Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34797

Title: Experimental and analytical study of petrol engine electromagnetic injectors control system
Other Titles: Експериментальні та аналітичні дослідження системи керування електромагнітними форсунками бензинового двигуна
Authors: Ляшук, Олег
Заверуха, Руслан Романович
Пиндус, Юрій Іванович
Вовк, Юрій Ярославович
Пиндус, Олександр
Lyashuk, Oleg
Zaverukha, Ruslan
Pyndus, Yuriy
Vovk, Yuriy
Pyndus, Alexander
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Technical College Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Experimental and analytical study of petrol engine electromagnetic injectors control system / Oleg Lyashuk, Ruslan Zaverukha, Yuriy Pyndus, Yuriy Vovk, Alexander Pyndus // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 97–105.
Bibliographic description (International): Lyashuk O., Zaverukha R., Pyndus Y., Vovk Y., Pyndus A. (2020) Experimental and analytical study of petrol engine electromagnetic injectors control system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 4, no 100, pp. 97-105.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 100 (4), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 100 (4), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 100
Volume: 4
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 28-Oct-2020
Date of entry: 1-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.04.097
UDC: 629.3.018.2
Keywords: лабораторний стенд
система впорскування пального
електромагнітні форсунки
комплексна система керування двигуном
регресійний аналіз
laboratory stand
fuel injection system
electromagnetic injectors
engine complex control system
regression analysis
Number of pages: 9
Page range: 97-105
Start page: 97
End page: 105
Abstract: Розроблено лабораторний стенд для дослідження й діагностики функціональних елементів системи подавання пального й для покращення ефективності навчального процесу при лабораторних дослідженнях. Конструкція стенда містить елементи електронних систем керування роботою двигуна внутрішнього згоряння та дає змогу діагностувати роботу системи керування двигуном із використанням зовнішніх діагностичних модулів. Вартість стенда є кошторисно нижчою у порівнянні з професійним обладнанням відомих виробників подібного обладнання. Дизайн лабораторного стенда є ілюстративним і може бути використаний для загального оцінювання якості обраної системи керування ДВЗ. Із використанням вказаного стенда виконано оцінювання параметрів, які характеризують ефективність упорскування пального окремими форсунками двигуна за кількох режимів роботи. Режими роботи, що відповідають різній швидкості обертання колінчастого вала моделювали, використовуючи вбудований блок електронного управління та модулятор імпульсів електромагнітних форсунок. Виконано експериментальні дослідження та отримано основні характеристики подачі пального електромагнітними форсунками досліджуваного двигуна для деяких режимів його роботи. На основі даних експериментальних досліджень проведено математичне моделювання продуктивності електромагнітних форсунок від зміни основних параметрів функціонування системи впорскування пального: частоти обертання колінчастого вала, тиску пального у розподільній рампі та часу роботи форсунок. Метою аналітичного моделювання є оцінювання та визначення оптимальних режимів роботи багатофакторної системи. Моделювання виконано з використанням відомих методик регресійного аналізу.
A laboratory stand for the study and diagnostics of the fuel supply system functional elements and for the education process efficiency improvement of laboratory research has been developed. The laboratory stand design is an illustrative one and can be used for the general assessment of the ICE selected control system quality. The assessment of parameters characterizing the fuel injection efficiency by separate injectors of the engine in several operation modes has been made using the stand under discussion. The experimental research has been conducted and main characteristics of the fuel supply by electromagnetic injectors of the engine under study for some operation modes have been obtained. The modeling has been conducted using the well -known techniques of regression analysis.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34797
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/BF00892483
http://www
http://www.technosouz.ru/pages/diagnostic_fuelgear.html
References (Ukraine): 1. Антонов Д. А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. М.: Машиностроение, 1978. 216 с. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00892483
2. Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни: підручник. К.: Арістей, 2007. 476 с.
3. Economy and NO emission potential of an SI variable R/L engine. Rychter T. J., Teodrczyk A.SAE Techn. Pap. Set., 1985, No. 850207, 14 p.
4. Стенды для диагностики и чистки форсунок. «Гранд Инструмент». 2004–2016. URL: http://www. grandinstrument.com/oborudovanie/injector-cleaner.html 4. Стенды проверки и регулировки форсунок. Техносоюз. URL: http://www.technosouz.ru/pages/diagnostic_fuelgear.html.
5. Марціяш О. М., Мурований І. С., Павлюк В. І. Лабораторний стенд для визначення деяких характеристик роботи автомобільних амортизаторів. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). 2015. Вип. 48. С. 135–139.
6. Росс Твег. Системы впрыска бензина. Устройство, обслуживание, ремонт. М.: ЗЛО «КЖИ «За рулeм», 2004. 144 с.
