial robot controller.” Control engineering practice, 3: 1307–1313. 33. Илюшин И.Э. Алгоритмы управления сварочными роботамиманипуляторами на основе статистической модели конфигурационного пространства / И. Э. Илюшин, М. М. Кожевников // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. C, Фундам. науки. – 2016. – № 1 (12). – C. 22–29. 34. Кожевников М.М. Планирование оптимальных траекторий промышленных роботов-манипуляторов на основе статистических моделей конфигурационного пространства / М. М. Кожевников, О. А. Чумаков, И. Э. Илюшин // Информационные технологии и системы 2013 (ИТС 2013): материалы международной научной конференции, БГУИР, Минск, Беларусь, 23 октября 2013 г. / редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск: БГУИР, 2013. – С. 58–59. 35. Илюшин И.Э. Автоматическое управление промышленными роботамиманипуляторами при наличии технологических ограничений / И. Э. Илюшин, М. М. Кожевников // Автоматический контроль и автоматизация производственных процессов : материалы междунар. науч.-техн. конф., Минск, 3–6 октября 2018 г. – М. : БГТУ, 2018. – С. 71–74. 35. Квитковская З.Ю. Разработка технологии сборки и роботизированной сварки рабочего колеса промышленного вентилятора: выпускная квалификационная работа / З.Ю. Квитковская: Рос. гос. проф. - пед. ун - т инж. - пед. образования, Каф. Инжиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлургии, Екатеринбург, 2019. - 87 с. 36. Лашкарёв Е.Э. Определение положения электрода сварочного робота с использованием технического зрения, Магистерская диссертация по направлению подготовки: 15.04.06 - Мехатроника и робототехника, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 2018. - 116 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:151 — Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtorska_Form_Shevchuk, Lytvyn.docАвторська довідка59 kBMicrosoft WordView/Open
Shevchuk_O Lytvyn_A Elartu.pdfКваліфікаційна робота бакалавра11,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools