Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34806

Title: Representation of the stress state of some orthotropic materials by three harmonic functions of three variables
Other Titles: Представлення напруженого стану деяких ортотропних матеріалів трьома гармонічними функціями від трьох змінних
Authors: Ревенко, Віктор Петрович
Revenko, Victor
Affiliation: Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Revenko V. Representation of the stress state of some orthotropic materials by three harmonic functions of three variables / Victor Revenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 20–28.
Bibliographic description (International): Revenko V. (2020) Representation of the stress state of some orthotropic materials by three harmonic functions of three variables. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 20-28.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 10-Oct-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.020
UDC: 539.3
Keywords: ортотропні матеріали
рівняння рівноваги
переміщення
напруження
модулі зсуву
orthotropic materials
equilibrium equations
displacement
stresses
shear modules
Number of pages: 9
Page range: 20-28
Start page: 20
End page: 28
Abstract: Розв’язано рівняння статичної теорії пружності для деякого класу ортотропних матеріалів. Для описування їх напруженого стану використано лінійну математичну модель тривимірного ортотропного тіла, за відсутності об’ємних сил. Розглянуто модель деформованого тіла на базі подання напружень через переміщення й диференціальні рівняння рівноваги пружного тіла. Записано три рівняння, які описують пружну рівновагу ортотропного тіла через пружні переміщення в декартовій системі координат. Модель залежить від дев’яти незалежних постійних і може описувати різні ортотропні, а також трансверсально-ізотропний та ізотропний матеріали. Використано методику інтегрування трьох рівнянь, шляхом почергового виключення переміщень. Розглянуто питання, пов’язані з усуненням зайвих функцій із падання загального розв’язку рівнянь теорії пружності. Знайдено критерії, які визначають такий клас ортотропних матеріалів, що їх напружено-деформований стан можна виразити через дві функції. Одна функція задовольняє рівняння в частинних похідних другого порядку, а інша – четвертого порядку. Встановлено, що рівняння четвертого порядку, в загальному випадку, не розкладається на два операторних множники. Отримані рівняння залежать від семи незалежних пружних постійних, що описують ортотропний матеріал за незначних обмежень на два модулі зсуву. Знайдено рівняння, яке має задовольняти пружні константи ортотропного матеріалу, так щоб рівняння четвертого порядку можна було розкласти на добуток двох рівнянь другого порядку. Цей розклад дозволяє представити переміщення пружного ортотропного тіла через три гармонічних у різних декартових системах координат функції. Отримано загальне представлення напружено-деформованого стану ортотропного матеріалу через введені три гармонічних функції переміщень. Запропонована модель залежить від шести незалежних пружних сталих, а три інших коефіцієнти ортотропії визначаються з отриманих квадратних рівнянь. На основі загального розв’язку рівнянь рівноваги ортотропного тіла записано вираз деформацій і напружень через введені гармонічні функції. Отримані результати можна використати при розрахунку й практичному проектуванні елементів конструкцій із ортотропних матеріалів.
The model of an orthotropic deformable body based on the representation of stresses in terms of displacements is considered. The method of integration of three equations of the elastic equilibrium is used, based on the elimination of separate displacements. Problems related to the elimination of unnecessary functions from the representation of the general solution of the equations of the theory of elasticity are considered. Criteria are found that determine such a class of orthotropic materials that their stress-strain state can be expressed in terms of two functions. One function satisfies the equation of the second order in partial derivatives, and the other of the fourth order. It is established that the equation of the fourth order, in the general case, is not decomposed into two operator factors. Criteria were found for the expansion of a fourth-order equation into the product of two second-order equations. An equation has been written that must be satisfied by the elastic constants of an orthotropic material. The expression of deformations and stresses by introduced harmonic functions was written down.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34806
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1093/oso/9780195074475.001.0001
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.049
https://doi.org/10.1017/S0305004100025305
https://doi.org/10.1007/s10778-009-0225-4
https://doi.org/10.1088/1757-899X/927/1/012052
References (Ukraine): 1. Lekhnitskii S. G., Theory of elasticity of an anisotropic body. Moscow: Mir Publishers, 1981. 430 p.
2. Rand O, Rovenski V. Analytical Methods in Anisotropic Elasticity. Springer Science & Business Media, 2007. 452 p. ISBN 978-0-8176-4420-8.
3. T. C. T. Ting, Anisotropic elasticity theory and applications. (Oxford university press, New York, Oxford, 1996). DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195074475.001.0001
4. Revenko V. P. Presentation of a general 3D solution of equations of elasticity theory for a wide class of orthotropic materials. Scientific journal of the Ternopil national technical university. 2019. No. 3 (95). P. 49–54. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.049
5. Elliot H. A. Axial symmetric stress distributions in allotropic hexagonal crystals. The problem of the plane and related problems. Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. 1949. 45. No. 4. P. 621–630. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305004100025305
6. Hu H. C. On the the three-dimensional problems of elasticity of a transversely isotropic body. Data Sci. Sinica. 1953. 2. P. 145–151.
7. Baida É. N., General solution of the equilibrium equations of anisotropic and isotropic bodies, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Stroit. Arkhitekt. 1968, No. 6, 17–27.
8. Timoshenko S. P. and Goodier J. N. 1970 Theory of Elasticity (New York: McGraw-Hill) 586 p.
9. Revenko V. P. Solving the three-dimensional equations of the linear theory of elasticity. Int. Appl. Mech. 2009. 45. P. 730–741. DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-009-0225-4
10. Revenko V. P., Bakulin V. N. Solving equations of 3D elasticity for orthotropic bodies. Journal of Physics: Conference Series: Materials Science and Engineering 927 0120 52 IOP Publishing, 2020, pp. 7. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/927/1/012052
References (International): 1. Lekhnitskii S. G. Theory of elasticity of an anisotropic body. Moscow: Mir Publishers, 1981, 430 p.
2. Rand O, Rovenski V. Analytical Methods in Anisotropic Elasticity, Springer Science & Business Media, 2007, 452 p. ISBN 978-0-8176-4420-8.
3. Ting T. C. T. Anisotropic elasticity theory and applications, New York, Oxford, Oxford university press, 1996. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195074475.001.0001
4. Revenko V. P. Presentation of a general 3D solution of equations of elasticity theory for a wide class of orthotropic materials // Scientific journal of the Ternopil national technical university. No. 3 (95). 2019. P. 49–54. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.049
5. Elliot H. A. Axial symmetric stress distributions in allotropic hexagonal crystals. The problem of the plane and related problems, Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. 45. No. 4. 1949. Р. 621–630. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305004100025305
6. Hu H. C. On the the three-dimensional problems of elasticity of a transversely isotropic body, Data Sci. Sinica, Vol. 2, 1953, pp.145–151.
7. Baida É. N., General solution of the equilibrium equations of anisotropic and isotropic bodies, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Stroit. Arkhitekt, No. 6, 1968, pp. 17–27.
8. Timoshenko S. P. and Goodier J. N. Theory of Elasticity. New York: McGraw-Hill. 1970. 586 pp.
9. Revenko V. P. Solving the three-dimensional equations of the linear theory of elasticity // Int. Appl. Mech. Vol. 45, 2009, pp. 730–741. DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-009-0225-4
10. Revenko V. P., Bakulin V. N. Solving equations of 3D elasticity for orthotropic bodies. Journal of Physics: Conference Series: Materials Science and Engineering 927 0120 52 IOP Publishing, 2020, pp. 7. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/927/1/012052
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.