Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35298

Title: Оцінювання взаємозв’язку тінізації економіки та інфляційних процесів в Україні
Other Titles: Assessment of the interrelation between the shadow economy and inflationary processes in Ukraine
Authors: Петрушина, Софія
Голікова, Катерина
Petrushyna, Sofiia
Holikova, Kateryna
Affiliation: Державний університет економіки і технологій, Кривий Ріг, Україна
State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Петрушина С. Оцінювання взаємозв’язку тінізації економіки та інфляційних процесів в Україні / Софія Петрушина, Катерина Голікова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 69. — № 2. — С. 44–49. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Petrushyna S., Holikova K. (2021) Otsiniuvannia vzaiemozviazku tinizatsii ekonomiky ta infliatsiinykh protsesiv v Ukraini [Assessment of the interrelation between the shadow economy and inflationary processes in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 69, no 2, pp. 44-49 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (69), 2021
Galician economic bulletin, 2 (69), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 69
Issue Date: 20-Apr-2021
Submitted date: 17-Mar-2021
Date of entry: 8-Jun-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.044
UDC: 343.37
005.966.1
336.748.12(477)
Keywords: тіньова економіка
інфляція
індекс споживчих цін
тіньова зайнятість
безробіття
shadow economy
inflation
consumer price index
shadow employment
unemployment
Number of pages: 6
Page range: 44-49
Start page: 44
End page: 49
Abstract: Проблема значної тінізації економіки України залишається нагальною з моменту проголошення незалежності. Але через її особливості, як економічного явища, важко повноцінно оцінити ступінь її впливу на розвиток національної економіки. Окрім цього, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів дестабілізації економічного та політичного середовища в Україні (військова агресія на Сході України, анексія Криму, пандемія коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), спричинена SARS-CoV-2, високий рівень корупції тощо) відвертає увагу від не менш важливих проблем розвитку національної економіки. В контексті впливу рівня тіньової економіки на національну більше розглядається об’єм втраченого ВВП та зменшення податкових надходжень. Але вплив рівня тінізації національної економіки відображається не тільки на цих показниках розвитку економіки України, а й на багатьох інших. Особливо це стосується рівня інфляційних процесів як показника, який, поєднуючи в собі економічні та соціальні аспекти розвитку країни, відображає стан національної економіки та подальші перспективи її розвитку. Наявний взаємозв’язок між інфляцією та рівнем тінізації економіки відображається у прямому кореляційному зв’язку між цими показниками та характеризується як прямий. При цьому як посилення інфляційних процесів призводить до збільшення рівня тіньової економіки, так і збільшення рівня тіньової економіки призводить до збільшення інфляції. Тобто виявлений зв’язок є двостороннім, але не рівноцінним. Наявні статистичні дані не підтверджують значного зменшення рівня тіньової економіки при зменшенні інфляції, що пов’язано з необхідністю проведення значної та ґрунтовної роботи з детінізації економіки, яка не обмежується зменшенням рівня інфляції. Зменшення рівня тінізації економіки України на 1% потенційно зменшить рівень інфляції на 2%. Наявність такого зв’язку створює можливість регулювання рівня інфляції через зменшення рівня тіньової економіки, розширюючи наявний інструментарій регулювання інфляційних процесів і додаткові можливості для подальшого розвитку економіки України
The problem of significant shadow economy in Ukraine has been very important since Ukraine independence. But due to its peculiarities as an economic phenomenon, it is difficult to assess completely the degree of its influence on the development of the national economy. Besides, the influence of external and internal destabilization factors of economic and political environment in Ukraine (military aggression in the East, annexation of the Crimea, the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by SARS-CoV-2, high levels of corruption, etc.) distract attention from equally important problems of the development of the national economy. In the context of the impact of shadow economy on the national one, the volume of lost GDP and decrease in tax revenues are more considered more often, but the impact caused by shadow level of the national economy is reflected not only in the above-mentioned indicators of the Ukrainian economy development, but also in many others. This particularly concerns the level of inflationary processes as an essential indicator that, combining the economic and social aspects of the country's development, reflects the state of the national economy and its future development prospects. The existing relationship between inflation and the level of shadow economy is reflected in the direct correlation between these indicators and is characterized as direct. At the same time, like the strengthening of inflation processes results in the increase in the level of shadow economy, the increase in the level of shadow economy results in the inflation growth. That is, the identified connection is bilateral, but not equivalent. Available statistics data do not confirm a significant decrease in the level of shadow economy with the decrease of inflation, which is due to the need of carrying out significant and thorough work on its development, which is not limited by the level of inflation decrease. The decrease in the level of shadow economy in Ukraine by 1% will potentially reduce the inflation rate by 2%. The existence of such connection creates the possibility of regulating inflation level due to the level of the shadow economy decrease, expanding the existing tools for regulating inflationary processes, as well as the additional opportunities for further development of the Ukrainian economy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35298
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://voxukraine.org/uk/tsina-inflyatsiyi-ta-dezinflyatsiyi-teoriya-i-praktika-chastina-2/
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
http://www.bank.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-65334ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2328
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_62
References (Ukraine): 1. Ціна інфляції та дезінфляції: теорія і практика. Частина 2. Сайт аналітичної платформи VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/tsina-inflyatsiyi-ta-dezinflyatsiyi-teoriya-i-praktika-chastina-2/ (дата звернення 18.12.2020).
2. Тенденції тіньової економіки. Сайт міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення 18.12.2020).
3. Аналіз інфляції. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: http://www.bank.gov.ua. (дата звернення 16.12.2020).
4. Статистична інформація. Сайт державної служби статистики України:URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 16.12.2020).
5. Лопух К. В. Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу. Ефективна економіка. 2013. № 9. С. 39.
6. Николишин Ю. І. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 284–289.
References (International): 1. Tsina inflyatsiyi ta dezinflyatsiyi: teoriya i praktyka. Chastyna 2. Sayt analitychnoyi platformy VoxUkraine: veb-sayt. URL: https://voxukraine.org/uk/tsina-inflyatsiyi-ta-dezinflyatsiyi-teoriya-i-praktika-chastina-2/ (accessed18.12.2020).
2. Tendentsiyi tin'ovoyi ekonomiky. Sayt ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrayiny: veb-sayt. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-65334ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (accessed 18.12.2020).
3. Analiz inflyatsiyi. Ofitsiynyy sayt Natsional'noho Banku Ukrayiny: veb-sayt. URL: http://www.bank.gov.ua. (accessed 16.12.2020).
4. Statystychna informatsiya. Sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny: veb-sayt. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 16.12.2020).
5. Lopukh K. V. (2013) Vzayemozv"yazok inflyatsiyi ta bezrobittya: monetaryst·s'kyy pidkhid do analizu. [The relationship of inflation and unemployment: monetarist approach] Efektyvna ekonomika. [Efficient economy] electronic journal. No. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2328 (accessed 16.12.2020).
6. Nykolyshyn Yu. I. (2013) Analiz inflyatsiynykh protsesiv u nezalezhniy Ukrayini. [Analysis of inflationary processes in independent Ukraine] Innovatsiyna ekonomika. [Innovative economy] electronic journal. No. 8. Р. 284–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_62 (accessed 16.12.2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 2 (69)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.