Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35295

Title: Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів
Other Titles: Social infrastructure of territorial communities: interests of stakeholders
Authors: Беновська, Лілія
Benovska, Liliya
Affiliation: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Львів, Україна
«Institute of regional research named after M. I. Dolishniy the NAS of Ukraine», Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беновська Л. Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів / Лілія Беновська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 69. — № 2. — С. 14–23. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Benovska L. (2021) Sotsialna infrastruktura terytorialnykh hromad: interesy steikkholderiv [Social infrastructure of territorial communities: interests of stakeholders]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 69, no 2, pp. 14-23 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (69), 2021
Galician economic bulletin, 2 (69), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 69
Issue Date: 20-Apr-2021
Submitted date: 11-Mar-2021
Date of entry: 8-Jun-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.014
UDC: 332.01
338.49
Keywords: територіальна громада
соціальна інфраструктура
інтереси
розвиток
фінансування
децентралізація
territorial community
social infrastructure
interests
development
financing
decentralization
Number of pages: 10
Page range: 14-23
Start page: 14
End page: 23
Abstract: З’ясовано основні проблеми розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад, що пов’язані з високим рівнем зношення та низькою енергоефективністю закладів, невпорядкованістю відносин власності, низьким рівнем бюджетного фінансування та відсутністю дієвих стимулів залучення коштів альтернативних джерел фінансування, недосконалою системою територіального розміщення закладів соціальної сфери. Проведення реформи адміністративно-територіальної децентралізації сприяє посиленню ролі місцевих органів влади в управлінні соціальною інфраструктурою, зростанні автономії закладів та активному залученню громадськості до розв’язання проблем управління ними. Успіх розвитку територіальної громади залежить не лише від наявності розвиненої соціальної інфраструктури, але й від спроможності громади перетворити її в актив розвитку, що потребує підвищення ефективності управління, узгодження інтересів усіх стейкхолдерів щодо визначення шляхів її розвитку та пошуку ефективних форм їх взаємодії. Визначено та проаналізовано інтереси й конфлікти інтересів основних стейкхолдерів соціальної інфраструктури територіальних громад. Проаналізовано основні форми їх взаємодії, а саме: державно-приватне партнерство, соціальне підприємництво, соціальне замовлення, соціально відповідальні інвестиції, фонди місцевих громад, народне фінансування (crowdfunding). На думку автора, напрямками вдосконалення управління соціальною інфраструктурою територіальних громад є: пошук ефективних форм взаємодії держави, громадськості, бізнесу, які б забезпечили розвиток соціальної інфраструктури громади, сприяли розширенню доступу та підвищенню якості послуг соціальної сфери, наближення їх кількісних та якісних параметрів до стандартів розвинених країн; максимальне збалансування територіальних пропорцій з реальним попитом у закладах соціальної інфраструктури; впорядкування відносин власності на об’єкти соціальної інфраструктури та усунення конфлікту інтересів суб’єктів управління різних рівнів; підвищення ефективності бюджетного фінансування шляхом упорядкування мережі закладів та приведення її у відповідність до демографічної ситуації в громаді, на ринку праці.
The paper clarifies the main problems of the development of social infrastructure of territorial communities, associated with high levels of wearing and low energy efficiency of institutions, disorder of property relations, low level of budget funding and lack of effective incentives to attract alternative sources of funding, imperfect system of territorial location institutions of social sphere. The reformation of administrative and territorial decentralization promotes strengthening of the local authorities role in the management of social infrastructure, increasing the autonomy of institutions and active involvement of public in solving problems of their management. The success of the territorial community development depends not only on the availability of the developed social infrastructure, but also on the community ability to turn it into the development asset. This requires improving the efficiency of management, reconciling the interests of all stakeholders in identifying ways to develop it, and finding effective forms of interaction. The paper identifies and analyzes the interests and conflicts of interest of the main stakeholders of the territorial communities social infrastructure. The main forms of their interaction such as: public and private partnership, social entrepreneurship, social order, socially responsible investments, community funds, public funding (crowdfunding) are analyzed. In the author’s opinion, the directions of improving the management of territorial communities social infrastructure are as follows: searching effective forms of interaction between the state, public, business, which would ensure the development of social infrastructure of community, contribute to the expanding of access and increase the quality of social services, bring their quantitative and qualitative parameters to the standarts of developed countries; maximum balancing of territorial proportions with real demand in social infrastructure institutions; streamlining the ownership to the social infrastructure facilities and eliminating conflicts of interest of management entities at different levels; increasing the efficiency of budget financing by streamlining the network of institutions and bringing it in line with the demographic situation in the community, the labor market.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35295
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: file:///C:/Users/lbeno/Downloads/80088-168476-1-SM.pd
http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/SSD.pdf
file:///C:/Users/lbeno/Downloads/Dutp_2013_1_14%20(1).pdf
http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/
References (Ukraine): 1. Міщенко Д, Міщенко Л. Удосконалення фінансування соціальної Інфраструктури в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 22. С. 13−16.
2. Cторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення функціонування сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. Фінанси України. 2017. № 7. C. 7−24.
3. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / за ред. В. С. Кравців. Львів: ІРД НАНУ, 2016. 264 с.
4. Козоріз М. А., Смовженко Т. С. Управління інноваційними процесами в регіонах: монографія. Львів: ЛБІ НБУ, 2006. 263 с.
5. Кириченко С. Використання світового досвіду задля розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України. URL: file:///C:/Users/lbeno/Downloads/80088-168476-1-SM.pd
6. Як запровадити соціальне замовлення у вашому місті. URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/SSD.pdf.
7. Дубич К. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в Україні. URL: file:///C:/Users/lbeno/Downloads/Dutp_2013_1_14%20(1).pdf.
8. Шаповал В. Фонди місцевих громад − сучасний механізм партнерства влади, бізнесу та громадянського співтовариства. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 7.
9. Башинський Т. В. Елементи на функції системи механізмів формування та реалізації соціальної політики держави. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Ч. 2. Вип. 6. С. 71–76.
References (International): 1. Mishchenko D, Mishchenko L. Udoskonalennya finansuvannya sotsialnoyi Infrastruktury v Ukrayini. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2010. No. 22. P. 13−16.
2. Storonyanska I. Z., Benovka L. YA. Byudzhetne zabezpechennya funktsionuvannya sfery osvity v terytorialnykh hromadakh Karpat·skoho rehionu: vyklyky suchasnykh reform. Finansy Ukrayiny. 2017. № 7. P. 7−24.
3. Administratyvno-terytorialnyy ustriy Ukrayiny: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannya: monohrafiya / za red. V. S. Kravtsiv. “Institute of regional research named after M. I. Dolishniy the NAS of Ukraine”, 2016. 264 p.
4. Kozoriz M. A., Smovzhenko T. S. Upravlinnya innovatsiynymy protsesamy v rehionakh: monohrafiya. Lvivskyy bankivskyy instytut Natsionalnoho banku Ukrayiny, 2006. 263 p.
5. Kyrychenko S. Vykorystannya svitovoho dosvidu zadlya rozvytku sotsialnoyi infrastruktury v rehionakh Ukrayiny. URL: file:///C:/Users/lbeno/Downloads/80088-168476-1-SM.pd.
6. Yak zaprovadyty sotsialne zamovlennya u vashomu misti. URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/ SSD.pdf.
7. Dubych K. Sotsialne zamovlennya – efektyvnyy mekhanizm nadannya sotsialnykh posluh v Ukrayini. URL: file:///C:/Users/lbeno/Downloads/Dutp_2013_1_14%20(1).pdf.
8. Shapoval V. Fondy mistsevykh hromad – suchasnyy mekhanizm partnerstva vlady, biznesu ta hromadyanskoho spivtovarystva. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2010 №7.
9. Bashynskyy T. V. Elementy na funktsiyi systemy mekhanizmiv formuvannya ta realizatsiyi sotsialnoyi polityky derzhavy. Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. 2016. CH. 2. Vyp. 6. Р. 71–76.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 2 (69)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.