Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34853

Title: Глобальна конкуренція: роль та місце у системі маркетингового середовища
Other Titles: Global competition: the role and place in the marketing environment
Authors: Борисова, Тетяна Михайлівна
Хрупович, Світлана Євгенівна
Borysova, Tetiana
Khrupovych, Svitlana
Affiliation: Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Борисова Т. М. Глобальна конкуренція: роль та місце у системі маркетингового середовища / Тетяна Борисова, Світлана Хрупович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 68. — № 1. — С. 159–165. — (Маркетинг).
Bibliographic description (International): Borysova T., Khrupovych S. (2021) Hlobalna konkurentsiia: rol ta mistse u systemi marketynhovoho seredovyshcha [Global competition: the role and place in the marketing environment]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 68, no 1, pp. 159-165 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (68), 2021
Galician economic bulletin, 1 (68), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 68
Issue Date: 2021
Submitted date: 10-Jan-2021
Date of entry: 19-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.159
UDC: 339.138
Keywords: глобальна конкуренція
маркетинг
маркетингове середовище
конкурентна перевага
global competition
marketing
marketing environment
competitive advantage
Number of pages: 7
Page range: 159-165
Start page: 159
End page: 165
Abstract: Актуальність дослідження полягає у необхідності виявити сучасні тренди розвитку глобальної конкуренції та окреслити аспекти її взаємодії з маркетинговим середовищем підприємства. Потреба – дослідити сучасний понятійний апарат глобальної конкуренції, що проявляється у створенні теоретичного підґрунтя для збільшення цінності для споживачів глобальних товарів та послуг через зменшення їхніх витрат часу, оптимізації маршруту, отримання корисної інформації та додаткових послуг. Метою статті є дослідження сутності, видів та основних характеристик конкурентної поведінки на глобальному ринку. Об’єктом дослідження виступають конкурентні відносини, що виникають у світовому господарстві. Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: виявити види та проаналізувати класифікаційні ознаки конкуренції; окреслити роль та місце глобальної конкуренції у маркетинговому середовищі підприємств; окреслити основні функції глобальної конкуренції. Стаття присвячена дослідженню теоретичних експлікацій ролі та місця глобальної конкуренції в маркетинговому середовищі господарюючих суб’єктів. Розкрито суть глобальної конкуренції. Досліджено класифікацію видів конкуренції та окреслено місце глобальної конкуренції. Розглянуто основні характеристики конкурентних середовищ на глобальному ринку в розрізі ключових класифікаційних ознак, а саме за масштабами розвитку; за характером розвитку; за методами суперництва; за формою; за критерієм результативності; за дотриманням норм законодавства; за суб’єктами конкуренції. Обґрунтовано, що зростаюча увага до проблем глобальних конкурентних відносин зумовлена низкою вагомих зрушень у сучасному середовищі глобального бізнесу, серед яких прагнення успішних на національному ринку підприємств привабити нових покупців, знизити витрати та покращити конкурентоспроможність, використавши ефект масштабу та ефект досвіду, наявність переваги за рахунок ключової компетенції, зниження рівня ризику за рахунок урізноманітнення ринків. Зроблено висновок, що глобальне конкурентне середовище варто розглядати як сукупність елементів на глобальному ринку, котрі взаємопов’язані та постійно взаємодіють, а саме: кількість конкуруючих між собою на глобальному ринку товаровиробників, інфраструктура глобального ринку, умови глобальної конкуренції.
The relevance of the investigation is in the need to identify current trends in global competition and outline aspects of its interaction with the marketing environment of the enterprise. The demand to explore the modern conceptual apparatus of global competition is manifested in the creation of theoretical basis for increasing the value for consumers of global goods and services by reducing their time, optimizing the route, obtaining useful information and additional services. The aim of the article is to investigate the nature, types and main characteristics of competitive behavior in the global market. The object of research is the competitive relations arising in the world economy. This goal necessitated the solution of the following tasks: to identify the types and analyze the classification features of competition; outline the role and place of global competition in the marketing environment of enterprises; outline the main functions of global competition. The paper is devoted to the investigation of theoretical explanations of the role and place of global competition in the marketing environment of economic entities. The essence of global competition is revealed. The classification of competition types is studied and the place of global competition is outlined. The main characteristics of competitive environments in the global market in terms of key classification features, such as by the scale of development; development nature; competition methods; form; effectiveness criterion; compliance with the law; competitors. It is substantiated that the growing attention to the problems of global competitive relations is due to a number of significant changes in the modern global business environment, including the desire of successful companies to attract new customers, reduce costs and improve competitiveness, using the effect of scale and experience; competencies, reducing the level of risk by means of markets diversification. It is concluded that the global competitive environment should be considered as a set of elements in the global market that are interconnected and constantly interact, namely: the number of competing producers in the global market, global market infrastructure, and conditions of global competition.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34853
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
References (Ukraine): 1. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Відомості Верховної Ради України. № 12, стаття 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text (дата звернення: 28.12.2020).
2. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: підручник. К.: Таксон, 2004. 704 с.
3. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: учеб. пособие. СПб.: [б.и.], 2000. 284 с.
4. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: учебно-практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 304 с.
5. Горев В. П. Трансформация конкурентных отношений в условиях глобализации экономики. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. 108 с.
6. Кузьмін О. Є., Горбаль Н. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 188 с.
7. Ячеистова Н. И. Международная конкуренция. Законодательство, регулирование и сотрудничество. Женева: Организация объединенных наций, 2001. 468 с.
8. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учебник . 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2005. 399 с.
9. Мочерний С. В. Основи економічних знань: підручник. 2-ге вид., уточнене. К.: Академія, 2002. 310 с.
10. Борисова Т. М. Міжнародна економічна конкуренція: навч.посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 232 с.
11. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
References (International): 1. Zakon Ukrainy “Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. No. 12, stattia 64. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text (accessed 28.12.2020). [In Ukrainian].
2. Borysenko Z. M. Osnovy konkurentnoi polityky: pidruchnyk. K.: Takson, 2004. 704 r. [In Ukrainian].
3. Kny`sh M. I. Konkurentny`e strategii: ucheb. posobie. SPb.: [b.i.], 2000. 284 р. [In Russsian].
4. Yudanov A. Yu. Konkurenciya: teoriya i praktika. Uchebno-prakticheskoe posobne. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel`stvo GNOM i D, 2001. 304 r. [In Russsian].
5. Gorev V. P. Transformaciya konkurentny`x otnoshenij v usloviyax globalizacii e`konomiki. Irkutsk: Izd-vo IGE`A, 2001. 108 р. [In Russsian].
6. Kuzmin O. Ye., Horbal N. I. Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii): navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2004. 188 р. [In Ukrainian].
7. Yacheistova N. I. Mezhdunarodnaya konkurenciya. Zakonodatel`stvo, regulirovanie i sotrudnichestvo. Zheneva Organizaciya ob``edinenny`x nacij, 2001. 468 p. [In Russsian].
8. Borisov E. F. E`konomicheskaya teoriya: Uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Yurajt-Izdat, 2005. 399 р. [In Russsian].
9. Mochernyi S. V. Osnovy ekonomichnykh znan: pidruchnyk. 2-he vyd., utochnene. K.: Akademiia, 2002. 310 p. [In Ukrainian].
10. Borysova T. M. Mizhnarodna ekonomichna konkurentsiia: navch.posib. Ternopil: TNEU, 2019. 232 р. [In Ukrainian].
11. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 1 (68)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.