Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34464
Title: Дослідження резервів для відновлення основних засобів підприємства: облік, аналіз та аудит (на прикладі ТОВ «Степ»)
Other Titles: Research of reserves for the restoration of fixed assets of the enterprise: accounting, analysis and audit (on the example of LLC "Step")
Authors: Свідинський, Олексій Романович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Свідинський О. Р. Дослідження резервів для відновлення основних засобів підприємства: облік, аналіз та аудит (на прикладі ТОВ «Степ») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“ / О. Р. Свідинський. — Тернопіль: ТНТУ, 2021. — 80 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 18-Mar-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кіляр, Олександра Романівна
Committee members: Гарматій, Наталя Михайлівна
Keywords: амортизаційна політика
облік і оподаткування
амортизація
резерви
прибуток
рентабельність
Page range: 80
Abstract: Кваліфікаційна робота розкриває теоретичні підходи та організаційно-методичні аспекти до обліку аналізу та аудиту процесів формування резервів на відновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств. У роботі досліджено теоретичні підходи до пошуку джерел формування резервів на відновлення основних засобів. Розкрито сутність амортизаційної політики, її складові та вплив на процес накопичення фінансових ресурсів. Представлено економічна характеристика ТОВ «Степ», проаналізовано його виробничі потужності та рівень техніко-технологічного забезпечення. Автором узагальнено питання побудови облікових процедур щодо відновлення основних засобів. Розкрито методичні прийоми відображення в обліку нарахування амортизації та формування і використання прибутку підприємства як основних джерел формування резервів на відновлення основних засобів. Узагальнено організаційно-методичні підходи до аудиту процесів відновлення основних засобів. В рамках даного дослідження проведено комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Степ», наведено пропозиції щодо пошуку резервів для відновлення основних засобів. Досліджено питання охорони праці та цивільного захисту на досліджуваному підприємстві
Qualification work reveals the theoretical approaches and organizational and methodological aspects to the analysis and audit of the processes of formation of reserves for the restoration of fixed assets of agricultural enterprises. The paper investigates theoretical approaches to the search for sources of reserves for the restoration of fixed assets. The essence of depreciation policy, its components and the impact on the process of accumulation of financial resources are revealed. The economic characteristics of Step LLC are presented, its production capacities and the level of technical and technological support are analyzed. The author summarizes the issue of construction of accounting procedures for the restoration of fixed assets. Methodical methods of reflection in the accounting of depreciation and the formation and use of enterprise profits as the main sources of reserves for the restoration of fixed assets. Organizational and methodological approaches to the audit of fixed assets recovery processes are generalized. As part of this study, a comprehensive analysis of the financial and economic activities of LLC "Step", proposals for finding reserves for the restoration of fixed assets. The issues of labor protection and civil protection at the researched enterprise are investigated.
Content: ВСТУП ...4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ....7 1.1. Економічний зміст поняття «резерви» та його місце в процесі відтворення основних засобів підприємства ...7 1.2. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Степ» ...16 Висновки до розділу 1 ...24 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ...25 2.1. Особливості побудови облікових процедур щодо відновлення основних засобів підприємства ...25 2.2. Методичні прийоми відображення в обліку формування резервів на відновлення основних засобів ...33 2.3. Аудит процесів відновлення основних засобів ...40 Висновки до розділу 2 ...44 РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ...46 3.1 Організація аналітичних процедур щодо виявлення та оцінки резервів на відновлення основних засобів підприємства ...46 3.2. Аналіз технічного стану та ефективності використання основних засобів ТОВ «Степ» ...49 3.3. Аналіз результатів діяльності ТОВ «Степ» та виявлення резервів для відновлення основних засобів ...55 Висновки до розділу 3 ...62 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ...64 4.1. Оцінка стану охорони праці на ТОВ «Степ» ...64 4.2. Оцінка масштабу розмірів втрат та інших наслідків можливої надзвичайної ситуації на промисловому об’єкті ...67 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ...71 ДОДАТКИ ...75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...75
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34464
References (Ukraine): 1. Антонова Л.В., Левченко Н.М., Белінська С.М. Вдосконалення системи управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку держави. Економіка та держава. 2017. №9. С.16-20 2. Бланк И.А. Управление прибылю. К.: «Ника-Центр», 1998. 544 с. 3. Бобко В.В. Поняття «прибуток» і «збитки» в контексті бухгалтерського обліку. Облік і фінанси АПК. 2010. Вип. 2. С. 21-23. 4. Борисенко З.Н. Амортизационная политика: монографія. К.: Наукова думка, 1993. С. 386. 5. Брик Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 905-909 6. Бубенко П.Т., Титяєв В.І., Димченко О.В. Амортизація і відновлення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія. Харків: ХНАМГ, 2010. 126с. 7. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Житомир : ЖІТІ. 1998. 340 с. 8. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія [текст]. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 444 с. 9. Волинчук Ю.