7. Ерохов В. И. Системы впрыска легковых автомобилей. Эксплуатация, диагностика, техническое обслуживание и ремонт. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2003. С. 159.
8. Риезен P. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Opel Vectra В. Выпуск с октября 1995 г. Бензиновый четырехцилиндровый двигатель. М.: Астрель: ACT, 2006. 272 с.
9. Шалыгин А. Ю. Схемы электрооборудования автомобилей Opel Vectra выпуск 1995–2001 гг. М.: Издательский Дом Третий Рим, 2003. 32 с.
10. Автомобильный справочник / пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. 992 с.
11. Бирюк В. В., Каюков С. С., Горшкалёв А. А. и др. Непосредственный впрыск топлива многоигольной форсункой в камеру сгорания ДВС с использованием CAE/CAD–систем. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (Национального Исследовательского Университета). № 3–1 (41). С. 25–28.
12. Патент 0115354 Україна, МПК (2017.01) G01F 5/00. Лабораторний стенд для визначення характеристик роботи електромагнітних форсунок бензинового двигуна легкового автомобіля / заявник та патентовласник Заверуха Р. Р., Марціяш О. М., Пиндус Ю. І., Ляшук О. Л., Клендій В. М.; u201611488; заявл. 06.12.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7
References (International): 1. Antonov D. A. Teoriya ustoychivosti dvizheniya mnogoosnyih avtomobiley. M.: Mashinostroenie, 1978. 21 р. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00892483
2. Abramchuk F. I., Gutarevich Yu. F., Dolganov K. E., Timchenko I. I. Avtomobilni dviguni: pidruchnik. K.: ArIstey, 2007. 476 р.
3. Economy and NO emission potential of an SI variable R/L engine. Rychter T. J., Teodrczyk A.SAE Techn. Pap. Set., 1985, No. 850207, 14 p.
4. Stendyi dlya diagnostiki i chistki forsunok. “Grand Instrument”. 2004–2016. URL: http://www. grandinstrument.com/oborudovanie/injector-cleaner.html 4. Stendyi proverki i regulirovki forsunok. Tehnosoyuz. URL: http://www.technosouz.ru/pages/diagnostic_fuelgear.html.
5. MartsIyash O. M., Murovaniy I. S., Pavlyuk V. I. Laboratorniy stend dlya viznachennya deyakih harakteristik roboti avtomobIlnih amortizatorIv. Naukovi notatki. MIzhvuzIvskiy zbIrnik (za galuzyami znan “TehnIchnI nauki”). Lutsk, 2015. Vip. 48. P. 135–139.
6. Ross Tveg. Sistemyi vpryiska benzina. Ustroystvo, obsluzhivanie, remont. M.: ZLO “KZhI “Za rulem”, 2004. 144 p.
7. Erohov V. I. Sistemyi vpryiska legkovyih avtomobiley. Ekspluatatsiya, diagnostika, tehnicheskoe obsluzhivanie i remont. M.: OOO “Izdatelstvo Astrel”: OOO “Izdatelstvo AST”: OOO “Tranzitkniga”, 2003. Р. 159.
8. Riezen P. Rukovodstvo po ekspluatatsii, tehnicheskomu obsluzhivaniyu i remontu avtomobiley Opel Vectra V. Vyipusk s oktyabrya 1995 g. Benzinovyiy chetyirehtsilindrovyiy dvigatel/Roland Riezen. — M.: Astrel: ACT, 2006. 272 p.
9. Shalyigin A. Yu. Shemyi elektrooborudovaniya avtomobiley Opel Vectra vyipusk 1995–2001 gg. M.: Izdatelskiy Dom Tretiy Rim, 2003. 32 p.
10. Avtomobilnyiy spravochnik: per. s angl. 2-e izd., pererab. i dop. M.: ZAO “KZhI “Za rulem”, 2004. 992 p.
11. Biryuk V. V., Kayukov S. S., GorshkalYov A. A. i dr. Neposredstvennyiy vpryisk topliva mnogoigolnoy forsunkoy v kameru sgoraniya DVS s ispolzovaniem CAE/CAD–system. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika S. P. KorolYova (Natsionalnogo Issledovatelskogo Universiteta). No. 3–1 (41). P. 25–28.
12. Patent 0115354 UkraYina, MPK (2017.01) G01F 5/00. Laboratorniy stend dlya viznachennya harakteristik roboti elektromagnItnih forsunok benzinovogo dviguna legkovogo avtomobIlya / zayavnik ta patentovlasnik Zaveruha R. R., MartsIyash O. M., Pindus Yu. I., Lyashuk O. L., KlendIy V. M.; u201611488; zayavl. 06.12.2016; opubl. 10.04.2017, Byul. № 7.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2020, № 4 (100)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.