В., Купира О.І. Генезис теорій прибутку підприємства. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ ecfor_2014_3_25.pdf 10. Гайдис Н.М. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. Л. : ЛБІ НБУ, 2006. 414с 11. Геєць В.М. Національна інноваційна система та інноваційно-інвестиційна діяльність. В кн.: Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. К.: Ін-т екон. прогнозув, 2013. С. 345–385. 12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 15.10.2019) 13. Грінько А.П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми: монографія. Х.: ХДУХТ, 2015. 328с. 14. Дайновський Ю.А., Корягіна С.В. Фінансовий аналіз життєвого циклу підприємства. Фінанси України. 2009. №10. С. 66–75. 15. Данилюк М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К.: ЦНП, 2004. 204 с. 16. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. 2011. № 1. С. 65–76. 17. Економічна енциклопедія : у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 1. 864 с. 18. Економічна енциклопедія: у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 2. 848 с. 19. Економічна енциклопедія: у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 3. 952 с. 20. Економічний аналіз: навч. посіб. / за заг. ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. вид. 4-nе, перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2012. 556 с. 21. Ефективність використання основних засобів на підприємствах аграрного сектору та напрями її підвищення / В.І. Аранчій та ін. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. Полтава: ПДАА. 2011. Т. 1. С. 21–25. 22. Ільчук В., Шмопер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2017. Vol. 3, № 1. С. 108–118. 23. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. К. : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с. 24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.: Знання. 2000. 653с. 25. Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 26–28. 26. Крупка Я.Д., Питель С.В., Мельничук І.В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. Тернопіль, ТАЙП, 2013. 245с. 27. Кучірка М.В. Поняття, форми і методи відтворення основних засобів. Збірник наукових праць ЧДТУ. Сер.: Економічні науки. 2011. Вип. 28(1). С. 216-221 28. Лупенко Ю.О. Лупенко Є.І. Інвестування розвитку сільського господарства. Економіка АПК. 2008. № 12. С. 59–62. 29. Малік М.Й. Інноваційна діяльність як складова стратегії підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 155. 30. Мармуль Л.О. Ксьонжик. І.В. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств: монографія. Миколаїв, 2011. 153 с. 31. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій № 81 від 27.06.97 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97#Text (дата звернення : 19.09.2019) 32. Методичні підходи до регулювання процесу відтворення основних фондів / Н.Рудченко та ін. Економіка України. 1997. № 2. С. 52–58. 33. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій № 759/10/20-2117 від 27.01.98 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2117225-98#Text (дата звернення : 01.09.2020) 34. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). Дохід IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text 35. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24 36. Мороз Ю.Ю. Облікове забезпечення управління процесом розподілу амортизаційної вартості неспоживного майна підприємства. Вісник ЖДТУ Серія: Економічні науки. 2013. № 4 (66). С. 90-95 37. Назаренко І.М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 136–143. 38. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 39. Овод Л.В. Сутність амортизаційної політики та її складові елементи. Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки : науковий журнал. 2003. № 5. Ч. 2, Т. 1. С. 64–68. 40. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Оперативна статистична інформація URL: www.ukrstat.gov.ua. 41. Плаксієнко В.Я. Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2011. № 2. С. 202–206. 42. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17#Text (дата звернення 15.10.2020) 43. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України вiд 16.07.1999 № 996-XIV URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (дата звернення: 02.05.2020) 44. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 02.08.2020) 45. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text (дата звернення: 22.02.2020) 46. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 22.02.2020) 47. Самбурська Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами: теорія і практика (на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства): монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. С. 289 48. Словник української мови: в 11 томах. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К. : Наукова думка, 1970—1980. 49. Сопко В., Завгородній В.Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. К. : КНЕУ, 2000. 260 с. 50. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: навчальний посібник. К: Видавництво «Знання», 2016. с. 663 51. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посіб. К.: Алеута, 2004. 431 с. 52. Хвесик Ю.М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 5–8. 53. Шляга О.В., Масилюк Б.В. Відтворення основних засобів підприємств: сутність, види, джерела. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ evzdia_7_120.pdf 54. Шот А. Оновлення основних фондів – складова частина структурної перебудови економіки. Регіональна економіка. 1999. № 1. С. 93–102 55. Янченко З.Б. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2014. № 3. С. 109-113 56. Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства : монографія. Львів : Новий світ. 2003. 148 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Свідинський ПОм-61.pdfКваліфікаційна робота725,98 kBAdobe PDFView/Open
avtorska_Свідинський.pdf209,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools